ולולסמב ץראה רודכ

זפ תימולש :הבתכ
יניזדמ ןונרא :ךרע

תועונתה יתשב דקמתנ ונא .םיירוזחמ ןמז יקרפב תועונת רפסמ עצבמ ץראה רודכ
תונוע עברא תריציל הרושקה וזו ,הלילהו םויה ןיב םילדבהל תמרוגה וז :תוירקיעה
.הנשה

שמשה .שמשה לא רצק ןמזל קיחרהל ונילע ,הלא תודונתמ תחא לכב ןודנש ינפל ךא
ןמיממ רקיעב תבכרומ איה !מ"ק 150,000,000 לש קחרמ ץראה רודכמ תקחורמ
הניה שמשה תרוטרפמט .ןמיממ םוילה תריצי אוה הלש היגרנאה רוקמו ,םוילהמו
םירמוחה תוהובג הכ םוח תודימב .הבילב (!) 20,000,000oC-כו ,םיילושב 6000oC-כ
.דבלב םיזגכ םימייקתמ

תארקנ וז הנירק .ללחל הנירק תטילפ תרוצב הב תרצונה היגרנאה תא הריבעמ שמשה
לש תללוכה היגרנאהמ דראילימל דחא) וז הנירקמ קלח .(Insulation) היצלוסניא
.ץראה רודכל עיגמ (שמשה
?ץראה רודכ ןוויכל שמשה ינרק לש ןכרדב תויהל תולולע תוערפה ולא ,בושח ?

רותפכה לע ץחל ךתבושת תקידבל .1 'סמ רויאב ךתבושתל רזעה

שמשה תנירק 1: 'סמ רויא

ץראה רודכב תעגופה הנירקה תמצוע לע םיעיפשמה רתויב םיבושחה םימרוגה דחא
.שמשל סחיב ץראה רודכ םוקימ אוה הלש רוזיפה תדימ לעו

,ונייה ,תועש 24 לש תוירוזחמב וריצ ביבס ץראה רודכ בוביס (Rotation) היצטור
ןוויכ .(ימורדה בטוקל ינופצה בטוקה ןיב רבחמה ינוימד וק וניה ץראה רודכ ריצ) .הממי
.חרזמל ברעממ - בוביסה

וריצ ביבס א"הודכ בוביס 2: 'סמ רויא

דועב ,(םוי) תראומ איה ןכלו שמשה ןוויכל ץראה רודכ תיצחמ הנופ ןותנ עגר לכב
.(הליל) הכושח איה ןכלו שמשה תנירק תא תלבקמ הניא הינשה תיצחמהש
.הראהה וק ארקנ תראומה תיצחמל ץראה רודכ לש הכושחה תיצחמה ןיב דירפמה וקה
.העיקשהו החירזה תושחרתמ הב ,םירטמוליק תורשע המכ תב העוצרב רבודמ השעמל
.וריצ ביבס ץראה רודכ לש ובוביסל םאתהב הממיה ךרואל הנתשמ הז וק לש ומוקימ םג
.לצומל ראומה רוזאה ןיב הראהה וק תא הארמ 3 'סמ רויא

הראהה וק 3: 'סמ רויא
    
הארמה רתאל ךתוא רשקת רותפכה לע הציחל  
.הז עגרב ץראה רודכ ינפ לע ראומה רוזאה תא

הנש ךשמב ,יטפילא לולסמב שמשה ביבס ץראה רודכ בוביס (Revolution) היצולובר
אצמנ ,ראוניב 3 ךיראתב .חרזמל ברעממ אוה וז העונת לש הנוויכ םג .(םימי 365.25)
הנוכמ הז בצמ .מ"ק 147,000,000 לש קחרמ ,שמשהמ ילמינימה קחרמב ץראה רודכ
,שמשהמ רתויב תקחורמה הדוקנב ץראה רודכ םקוממ ילויב 4 ךיראתב .Perihelion
.Aphelion ארקנ הז בצמ .מ"ק 152,000,000 לש קחרמ
רושימ לבקתי ,יתנשה ולולסמ ךלהמב ץראה רודכ רבוע ןכרד תודוקנה לכ תא רבחנ םא
.(Ecliptic) הקלימה רושימ םשב הנוכמה יטפילא רושימ ןיעמ ,המודמ

הקלימה רושימל סחיב ץראה רודכ תייטנ 4: 'סמ רויא

וניא ץראה רודכ ריצ יכ תוארל ןתינ ,היצולובר גשומה תא םיוולמה םירויאב תוננובתהמ
יוטנ ץראה רודכ ריצ .המ תדימב יוטנ אוה אלא 90o לש תיוזב הקלימה רושימל בצינ
הטומ ץראה רודכ לש בוביסה ריצ ,וא ,הקלימה רושימל בצינל סחיב 23o30' לש תיוזב
.תונועה יפוליח םירצונ וז היטנ לשב .שמשה תנירקל סחיב 23o30' לש תיוזב

ץראה רודכ ריצ תייטנ 5: 'סמ רויא
 

דיחא ריואה גזמ היה שמשה תנירקל בצינ היה ץראה רודכ ריצ וליא ?תעדיה
!הנשה תומי לכ ךרואל

?תונועה יפוליחל ץראה רודכב שמשה ינרק תעיגפ תיוז ןיב רשקה המ
תובצינ שמשה ינרק וב בצמ (Zenith) תינז : ףסונ בושח גשומ ריכהל ונילע ךכ םשל
.90o לש תיוזב ץראה רודכ ינפב תועגופ ,רמולכ ,ץראה רודכ ינפ רושימל
.ץראה רודכב תועגופו שמשה ןמ תוטלפנה םיינרק יתשב ןיחבהל ןתינ אבה 6 'סמ רויאב
.הדח תיוזב תעגופ B ןרקו תינזב תעגופ ,A ןרק

הרפסומטאב שמש ינרק תעילב 6a: 'סמ רויא א"הודכב שמשה ינרק תעיגפ תיוז 6: 'סמ רויא
    

:תואבה תולאשה לע הנע ?
?רתוי הכורא ןרק וזיא לש הכרד .1
?רתוי בחרנ חטש ינפ לע תרזופמ הלש הנירקה תמצועש ןרקה יהימ .2
?90o הניה העיגפה תיוזשכ תלבקתמה היגרנאה תומכ יבגל ךיתובושתמ קיסהל לכות המ .3
..... ךכ ,תינזל רתוי הבורק ןרקה תעיגפ תיוזש לככ :טפשמה תא םלשה .4

רותפכה לע ץחל ךתבושת תקידבל

קודבל הסננ ,תינזב ץראה רודכ ינפב שמשה ינרק תעיגפ תועמשמ תנבה רחאל ,תעכ
יכ תוארל לכות 7 רויאב תוננובתהמ .תינזב שמשה תנירק תא םילבקמה םירוזאה םהמ
םג ארקנ) 23o30'N ךרואה וק ןיב םימוחת תינזב שמשה תנירק תא םילבקמה םירוזאה
תינזה יכ ןייצל שי .דבלב ("ידגה גוח" םג ארקנ) 23o30'S ךרואה וקל ("ןטרסה גוח"
,םימיוסמ םיכיראתב אלא ,הנשה תומי לכ ל"נה חטשה לכ ינפ לע תמייקתמ הניא
.ךשמהב הארנש יפכ ,הנש ידמ םמצע לע םירזוחה

א"הודכ ינפ לע טינזה ירוזא 7: 'סמ רויא

:תואבה תולאשה לע הנע ?
(7 רויאב רזעה) ?תינזב שמשה תנירק תא לבקמה רוזאה ערתשמ בחור תולעמ המכ לע .1
(סלטאב רזעה) ?תינזב שמשה תנירק תא לבקל הלוכי לארשי תנידמ םאה .2

רותפכה לע ץחל ךתבושת תקידבל

23) םיכיראת 4 לש םמויקב ןיחבהל לכות ,היצולובר גשומה תא םיוולמה םירויאב
.הנשה לש תרחא הנועב ,םהמ דחא לכ ,(ינויב 21 ,ץרמב 21 ,רבמצדב 22 ,רבמטפסב
דוסיה יבצמ תעברא תא םינייצמ ,הנשב הנש ידמ םמצע לע םירזוחה ,הלא םיכיראת
,רתוי בוט תאז ןיבהל ידכב .הנשה תונוע תעברא תריציל םירושקה ,היצולוברה לולסמב
,תינזה לש המודמ העונתב רבודמ יכ רוכזל שי הרעה) תינזה תובקעב לויט ןיעמל אצנ
.(שמשה אלו ץראה רודכ עצבמ העונתה תאש ןויכ

שמשה ביבס ץראה רודכ בוביס 8: 'סמ רויא

:םיאבה םירטמרפה ועיפוי הב הלבט ןכה ,ןלהל רבסהה תא רתוי בוט ןיבהל ידכב
,ינופצה רודכה יצחב הנועה ,ינופצה רודכה יצחב הנועה ,תינזה םוקימ ,ךיראתה
.ינופצה רודכה יצחב הלילה ךרוא ,ינופצה רודכה יצחב םויה ךרוא

רותפכה לע ץחל ךתדובע תקידבל

ינופצה רודכה יצחב הנועה .(0) הושמה וק יבג לע תינזה תמקוממ ,רבמטפסב 23-ב
Autumnal וא יותסה ןויווישה םוי הנוכמ הז םוי .ביבא ימורדה רודכה יצחבו ,ותס הניה
(ינופצה רודכה יצחב םייקה בצמל םיסחיתמ םיחנומהש הדבועל בל םיש*) ,Equinox
ץראה רודכ ינפ לע םוקמ לכב הלילה ךרואל הווש םויה ךרוא הז ךיראתבש ןויכמ תאז
.(!םיבטקב םג)
ךיראתבש דע ,םישדוח 3 תכשמנה תומדקתה ,המורד "עונל תינזה הליחתמ" ,תרחמל
ינופצה רודכה יצחב הנועה וז הפוקתב .(23o30'S) ידגה גוחל תינזה העיגמ רבמצדב 22
םויה והז ינופצה רודכה יצחב ,הז ךיראתב .ץיק ימורדה רודכה יצחבו ,ףרוח הניה
יצחבו (תועש 24 ךושח ינופצה בטוקה) הנשב רתויב ךוראה הלילהו הנשב רתויב רצקה
הנשב רתויב רצקה הלילהו הנשב רתויב ךוראה םויה - ךופה בצמה ימורדה רודכה
.(תועש 24 ראומ ימורדה בטוקה)
Winter - (יפרוחה ךופיהה םוי וא) ימורדה ךופיהה םוי םג הנוכמ רבמצדב 22-ה
"עונל הליחתמ" תינזהו ,המגמה תכפהתמ האלהו הז ךיראתמש ןויכמ תאז Solstice
לע תינזה תמקוממ ,ץרמב 21 ךיראתבש דע ,םיפסונ םישדוח 3 תכשמנה העונת ,הנופצ
יצחבו ,ביבא הניה ינופצה רודכה יצחב הנועה וז הפוקתב .תינשב (0o) הושמה וק ינפ
וב ,Vernal Equinox וא יביבאה ןויווישה םוי אוה ץרמב 21-ה .ותס ימורדה רודכה
.(םיבטקב םג) ץראה רודכ ינפ לע םוקמ לכב הלילה ךרואל הווש םויה ךרוא
ךיראתבש דע ,םישדוח 3 תכשמנ וז העונת םג ,הנופצ תינזה לש העונת הליחתמ תרחמל
ינופצה רודכה יצחב הנועה וז הפוקתב .(23o30'N) ןטרסה גוחב תינזה תאצמנ ,ינויב 21
םויה והז ינופצה רודכה יצחב ,הז ךיראתב .ףרוח ימורדה רודכה יצחבו ,ץיק הניה
יצחבו (תועש 24 ראומ ינופצה בטוקה) הנשב רתויב רצקה הלילהו הנשב רתויב ךוראה
הנשב רתויב ךוראה הלילהו הנשב רתויב רצקה םויה ךופה בצמה ימורדה רודכה
.(תועש 24 ךושח ימורדה בטוקה)
,Summer Solstice - (יציקה ךופיהה םוי וא) ינופצה ךופיהה םוי םג הנוכמ ינויב 21-ה
המורד "עונל הליחתמ" תינזהו ,המגמה תכפהתמ האלהו הז ךיראתמש ןויכמ תאז
,הושמה וק לע תינזה תמקוממ בוש ,רבמטפסב 23 ךיראתבש דע ,הושמה וק ןוויכל
.הלילח רזוח ךילהתהו

(ןופצ 30o5) הפיחב שמשה ינרק תעיגפ תיווז תא בשח ?
.ימרדהו ינופצה ךופיהה םויב

רותפכה לע ץחל ךתבושת תקידבל

הנשה תונוע 9: 'סמ רויא

תא ףיקמ ץראה רודכ רשאכ :הנשה תונוע תורצוויהל תוביסה תא םכסנ תעכ
רודכ לש ותיינפ ךא ,הנתשמ הניא הקלימה רושימל סחיב ולש היטנה תיוז ,שמשה
רודכה תיצחמ (ינופצה רודכה יצחב) ףרוחה ישדוחב .הנתשמ שמשה יפלכ ץראה
,הנירק תועש רתוילו רתוי הקזח הנירקל הכוז רוזאה ןכלו שמשה לא הנופ ימורדה
שמשה לא הנופ ינופצה רודכה תיצחמ (ינופצה רודכה יצחב) ץיקה ישדוחבש דועב
סחיב ץראה רודכ לש הינפה ןוויכ לשב .רתוי םימחו רתוי םיכורא םימיה ןכלו
:הלא םימיב "םיבטקה יגוח"ל קשונ הראהה וק וב בצמ רצונ ,ךופיהה ימיב שמשל
בטוקה גוחל תינופצ אצמנה רוזאה לכב תועש 24 לש ךשוח ררוש רבמצדב -22ב
אצמנה רוזאה לכב תועש 24 לש ךשוח ררוש ינויב -21בו ,(ןופצ תולעמ 66.5) ינופצה
.(םורד תולעמ 66.5) ימורדה בטוקה גוחל תימורד
23-21) ינופצה רודכה יצחב ףרוחה הנפמ תא ינמיה ודצב הארמ 10 'סמ רויא
םורדמ תולעמ 23.5) ידגה גוחב הז ךיראתב תינזב תועגופ שמשה ינרק .(רבמצדב
תולעמ 23.5) ,ןטרסה גוחב תעגופ תינזה יכ תוארל ןתינ לאמש דצב .(הוושמה וקל
.(ינויב 23 21) ינופצה רודכה יצחב ץיקה תפוקת יהוז (הוושמה וקל ןופצמ

ץיקהו ףרוחה הנפמב א"הדכב שמשה ינרק תעיגפ 10: 'סמ רויא

תא הצוח הראהה וק .הושמה וקב םירהצב תינזב תאצמנ שמשה ןויווישה ימיב
.םלועה לכב הלילה ךרואל הווש םויה ךרוא ןכלו םיבטקה
וא ינופצ) רודכה תיצחמ רשאכ ?םירצק םה ףרוחבו םיכורא םימיה ץיקב עודמ
רצונ ךכ .ףרוחב בצמל האוושהב הנירקל רתוי הפושח איה ,שמשה לא הנופ (ימורד
בושח .הנירקה תעפשה תחת רתוי ךורא ןמז ןותנ וז רודכ תיצחמב םוקמ לכ וב בצמ
קוידב שמשה תחרוז ,ןויווישה ימיב ,ץראה רודכ ינפ לע תומוקמה לכב יכ ,דוע ןיבהל
החירזה םוקימ :הנוש בצמה ףרוחבו ץיקב םלוא .ברעמב קוידב תעקושו חרזמב
לע עיפשמ רבדהו םימשה תפיכב שמשה לש הלולסמ ךרוא םג ךכ ,הנשמ העיקשהו
.םויה לש וכרוא
שמשה ההוש הז לולסמב .ברעמ-ןופצב תעקושו חרזמ-ןופצב שמשה תחרוז ץיקב
חרזמ-םורדב תחרוז שמשה ,ףרוחב .ףרוחב רשאמ רתוי בר ןמז םימשה תפיכב
ןכלו ץיקב רשאמ רתוי רצק שמשה לש התעונת לולסמ .ברעמ-םורדב תעקושו
.רתוי םירצק םימיה