אתיקה במחקר האיכותי

התהליך המחקרי טומן בחובו סוגיות אתיות (התנהגות רצויה ונכונה). הסוגיות האתיות בדרך-כלל מתעוררות סביב עריכת המחקר ובמהלכו ומהוות רכיב חשוב, הדורש מהחוקר התייחסות בעת הכנת המחקר ובעת ביצועו.

הסוגיות האתיות מתמקדות במחקר הספציפי, בזמן המסוים, עם הקבוצה המסוימת, בהתייחסות לשאלות של נכון או לא נכון בהתנהלות של הקבוצה או הפרט.

אולם, במהלך קיומו של המחקר חייבות לעלות שתי סוגיות אתיות מרכזיות לכל מחקר:

א.   יידוע - על החוקר לדאוג שנשואי המחקר יודעים על המחקר ומשתתפים בו מתוך רצון, מבינים את מאפייני המחקר והסיכונים הכרוכים בתהליך.

ב.   אי חשיפה לסכנה - על החוקר לוודא שנשואי המחקר לא יהיו חשופים לסכנות הגדולות מהרווח הצפוי כתוצאה מהמחקר.

 

השאלות והסוגיות האתיות משתנות בהתאם למבנה המחקר, נושא המחקר, מיקומו, ואוכלוסיית היעד, אך, קיימים מספר עקרונות על משותפים:

  1. אנונימיות - זהות הנחקרים חייבת להיות מוגנת - זאת במטרה לשמור על המרואיינים ממבוכה או פגיעה לאור המידע שנאסף (למעט במקרים בהם התקיים הסכם אחר עם הנחקרים).

חשוב במיוחד להיזהר בשיתוף מידע אנשים השייכים לאתר המחקר העלולים להשתמש במידע בדרכים פוליטיות או אישיות.

  1. כבוד הנחקרים - יש להתייחס לנחקרים בכבוד ולפעול לשיתוף פעולה שלהם.

חשוב שהנחקרים ידעו את מטרת המחקר ויאשרו אותו בכתב.

רגישות מיוחדת נדרשת עם אוכלוסיות פגיעות ורגישות במיוחד (כגון, ילדים, מפגרים, חולים מנטליים, קשישים מאד, חסרי השכלה וכו').

אסור בכל מצב לשקר לנחקרים או להקליט אותם בסתר.

  1. הרשאה למחקר - במהלך הדיון על ההרשאה לביצוע המחקר, יש להבהיר לאוכלוסיית היעד ולאלה המאשרים את המחקר את תנאי ההסכם. מהחוקרים נדרש לפעול בהתאם לחוזה. אם הוסכם לא לפרסם את הממצאים יש לקיים תנאי זה.
  2. נאמנות לממצאים - אמור את האמת בכתיבת ממצאיך, היה נאמן לממצאים בדיווח ולמה שהנתונים הראו. המצאת נתונים או השמדת נתונים הם עבירה חמורה של החוקר (44;1998(Bogdan, Biklen, .

*ישנם מקרים בהם שמירה על חוקי האתיקה קשים לחוקר, כאשר לדוגמה הוא נתקל באלימות, או התעללות בילדים... דילמות מעין אלו לא נפתרות בקלות באמצעות חוקים ויש לשקול לגופו של העניין ובכובד ראש את ההשלכות של מסירת המידע או אי מסירתו.