דצימטר מרובע

דצימטר מרובע הוא שטח של ריבוע שאורך צלעו הוא 1 דצימטר.

31) השלימו :

7 דצמ"ר = _____________  סמ"ר

2 דצמ"ר = _____________  סמ"ר

500  סמ"ר  = ___________  דצמ"ר

800  סמ"ר =  ___________  דצמ"ר

11 דצמ"ר  = ____________ סמ"ר

900 סמ"ר  = ____________ דצמ"ר

מסקנה

כדי להפוך דצמ"ר לסמ"ר עלינו ל _________  את מספר הדצימטרים המרובעים הנתונים.

כדי להפוך סמ"ר לדצמ"ר עלינו ל________ את מספר הסנטימטרים המרובעים

הנתונים .

 

יחידת מידה נוספת של שטח היא: מטר מרובע, שהוא השטח של ריבוע שאורך צלעו היא מטר.

32) שרטטו על נייר משבצות דצימטר מרובע.

33) סמנו בגיר על הרצפה שטח של מטר מרובע.

א) כמה מרצפות נכנסות לאורך מטר?

_____________________

ב) כמה שורות כאלה יש במ"ר?

____________________

ג) כמה מרצפות כאלה מרצפות מטר מרובע?

____________________

34) הניחו את השרטוט של הדצמ"ר בפינת המטר המרובע שסימנתם ובידקו

א) כמה דצמ"ר נכנסים לתוך מ"ר?

_____________________________________________

ב) כמה סמ"ר נכנסים לתוך מ"ר?

השלימו:

35)

בס"מ יש 10 מ"מ.

בסמ"ר יש ___________ ממ"ר.

36)

א) 2 דצמ"ר =  ___________  סמ"ר

ב) 3 מ"ר  =  _____________  דצמ"ר

ג) 4 סמ"ר  =  _____________  ממ"ר

ד) 7 דצמ"ר = _____________  סמ"ר

ה) 9 מ"ר  =  ______________  דצמ"ר

ו) 4 דצמ"ר  =  _____________  סמ"ר

ז) 400  סמ"ר  =  ___________  דצמ"ר

ח) 50,000  סמ"ר  =  ________  דצמ"ר  =  ___________  מ"ר

ט) 8  דצמ"ר  =  ___________  סמ"ר  =  ____________  ממ"ר

י) 800 מ"ר  =  __________  סמ"ר

י"א) 3,000 סמ"ר  =  _______________  דצמ"ר  =  _____________  ממ"ר

י"ב) 7 מ"ר  =  _______________  סמ"ר  =  ______________ דצמ"ר  =  _________________  ממ"ר

 

י"ג) 12  סמ"ר  =  __________________  ממ"ר

 

37)  אורכו של מלבן 22 דצ"מ. רוחבו 13 דצ"מ. מה שטחו ומה היקפו?

38)  צלע של ריבוע היא 90  ס"מ. רישמו את שטחה בסמ"ר ובדצמ"ר.

39) שטחו של ריבוע הוא 81 סמ"ר. מה היקפו?

40) היקפו של ריבוע הוא 32 ס"מ. מה שטחו?

41) שטחו של ריבוע הוא 49  ממ"ר . מה היקפו?

42) מה שטחו של חדר מלבני שאורכו 6 מ' ורוחבו 5 מ'? באילו יחידות שטח נוח להשתמש במדידת שטח החדר?

 

43) הוסיפו את הכינויים:

א) שטחה של כריכת ספר  הוא 450 ________ .

ב) שטחה של משבצת במחברת חשבון הוא 25  ________ .

ג) שטחה של חצר הוא 1500  ____________

ד) אורך של כביש הוא 8 __________

ה) גובהו של תורן הדגל הוא 4 __________

ו) בדצמ"ר יש 100 _______

ז) בדצמ"ר יש 10,000 _____________ 

ח) שטחו של חדר 24 ____________

ט) אורכו של מגרש הוא 52 _________

י) אורך אריח רגיל הוא 20 ___________ 

י"א) במ"ר יש 100 ___________

י"ב)  הם _____________

י"ג)  הם __________  .

 

יחידת שטח נוספת היא דונם, שהוא שטח של 1000 מ"ר. בדונם משתמשים למדידת מגרשים ושדות.

44) הכשירו מגרש מלבני שרוחבו 20 מטר ואורכו 50 מ' לגינה ציבורית. מה שטח הגינה? תנו את התשובה במטרים מרובעים ובדונמים.

45) על 1/5 מחממה, שמשתרעת על 8 דונם, גידלו פרחי נוי. מה השטח שהוקצה לפרחי הנוי? נסחו את התשובה ביחידות מעורבות ובמ"ר. 

46) על 3/4 של מגרש מלבני בנו בית. שטח המגרש הוא 1 דונם. מהו שטח הבית?

47) בית חרושת רכש מגרש מלבני שאורכו 60 מטר ורוחבו 100 מטר. הוא הציב עליו מבנה שמשתרע על דונם וחצי. את יתר השטח יעד לגינון ולחנייה. כמה מ"ר נועדו לגינון ולחנייה?

48) על שטח של 2 דונם ועוד 200 מ"ר בנו מבנה ששטחו 1 דונם ועוד 700 מ"ר. את יתר השטח הכשירו למגרש משחקים. מה שטחו של מגרש המשחקים?

49) העירייה רכשה 64 דונם להקמת מרכז ספורט. על 5 שמיניות ממנו בנתה מתקנים. את יתר השטח הכשירה לפעילויות חופשיות. מהו שטח המתקנים? מהו השטח הפתוח? תנו את התשובה ביחידות מעורבות ובמ"ר.

50) כמה דונמים יכיל שטח ריבועי שאורך צלעו 1 ק"מ?

 

51) היפכו את היחידות המעורבות למ"ר:

א) 600 מ' 3 דונם הם ___________ מ"ר.

ב) 500 מ' 1 דונם הם ___________ מ"ר

ג) 750 מ' 2 דונם הם ___________ מ"ר

ד) 317 מ' 20 דונם הם ___________ מ"ר

ה) 435 מ' 9 דונם הם ___________  מ"ר

ו) 890 מ' 5 דונם הם ___________ מ"ר

 

52) היפכו את המ"ר ליחידות מעורבות:

א) 1200 מ"ר הם _______________________

ב) 6008 מ"ר  הם ______________________

ג) 7541 מ"ר הם ______________________

ד) 7201 מ"ר הם ______________________

ה) 1007 מ"ר הם ______________________

ו) 5061 מ"ר הם ______________________

ה) 6780 מ"ר הם ______________________

ו) 1013 מ"ר הם _________________

ז) 1302 מ"ר הם _________________

 

למדידת שטחים גדולים של מדינות ושטחים אחרים בסדרי גודל כאלה משתמשים ביחידת מידה חדשה: קילומטר מרובע [ קמ"ר ].

קילומטר מרובע  זה שטח של ריבוע שאורך צלעו 1 ק"מ.

 

53)  כמה מ"ר נכנסים לתוך קמ"ר ?

54)  כמה דונמים בדיוק מכיל קמ"ר?

55) פיתחו אטלסים או אנציקלופדיות או פנו לאינטרנט וענו על השאלות הבאות:

א) מה שטחה של מדינת ישראל?

ב) מה שטחה של הודו?

ג) מה שטחה של ארצות הברית?

ד) מה שטחה של איטליה?

ה) בידקו את שטחן של עוד 5 מדינות ורישמו את הארצות לפי גודלן בסדרה עולה.

     איזו מדינה מרשימתכם היא הקטנה ביותר?

     איזו מדינה היא הגדולה ביותר?

ו) מה שטחה של סין?

ז) איזו מדינה גדולה יותר: סין או ארצות הברית?

ח) מה שטח היישוב בו אתם גרים?

המשך