שבר עשרוני

הכרת השבר העשרוני

מספרים רציונאליים ושברים עשרוניים

סדר פעולות

העלאה בחזקה

סדר פעולות וחזקות

מספר רציונאלי א'

מספר רציונאלי ב'

היחסים בין הספרות א'

היחסים בין הספרות ב'

היחסים בין הספרות ג'

חיבור וחיסור שברים עשרוניים

חיבור שברים עשרוניים

השוואת חיבור וחיסור שבר עשרוני לחיבור וחיסור שבר פשוט

בעיות לתרגול חיבור וחיסור

תירגול חיבור וחיסור

בעיות חיבור וחיסור ב'

כפל וחילוק של השבר עשרוני

כפל                               

חילוק בחזקות של 10 חלק א'

חלוק בחזקות של 10 חלק ב'

חילוק

חילוק מספר קטן במספר גדול ממנו חלק א'

חילוק מספר קטן במספר גדול ממנו חלק ב'

מספרים מסדר גודל גבוה

תרגילי סיכום א'

תרגילי סיכום ב'

בעיות מסכמות

השבר העשרוני ואחוזים

השלם וחלקיו, באחוזים ובשברים

מציאת היחס באחוזים ובשברים

יותר ופחות מהשלם

בעיות שונות

הפרש החלקים

מבחר בעיות חלק א'

מבחר בעיות חלק ב'