למדנו פעולה חדשה: העלאה בחזקה.

פעולה זו קודמת לכפל ולחילוק.

לדוגמא:

 

קודם נעלה את 9 בחזקה השנייה, אחר כך ניכפול ב 7 .

גם בתרגיל הבא נקדים את ההעלאה בחזקה לפעולת החילוק:

 

את התרגיל הזה ניתן לכתוב באופן הבא:

 

את התרגיל אפשר לרשום על ידי קו _________ או על ידי סימן ה______ , כי קו שבר מציין גם חילוק.

הכלל לפיו פועלים בעת הפיתרון: פעולת ה _________  ___________ קודמת לפעולת החילוק.

חזרה קצרה על סדר הפעולות בשילוב של שברים פשוטים והעלאה בחזקה

חשוב לזכור!

סדר העבודה:

הסוגריים קודמים, יש קודם כל לפתור מה שבתוכם.

העלאה בחזקה

כפל וחילוק

חיבור וחיסור

פיתרו את התרגילים הבאים ללא מחשבון.

כדאי לכתוב כל שלב בפיתרון בשורה ניפרדת, כדי למנוע שגיאות.

שימו לב: גם בתוך הסוגריים שומרים על סדר הפעולות.

התרגיל האחרון מכיל גם שברים פשוטים.

נפתור אותו ללא מחשבון ונבדוק את התשובה  עם המחשבון.

הפיתרון ללא מחשבון:

שימו לב: בשברים פשוטים ניתן לצמצם בתחילת הפיתרון והתרגיל נעשה פשוט וקל.

איך אפשר לפתור את התרגיל במחשבון?

נבנה את הפיתרון המחשבוני על שני עקרונות:

על הסוגריים שהמחשבון מקבלם כשלב של סיכום ועל הפעולה שבאה אחריהם, שהמחשבון מייחס אותה למיספר שבא אחרי הסוגריים.

אם רוצים שפעולת החשבון במחשבון תתייחס לתוצאה של מיספר פעולות נשתמש שנית בסוגריים.

את התרגיל שלפנינו נרשום בכתיב של סוגריים וכך נבצעו במחשבון:

דוגמא נוספת לסדר פעולות

 

הנוסחא המתארת שטח של עיגול היא:

 

S = שטח העיגול

לאות היוונית הזאת קוראים פָּאִי, היא מציינת את המספר 3.14 שהוא מספר טהור המבטא את היחס בין היקף העיגול לקוטרו.

חשבו את שטח העיגול שאורך מחוגו : 5 ס"מ , 3 ס"מ, 2 מ', 9 דצ"מ, 4 ק"מ.

זיכרו!

קוטר מכיל 2 מחוגים.

המשך