הפרש החלקים

לפניכם שני ניסוחים של אותה בעיה. קיראו בעיון את הפיתרונות. בידקו אותם במחשבון.  

לאחר הקריאה והבדיקה ציינו איזה מבין שני הניסוחים נוח לכם יותר. נמקו.

 

בשברים פשוטים

בית ספר ארגן יום ספורט לתלמידיו.   מהתלמידים השתתפו במשחקי כדור-סל.   מהם השתתפו בכדורגל. היתר עסקו בעידוד הקבוצות. מספר המשתתפים בכדור-סל עלה על משתתפי הכדורגל ב 12. כמה תלמידים עודדו את השחקנים?

הפיתרון:

מהו הפרש החלקים בין שחקני הכדור-סל והכדורגל?

12 שחקנים הם  מכלל משתתפי יום הספורט.

כמה חלקים מהתלמידים השתתפו בשני סוגי המשחקים?

כמה חלקים מהתלמידים עודדו?

 הם 12 תלמידים. כדי לקבל  עלינו לכפול את 12 ב 9 .

 

התרגיל:

108  =  9 X 12

 

התשובה: 108 תלמידים עסקו בעידוד הקבוצות.

 

באחוזים

לצורך ההשוואה ניפתור אותה בעיה בנתונים המבוטאים באחוזים.

 

בית ספר ארגן יום ספורט לתלמידיו. 40% מהתלמידים השתתפו במשחקי כדור-סל. 37.5% מהם השתתפו בכדורגל. היתר עסקו בעידוד הקבוצות. מספר המשתתפים בכדור-סל עלה על משתתפי הכדורגל ב 12. כמה תלמידים עודדו את השחקנים?

הפיתרון:

בכמה אחוזים יש יותר שחקני כדור-סל משחקני כדורגל?

2.5  =  37.5  -  40

כמה אחוזים השתתפו בשני סוגי המישחקים?

77.5  =  37.5  +  40

איזה אחוז מכלל התלמידים עודד?

22.5  =  77.5  -  100

 12 תלמידים הם 2.5 אחוזים. אחוז המעודדים הוא 22.5 , לכן מיספר המעודדים הוא:

נסחו את התשובה הסופית.

נסחו אותה בעיה בעזרת שבר עשרוני ופיתרו אותה.

הסבירו איזה ניסוח נוח לכם יותר לפיתרון?

פיתרו את הבעיות הבאות בדרך שנראית לכם היעילה ביותר. השתמשו במחשבון במידת הצורך. ציינו בקצרה את שיקוליכם.

המשך