מציאת היחס או מציאת האחוז

בשברים פשוטים

מתוך 420 שולחנות שהרכיבו בבית חרושת לרהיטים 82 היו שולחנות אוכל. איזה חלק מהשולחנות שהורכבו היה שולחנות האוכל?

 

הפיתרון:

כל שולחן מהווה   מכלל השולחנות.

82 שולחנות מהווים  מכלל השולחנות.

 

התרגיל :

נסחו את התשובה.

 

באחוזים

בחנות מחשבים היו 720 מחשבים. 590 מהם היו מדגם מיושן. מה אחוז המחשבים המיושנים שבחנות?

הפיתרון:

כמו בשאלה הקודמת, אבל כדי לקבל את התשובה באחוזים עלינו לכפול את המנה שקובעת את היחס בין המחשבים המיושנים לכלל המחשבים ב 100.

 

התרגיל:

נסחו את התשובה.

חשבו את שני התרגילים האחרונים במחשבון וקיבעו האם יש עדיפות לפיתרון במחשבון  באחד משני התרגילים? נמקו.

המשך