13. קבע את היחסים בין השברים הבאים. רשום אותם במלבנים. הדגם את היחסים בעזרת ציור.

 

 

 

   =  בין זוגות השברים הבאים.  14. כתוב את הסימנים

1/3

 

2/6

½

 

2/4

5/6

 

3/6

3/6

 

½

5/6

 

1/6

¾

 

3/5

3/7

 

6/14

5/10

 

½

1/5

 

¼

1/3

 

1/6

2/3

 

2/7

4/8

 

½

1/5

 

2/10

4/5

 

4/9

4/6

 

2/3

5/6

 

6/6

2/3

 

4/6

2/8

 

¼

3/9

 

1/3

4/9

 

2/8

1/10

 

1/12

4/6

 

2/3

4/5

 

3/5

 

15. השברים שלפנינו התחפשו. עליך לחשוף את זהותם. העבר קו בין השברים השווים בערכם.

27/57 , 14/21 ,  5/7,  7/10 , 35/49 , 14/20 ,  16/24 ,  3/8,  8/38 , 12/15,  9/27, 1/9 .

 16. סדר את השלשות של השברים לפי גודלם. בכל שְלָשָה - הראשון יהיה הגדול ביותר.

2/3   ,   4/7   , 5/9 .

7/10    , 8/9     , 6/7  .

5/6   , ¾   , ½   , 7/9 .

2/5    , 3/5   , 3/7 .

17. סדר את השברים לפי גודלם. הראשון יהיה הקטן ביותר.

½   , ¾   , 6/9  , 7/10

4/5   , 7/11   ,  6/7 .

2/7  , 5/7  , 5 . /9 .

סיכום של השוואת שברים:

בשברים בעלי אותו מונה, ההשוואה נעשית באמצעות המכנים:

אם המכנה של השבר האחד קטן יותר מהמכנה של השבר השני, אז השבר האחד

___________ יותר מהשבר השני.

אם המכנה של השבר האחד גדול יותר מהמכנה של השבר השני, אז השבר השני

_________ יותר מהשבר הראשון. 

 

בשברים בעלי אותו מכנה, ההשוואה נעשית באמצעות המונים:

 

השבר בעל המונה הגדול יותר הוא השבר _______ מבין שני השברים.

השבר שמונהו קטן יותר __________ מהשבר שמונהו גדול יותר.

 

בשברים שבהם המונה והמכנה שונים זה מזה, ההשוואה נעשית על ידי בדיקת שני השברים:

יש לבדוק אם אפשר לצמצם או להרחיב את אחד השברים, כך שיהיה שווה לשבר השני.

הצע דרך נוספת להשוואה של שברים.

____________________________________________________ .  

 

מכנים משותפים במיספרים השלמים

 

המכנים בשברים הפשוטים גלויים לעין, אבל יש לנו מכנים שאינם רשומים כשברים. נחזור וניזכר בהם.

ציין בביטויים הבאים מהו המכנה ומהו המונה. נמק.

דוגמא:

 4521 מונה, כי הוא מונה את האנשים, אנשים- המכנה, כי אותם אנחנו סופרים.

      א. 679 בננות. ________________________________________ .

      ב. 5   ארגזים. _________________________________________ .

      ג. 87 מעטפות. _______________________________________ .

      ד.349 ס"מ. ________________________________________ .

     ה. אפס תפוזים. _____________________________________ .

      ו. 76 ק"מ. ________________________________________ .

      ז. 40008 דונמים._____________________________________ .

     ח. 294 גרמים. ______________________________________ .

     ט. 5007 טון.________________________________________ .

     י.  8  מטר מרובע ( מ"ר). _______________________________ .

בין המכנים יש קבוצה בולטת וחשובה, חפש את חבריה. רשום אותם ושיים את הקבוצה.

שם הקבוצה: _____________________ .

איברי הקבוצה: _________________________________________ .

חלק את חבריה לתת-קבוצות: ______________ .

                                                  _______________ .    

                                                  _______________ .

האם אתה מכיר עוד תת-קבוצות השייכות לקבוצה הזאת? תן שתי דוגמאות.

                                                _________________ .

                                               __________________ .

19. בביטויים שב -  18 מצאת את המכנים, אבל בביטויים אלה יש עוד מכנים , המוסתרים מהעין, הם נימצאים בתוך המיספרים עצמם.

 

חזור לתרגיל 18 ורשום את המכנים לפי הדוגמא הבאה:

4521 : 4 אלפים, 5 מאות, 2 עשרות, 1 אחדה.

א.     ________________________________ .

ב.      ________________________________ .

ג.        ________________________________ .

ד.       ________________________________ .

ה.      _______________________________ .

ו.        _______________________________ .

ז.        _______________________________ .

ח.      _______________________________ .

ט.      ________________________________ .

י.        _______________________________ .

איך היית  מציע לקרוא לקבוצה הזאת של המכנים?

_____________________________________ .

ראינו שיש מכנים גם במיספרים השלמים.

באילו פעולות של המיספרים השלמים אנחנו ניזקקים למכנה המשותף?

_______________________________________ . 

20.

כתוב במחברתך את התרגילים הבאים במאונך. אל תפתור אותם.

     = 60083  +   56   

     = 707  +  53091

     =  34   -     400

     =  807   -   1020

 איך ידעת לכתוב אותם?

____________________________________________ .

איזו פעולה ביצעת?

______________________________ .

מה הקשר שלה לשברים?

גם בשברים הפשוטים וגם במיספרים השלמים אנחנו יכולים לחבר או לחסר רק דברים שיש להם ________________ .

במיספרים השלמים המכנה המשותף מיתקבל על ידי הכתיבה ה_________ .

בשברים הפשוטים, אם המכנה המשותף אינו נתון, הוא מיתקבל על ידי פעולה של הרחבה או _________ .

המשך