Hהַכּל (??) עַל נִיקוּד בְּ Office

"מקרואים" ברצף התנועות המתאים לרכישת הקריאה

בשיטות בהן תנועות הסגול והצירה נרכשות לאחר רכישת החיריק

 

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

ָ

ַ

ְ

ִי

ֶ

ֵ

וֹ

וּ

ֻ

ֲ

ֳ

הקלדת חולם חסר וחיריק חסר מתבצעות באמצעות תוספת הקשת מקש  :Alt

 

 

 

 

Alt +

F5

 

 

Alt +

F8

 

 

 

 

 

 

 

ִ

 

 

­ֹ

 

 

 

 

 

הקלדת חולם חסר וחיריק חסר מתבצעות באמצעות תוספת הקשת מקש    Altלהקשת החולם והחיריק החסר.

 

 

Alt+

ש

Alt+

כ

Alt+

ב

Alt+

פ

שׂ

כּ

בּ

פּ

שׂ שמאלית

כּ דגושה

בּ דגושה

פּ דגושה

a