Hהַכּל (??) עַל נִיקוּד בְּ Office

נִיקוּד בְּיִשׂוּמֵי Office

 

וּבִסְבִיבַת חֲלוֹנוֹת

 

אופן הקלדת ניקוד

מחיקת ניקוד

הקשת מספר סימני ניקוד בזה אחר זה

ניקוד באמצעות קוד Ascii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אופן הקלדת ניקוד:

לאחר הקלדת הטקסט, יש יֵש לִנעוֹל אֶת מָקַש הַ ,Caps Lock להציב את הסמן משמאל לאות שרוצים לנקד ולהקיש shift עם אחד המקשים המצוי בשורת מקשי הספרות.

להלן טבלה המציגה את הספרות שיש להקיש עם מקש ה Shift לצורך לקבלת כל אחד מסימני הניקוד:

 

 

=

-

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

;

ּ

ֹ

ׁ

ׂ

ָ

ַ

ֶ

ֵ

ִ

ֳ

ֲ

ֱ

ְ

שוּרוּק  ודגש

חוֹלם

שׁ ימנית

שׂ שמאלית

קָמץ

פַתח

סֶגול

צֵירה

חִירִיק

חטף קמץ

חֲטף פתח

חטף סגול

שְוא

 

\

ֻ

קֻבוץ

 

מקש ה  \  (להקשת תנועת הקובוץ) הינו היחידי שלעיתים אינו מצוי בשורת מקשי הספרות.

 

 

ניתן  לכתוב קודם את הטקסט ורק אחר כך לנקדו.

 

ניתן גם:

לכתוב עיצור ומיד לאחריו ניקוד.

לצורך כך יש לבצע את הכתיבה (עצור + ניקוד) כאשר  מקש ה- Caps Lock נעול ומקש ה- Shift לחוץ במהלך כל שלבי הכתיבה. 

a

 

 

מחיקת ניקוד:

מקשי הניקוד הינם תווים ועל כן מחיקת הניקוד מתבצעת באמצעות מקש ה- Backspace, כאילו היה אות.

רצף התווים הוא אות ואחריה ניקוד. אם רוצים למחוק אות עם סימן הניקוד שלה, יש  להציב את הסמן משמאל לאות שאחריהם ולהקיש על מקש ה  Backspaceפעמיים.

אם מעוניינים למחוק רק את האות, יש להציב את הסמן משמאל לאות שאחריהם, ולנוע עם חץ לכוון ימין תו אחד ימינה (תו הניקוד) ורק לאחר מכן למחוק את האות באמצעות מקש ה .Backspac כך גם אם מעוניינים למחוק רק את התו הראשון מבין 2 תווי ניקוד (מחיקת הדגש באות המנוקדת בדגש וקמץ, למשל).

 

לא קימת אפשרות למחיקה אוטומטית של ניקוד בטקסט, אך אפשר להסתיר את הניקוד על ידי בחירה ב:

כלים ß אפשריותß

עברית ואחרים              

 

ולהסיר את הסימון מימין ל: סימני ניקוד.

a

 

הקשת מספר סימני ניקוד בזה אחר זה:

כאשר יש לכתוב יותר מסימן ניקוד אחד אחר השני, יש חשיבות לרצף הקלדת הסימנים.

יש להקליד אות דגושה לפני כל ניקוד אחר.

בניקוד האות "ש" יש להקפיד על הרצף הבא: כתיבת האות, כתיבת סימן השין: נקודה מימין או משמאל, הניקוד.

a

 

ניקוד באמצעות קוד Ascii:

דרך נוספת לניקוד הינה באמצעות קודי אסקי (לא שאני יכולה לחשוב על שימוש לדרך זו, אבל אולי אתם תוכלו).

יש ללחוץ על מקש ה Num Lock ולנקד באמצעות הקשה בו זמנית על מקש ה Alt ועל צירוף הספרות  המופיע בטבלה שלהלן. את הספרות יש לנקד מלוח  המקשים הנומרי שבצד ימין של המקלדת. עם שחרור מקש ה Alt יכתב סימן הניקוד.

 

0204

0201

0209

0210

0200

0199

0198

0197

0196

0195

0194

0193

0192

ּ

ֹ

ׁ

ׂ

ָ

ַ

ֶ

ֵ

ִ

ֳ

ֲ

ֱ

ְ

שוּרוּק  ודגש

חוֹלם

שׁ ימנית

שׂ שמאלית

קָמץ

פַתח

סֶגול

צֵירה

חִירִיק

חטף קמץ

חֲטף פתח

חטף סגול

שְוא

 

0203

ֻ

קֻבוץ

a