ייק תללכמ
 היגולוקאב םיחנומ ןולימ

ידעצ ילא :בתכ 
 
 
 

כ
י
ט
ח
ז
ו
ה
ד
ג
ב
א
ת
ש
ר
ק
צ
פ
ע
ס
נ
מ
ל

 
 
 
א
תויגולופרומ ,תוימוטנא תונוכתב ,םיבר תורוד תב ,תיתגרדה תוחתתפתה ( Evolotion) היצולובא
.רתוי םיטושפמ רתוי םיבכרומ םימזינגרוא תורצוויהל תמרוגה ,םימזינגרוא לש תויגולויסיפו
הב הביבסה ןיבל ,וייח חרואו ויתונוכת ,והנבמ תניחבמ םזינגרואה ןיב המאתהה - ((Adaptation היצטפדא
.םייקתמ אוה
 תויגולופרומ ,תוימוטנאה תונוכתב ,חווט יכורא ,תיתגרדה תוחתפתה יכילהת - תיגולויב היצולובא
.תודרשיה תולוכי ילעב םיבכרומ םימזינגרוא תורצוויהל תמרוגה ,םימזינגרוא לש תויגולויסיפו
.םימו חור ידי לע עקרקה ינפ לש הפיחס יכילהת - עקרקה דוביא
 ןיב םייניבה רוזא הווהמו םשג מ"מ 300 -ל 200 ןיב םימשג תומכ תדרוי וב רוזא - הצחמל-חיחצ רוזא
.יאלקחה רוזאל רבדמה רוזאה
ינפ לע ןגמ .שמשה תנירק תעפשהבו םיקרבמ האצותכ הריפסומטאב רצונ , (O2)ןצמח לש תרזגנ - (O3)ןוזוא
.בכר יעונמב קלד לש האלמ אל הפירשב יאוול רצותכ לבקתמ ןכ ומכ .שמשה לש UV תנירק ינפב ץראה רודכ
.(קיזמ ןוזואכ בשחנ)
לש תומייוסמ תוצובקו ,םימייוסמ םיאת-דח ,הירטקבונאיצ ,תוצא ,םיחמצ רקיעב ,םימזינגרוא - םייפורטוטוא
,יטויבא רוקממ היגרנא לוצינ תועצמאב ,תוינגרואנא תובוכרתמ תוינגרוא תובוכרת רוציל םילגוסמה םיקדייח
.םינרצי תירבעב םיארקנ .תירפוג תובוכרת וא שמש תנירק :ןוגכ
םימב תוצא לש ץאומ לודיגל םימרוגה םימ יווקימב םינגרוא םירמוחו ןשד ירמוח תורבטצה - היצקיפירוטוא
.םימב םילדגה םיחמצבו םיגדב העיגפלו
.ןותנ לודיג תיבב םייוסמ רוזאב םיאצמנה םייוסמ ןימ לש םיטרפה ללכ- ((Population היסולכוא
תוסימת יתש ןיב דירפמה (ינרירב םורק) הצחמל רידח םורק ךרד ,םימ ללכ ךרדב ,סממ לש רבעמ - הזומסוא
.םיסמומ לש םינוש םיזוכיר תולעב
,הצחמל רידח םורק ךרד םימה םירבוע וז הטישב .םיחלמ םיסמומ םהב םימ תלפתהל הטיש - הכופה הזומסוא
םורקה .ךומנ םיזוכיר תלעב הסימת לא הובג םיסמומ זוכיר תלעב הסימתמ ,יטססורדיה ץחל תלעפה ךות
.םיחלמ רבעמ רשפאמ וניאו דבלב םימ רבעמ רשפאמ הצחמל רידחה
םירוציה לכל ףתושמה .םימזינגרואורקימו תוירטפ ,םיחמצ ,םייח-ילעב :םייחה םירוציה ללכ - םימזינגרוא
.(סיזטסואימוה) העובק תימינפ הביבס לע הרימש תלוכיו היגרנא תורוקמ לוצינ תלוכי ,הייבר ,לודיג אוה םייחה
.ןיטולחל רסח וא ךומנ ןצמחה זוכיר םהב םיאנתב םייקתהל םילגוסמה םימזינגרוא - םייבוריאנא םימזינגרוא
.םשג מ"מ 200 -מ הכומנ םיבוטרה םיעקשמה תומכ םהב םירוזא - םיחיחצ םירוזא
,ןצמח ,ןקנח :םה התוא םיביכרמה םיירקיעה םיזגה .ץראה רודכ תא תפטועה םיזגה תפטעמ - הריפסומטא
הריפסוזמ ,הריפסוטרטס,הריפסופורט :תובכש עבראמ תבכרומ .םימ ידאו ינצמח-וד ןמחפ םיליצא םיזג
.הריפסוויו
םומיחה ילכב וליאו םיפסאנ םימה ידא .םיחלמ םיליכמה םימ םיממחמ .םימ תלפתהל הטיש - הצירפב יודיא
.םיחלמה םירתונ
םימה תוכיא .םהב םיסמומה םיינגרוא םירמוחו ,םיחלמ תלוכת תניחבמ ,םימה ןויקינ תדימ - םימה תוכיא
םיחלמה תומכל ןקתה תא עבוק ,היתש ימ לשמל ,םימה דועי רשאכ .םימהזמה םירמוחה םיזוכיר יפ לע תעבקנ
.םירתומה םינושה םימהזמהו
לע םדאה תעפשה .םמודהו חמוצה ,יחה ,םדאה ןיבש ןילמוגה יסחיב קסועה יעדמ ףנע- הביבסה תוכיא
.רשפאה תדימב םייקה בצמה ןוקיתו תפסונ העיגפ תעינמ ,הביבסה
.ריוואב םיפחרמה תופיט וא םיקיקלח - םילוסוריא
:אמגודל .ינשה טרפה ידי לע תימיכ קחדנ דחא טרפ םהבש םימזינגרוא ינש ןיב תוידדה יסחי - היטפוללא
.התברקב םילדגה םיקדייח גרהל תמרוג םוילצינפה תיירטפ ידי לע ןיליצנפ תשרפה
ינוי .תודורטקלא ליכמה לכימל םיסנכומ םיחלמ םיליכמה םימ .םימ תלפתהל הטיש - הזילאידורטקלא
קר םירתונ לכימבו תודורטקלאל םידמצנו ילמשחה םנעטמל םאתהב תודורטקלאל םיענ םיסמומה םיחלמה
.םימה
תורישי עפשומ וניא ינשה וליאו עגפנ םימזינגרואהמ דחא םהב םימזינגרוא ינש ןיב ןילמוג יסחי - םזילסנמא
.ןושארהמ
םייוצמה םירמוח ידי לע ,ץראה רודכמ תטלפנה(IR) המודא-תת הנירק לש העילב - הממחה טקפא
םוחל תרמתומ וז הנירק .תינקנח-וד תצומחתו ןוזוא ,ןתמ ,ינצמח-וד ןמחפ ,םימ ידא :ןוגכ הרפיסומטאב
.הריפסומטאה תוממחתהל תמרוגו
.קיזחמ-רפ םימ-הווקא .םימ ןכותב תורגואה עלס וא עקרק תובכש - רפיווקא
רוזיפה) הצופתה תא םיעבוקה ,ןילמוגה יסחי תריקחב קסועה רקחמ ףנע אוה -((Ecologyהיגולוקא
םימזינגרואה ןיבש םיסחיה לולכמב קסועה רקחמה ףנע וא (,1972) סברק יפל םימזינגרואה לש (תוחיכשהו
(.1869) לקה יפל םלודיג תיבל וא םתביבסל םייחה
.תיגולוקא תכרעמ - המטסיסוקא
ב
.םיכפשב ינוינשה לופיטה בלש םותב לבקתמה םיקדייחו םיינגרוא םירמוח לש עקשמ - הצוב
לש ןושארה בלשה םותב ולבקתהש ןיחלוק ימב יוצמה ינגרואה רמוחה לש וקוריפל הטיש - תלעפושמ הצוב
הרישעה הצוב םהל םיפיסומו בטיה םירוואמ םילכימל םירבעומ םיחלוקה ימ .םיכפשה רוהיט
.םיקרפמ םימזינגואורקימב
וא היחמצ תופיפצ :ןוגכ) םיטויב םימרוג ןיב ,תמייוסמ םייח תביבסב ןילמוגה יסחי - הביבס ,לודיג תיב ,פוטויב
.םינוש םימזינגרוא לש יעבטה ולודיג םוקמ .(עקרק יגוס ,ריוואה גזמ) םיטויבאו (םייח-ילעב ןיב תורחת
.'וכו םיסוריו ,םיקדייח ,םייח-ילעב ,םיחמצ :םייחה םימזינגרואה ללכ - יטויב
.חטש תדיחיב םייחה םימזינגרואה לכ לש תללוכה הסמה - הסמויב
.םיוסמ רוזאב חמוצה ללכ לקשמ - תינובשע הסמויב
.הצועמה יחמצה רמוחה לש הסמויב - תיצע הסמויב
:םיללוכ םהו .(הביבס-הריפס ,םייח-ויב) .םכותב רשא לכו ץראה-רודכ לע םייחה לש הצופתה ירוזא - הריפסויב
.ןבא ,עלס - הריפסותילו םימ - הריפסורדיה ,םיזג - הריפסומטא
.םיוסמ חטשב םיערזה רגאמ - םיערז קנב
.םייטויבאהו םייטויבה םימרוגה ןיב תמייוסמ הביסב ןילמוגה יסחי םייקמה .םזינגרואה לש לודיג םוקמ -לודיג-יתב
.(+(H ןמימ ינוי רשאמ (OH-) ליסכורדיה ינוי לש רתוי הבר תומכ תימימ הסימתב רצוי רשא רמוח - סיסב
.םירמוח לש ןווגמ םע תוביגמה תימיכ הניחבמ תוליעפ תובוכרת םה םיסיסבה
וא ,ריינו םיטיהר רוציי :ןוגכ םינוש םייתישעת םיכילהתל ץע תקפסא יכרוצל תורעי תתירכ - תורעי אורב
.םייאלקח םילודיגלו םדאה תובשייתהל חטשה יוניפ יכרוצל
םינימו םיטרפ יכ רמואה ,היצולובאה ךילהתב ירקיעה ןונגנמה והז ןיוורד לש הירואיתה יפ-לע - תיעבט הרירב
תדימש םינימו םיטרפ וליאו ,ודרשי הב םישחרתמה םייונישל וא תמייוסמ הביבסל רתוי בוט םימאתומה
.ודחכי רתוי הכומנ םתמאתה
.םייטויבאהו םייטויבה םימרוגה ןיב תמייוסמ הביסב ןילמוגה יסחי םייקמה .םזינגרואה לש לודיג םוקמ -לודיג-יתב
ג
ובש ןפואהו לודיגה תיבב םיררושה םיאנתה לכ לע ןימה לש יגולוקאה םויקה םוחת - השינ ,תיגולוקא החמוג
,םישרושה םישורפ עקרק תבכש וזיאב ,לצנמ חמצהש רואה תמצוע :אמגודל .לודיגה תיב יבאשמ תא לצנמ אוה
םיה ףוחב :ןוגכ .תויגולוקא תוחמוג רפסמ ונכתי לודיג תיב ותואב .לצנמ חמצהש תוינגרואה תובוכרתה גוס
.םילגהמ ססר לבקמה רוזאב הנוש תיגולוקא החמוגו םימב ףצומה רוזאב תיגולוקא החמוג תמייק יעלסה
לש םתוחתפתהב עגופו תמייוסמ תיגולוקא תכרעמ לש האישנה רשוכ תא ןיטקמה םרוג - ליבגמ םרוג
.(ףופצ רעי) יפורט רעיב שמש ינרקב רוסחמ :אמגודל .הב םימייקתמה םימזינגרוא
,היפרגופוט ,תועקרק יגוס ,םיעלס הנבמ ,םילרנימ זוכיר :ןוגכ ,םייח םניאש עבט ימרוג - םיטויבא םימרוג
ידי לע ןכו ןצמח זוכיר ,הנירק תמצוע ,ריוואה ץחל ,הרוטרפמט ,תוחור :םילקיזיפה םיאנתה ידי לע םיעבקנה
.םיטויב םימרוג
ןיב תורחת ,היחמצ תופיפצ :ןוגכ תיגולוקא תכרעמב םייחה םימזינגרואב םירושקה םימרוג - םיטויב םימרוג
.םיפרוט ינפב תודימע ,םינימ
,םיקדייח :ןוגכ םיגולויב םימרוג .חמוצבו יחב ,םדאב תולחמ םירצויה םימרוג - םינגותפו םיליער םימרוג
UV ינרק :ןוגכ םיילקיזיפ םימרוג.םיליער םירמוח ,טסבסא יביס :ןוגכ םיימיכ םימרוג .תוירטיפו םיפיגנ
.תיטנגמורטקלא הנירק ,שמשב םרוקמש
.הממחה טקפא האר - הממח יזג
קר .(הבועמ שרוש) תעקפו (הבועמ לועבג) לצב תרוצב המדאב םימייקתמה ,םייתנש-בר םיחמצ - םיטיפואיג
.עקרקה ינפ לע םיטלובה הייבר ירבא וא םילע םיחימצמ תמייוסמ הנועב
םילגוסמה תכרעמב םימרוג לש רשפאה לככ בר רפסמ ןובשחב תחקולה לוהינ וא רקחמ תשיג - םינתשמ-תבר השיג
.הלש תוחתפתהה ןוויכ לע עיפשהל
.םזינגרואה לש יתשרותה ךרעמה ללכ - פיטונג
.'וכו םיזוכיר ,םיעקשמ :המגודל ,םיכרע ינש ןיב ףיצר וא יתגרדה יוניש - טנאידרג
תוטלפנה ,ןקנחו תירפוג תובוכרת ןיב הבוגתמ האצותכ ןקנחו תירפוג תוצומחת ליכמה םשג - יצמוח םשג
רוקמ הווהמו היחמצב עגופ הז םשג .ריוואב םימ ידא ןיבל הישעתבו תוינוכמב קלד תפירש יכילהתב ריוואל
.םימ יווקמ םוהיזל
ד
ןימ לכ לש םיטרפה רפסמב תאטבתמה םייוסמ לודיג תיבב םייחה םימזינגרוא לש ןוגראה תרוצ - רוזיפ ימגד
.לודיגה תיב לש וחטשב היסולכואה תרזופמ וב ןפואבו לודיגה תיבב (היסולכואה לדוג)
.התחפה לש ךילהת - היצדרגד
הניא לודיגה תיבב םתומכש םימ וא ןוזמ תורוקמ לע תינימ ךות וא םינימ ןיב תורחת - תיתורחת הקיחד
ףא הלוכיו לודיגה תיבמ םייוסמ ןימ וא טרפ לש ותקחרהל הליבומ תורחתה ,ליבגמ םרוג הווהמו הקיפסמ
.ותדחכהל איבהל
םימזינגרוא ידי לע םיקרופמ םניא ולא םירמוחו רחאמ .םדאה ידי לע םירצוימה יוקינ ירמוח- םיטנגרטד
.קזנל םימרוגו םירבטצמ םה םיקרפמ
.םימ יווקימ תיעקרקב וא עקרקב םירבטצמה בקר ירמוח - םוירטד
.הביבסה לא לועבגבו םילעבש תוינויפה ךרד חמצהמ םימ דוביא ךילהת - היצריפסנרט ,תויד
ךרוצל רוטיק רוציל לצנל ןתינ ותוא בר םוח ררחתשמ םתפירש תעבש קצומ הריבצ בצמב םירמוח - קצומ קלד
.קיטסלפו ריינכ תלוספ תפירש ,םחפ :ןוגכ .תיתיב הקסהל וא ,חוכ תונחת תלעפה
.((N2 יריפסומטא ןקנחל הרזח ותכיפהו עקרקב יוצמה טירטינו טארטינ רוזיח - היצקיפירטינד
תסמה :אמגודל .ךומנ םזוכירש םוקמל הובג םזוכיר וב םוקממ סמומ יקיקלח תעונת -((Diffusion היזופד
.ריוואב םשוב ידא רוזיפ וא סוכב רכוס
.לוק ילג תמצוע תדידמל הדיחי - לביצד
.-14ל 0 ןיבש םיכרעב הסימת לש תויסיסבה וא תויצמוחה תדימ תא אטבמה ירפסמ ךרע -pH)) הבגה תגרד
.-7מ הובג pH םיסיסבלו ,-7מ ךומנ pH תוצמוחל .תילרטיינ הסימת ןייצמ 7 ךרעה
ןעט ןיוורד .םינימה אצומ ורפסב 1859 תנשב ןיוורד סלר'צ ידי לע החסונש יפכ היצולובאה תירואית - םזינוורד
.תוירקמ תויצטומב םרוקמ תיעבטה הרירבה יכילהת יכ
.שדח לודיג תיבל םתרידחו םייוסמ ןיממ םיטרפ לש הדידנ - הריגה
ה
,םדאה ידי לע (םיער םיבשע וא םיקרח) םימזינגרוא לש םתוברתה ןוסיר וא הדחכה - תיגולויב הרבדה
.םהלש םייעבט םיביוא תועצמאב
.םיימיכ םירמוח תועצמאב םדאל קזנ םימרוגה םימזינגרוא לש םתוברתהב העיגפ וא הדחכה - תימיכ הרבדה
.תמייוסמ הנוכתל םינוש םינג ינש םיאשונה םימזינגרוא -((Heterozygot םיטוגיזורטה
תוינגרוא תובוכרתמ םהל הצוחנה היגרנאה תא םיקיפמה םימזינגרוא -((Heterotrophicיפורטורטה
.םינכרצ םיארקנ תירבעב .םייפורטוטואה ידי לע ורצונש
.םהב םייוצמה םיפיגנו םיקדייח תדמשה ךרוצל םימל רולכ תובוכרת תפסוה - הרלכה
ינצמחוד ןמחפ רורחשו תואירב ןצמח תטילק ודיקפת .תומודא םד תוירודכב אצמנה ןובלח - ןיבולגומה
.הביבסל(CO2)
.(םזינגרואה ייח ךרוא דע) חווט ירצק המאתה יכילהת - תולגתסה
תלוספה תומכ תא ןיטקהל הרטמב םירחא םירמוחו תוזיראב שומישה תנטקה - (Reduction) התחפה
.תרבטצמה
.רתוי הובג לילצה ,הלוע תורידתהש לככ .לוק ילג לש םתורידת תדידמל תודיחי - ץרה
.םהמ דחא לכ לש תיסחיה תוחיכש ללוכ חמוצה ינימ תמישר - םינימ-בכרה
.'וכו ,אל וא הליכא ,תינובשע וא תיחיש היחמצ -הייער יבגל - הייחמצ בכרה
.היקשה יכרוצל רקיעב ,שומישל םתרזחהו םיכפשה ימ רוהיט - םיכפש תבשה
היגרנאה לוצינו (םיינגרוא םירמוחו קיטסלפ ,ץע ,ריינ :ןוגכ הקצומ תלוספ תפירש - (Recovery) הרמתה
.תיתיב הקסהלו למשח רוצייל הפירשה ךילהתב תררחתשמה
.תוליפט ,הפירט :אמגודל .עגפנ םיפתושהמ דחא רשאכ םימזינגרוא ינש ןיב ןילמוג יסחי - תוברעתה
.היתשל רתוי הבוט תוכיאב םימ קיפהל הרטמב ,םהב םיסמומה םיחלמהמ םימ תדרפה - םימ תלפתה

ו
.הייערה יצחל לע הרקב לש ךילהת - היער תוסיוו
.םיוסמ ןמז ךרואל םיעור םייח ילעב תומכ - היער תמצוע

ז
ביכרמ םיווהמ .םירחא םימ יווקמו םימגא ,םיסוניקוא ,םימי םיסלכאמה םיריעז םייח ילעב - ןוטקנלפואוז
.םימה ינפל ךומס םייוצמ ללכ ךרדב .םימב תמייקתמה ןוזמה תרשרשב בושח
ןילמוגה יסחיבו וב םימייקה םינימה בכרהב םייונישל הליבומה ןותנ לודיג תיבל םינימ תרידח - יגולויב םוהיז
.הילרטסואל תובנרא תסנכה :אמגודל .םינושה םינימה ןיב
םרוקמש םימהזממו ,לוח תופוסו שעג ירה :ןוגכ םייעבט תורוקממ םימהזמ םירמוח תרידח - ריווא םוהיז
:אמגודל) םמודלו חמוצל ,יחל םיקזנל םימרוג םימהזמה .הישעתבו תוינוכמב קלד תפירש :ןוגכ םדאה תוליעפב
.(לזרב תוליסמ ,םינבמ
תונחת רוריקל ושמישש םי יממ הרוקמש) םוח תייגרנא וא תלוספ ירמוח לש םדאה ידי לע הרדחה - םי םוהיז
.םיב םימייקתמה יחבו חמוצב העיגפל םימרוג רשא (חוכ
הדירי ,םימה לש תוילקיזיפהו תויגולויבה ,תוימיכה תונוכתה יונישל םימרוגה םירמוח תרדחה - םימ םוהיז
.היתש ימכ םהב שמתשהל רסאיש בצמל דע םימה תוכיאב
.םי םוהיז האר .םהב הרוטרפמטה לש היילעל תמרוגה םימ יווקמל םימח םימ תמרזה - ימרת םוהיז
תולוכי ולא תוחרז .יאלקחה לוביה תלדגה ךרוצל תואלקחב ןשד רמוחכ תופסומה ןחרז תוצומחת - תוחרז
.םימב רומח םוהיזל םורגלו םוהתה ימל לחלחל
ח
.ירי וא ץוציפ לוק ומכ ,דאמ קזח שער ידי לע םרגנה העימשל ךיפה יתלב קזנ - תיטסוקא הלבח
.תחא הביבסב תויחה תונוש תויסולכוא רפסמ לש ןוגרא (Community) - הרבח
ךילהתב ןושאר בלש הווהמ .םייוסמ לודיג תיבב הנושאר העיפומה םייח ילעבו םיחמצ תרבח - ץולח תרבח
תיבב יוניש לכו תוביצי רסוחב תנייפואמ וז הרבח .תדדונ הנוידב לודגל םילגוסמה םיחמצ :אמגודל .היצסקוסה
.םימזינגרוא םתוא תמלעהל םרוג לודיגה
.םיוסמ לודיג תיבב םייוצמה םיחמצ ינימ - םיחמצ תורבח
התב :אמגודל ,איש תרבחל העיגמ הניא ךא ינויסצקוס רוט לש ינייפוא ךלהמב תחתפתמה הרבח - אמייק תרבח
.תינצוק הריס לש
לקשמ יווישב הייוצמו הבר תוביציב תנייפאתמ איה לודיגה תיבב הגרדהבו טאל תחתפתמה הרבח - איש תרבח
.לודיג תיבב םימייקה םיטויבאו םיטויב םימרוג םע ימניד
ליסכורדיה ינוי רשאמ(H+) ןמימ ינוי לש רתוי הבר תומכ תימימ הסימתב רצוי רשא רמוח - (Acid) הצמוח
.תימיכ הניחבמ דאמ תוליעפ תובוכרת ןה תוצמוח .(-(OH
לש יבחרמה והנבמ תא םיעבוק םהלש ףצרהו תוצמוחה בכרה .םינובלחה לש ןינבה ינבא - תינימא הצמוח
.ויתונוכת תאו ןובלחה
םירכוס דחמ םייונב .RNA -הו DNA -ה יתשרותה רמוחה בכרומ ןהמש תוימיכ תובוכרת - ןיערג תוצמוח
.תיתחרז הצמוחו םיינקנח םיסיסב ,(זוביריסקואד וא זוביר)
רבודמ ללכ ךרדב .םהב םירוגאה םימה לכ תקחרה רחאל םימזינגרואמ תרתונה רמוחה תומכ - שבי רמוח
.םיחמצב
.םינותעו םירפס רוציל שמשמה ריינ :אמגודל .םינוש םירצומ לש םרוצייל םישמשמה םירמוח - םלג ירמוח
,תוחרז ,תוקנח םיפיסומ רקיעב .יאלקחה לוביה תלדגהל איבהל תנמ לע עקרקל םיפסומה םירמוח - ןשד ירמוח
.עקרקב םימה לוביק תלוכי תא םילידגמה םיינגרוא םירמוחו םינוש טרוק תודוסי ,לזרב
יחמצו םיקרח רקיעב .לוביל םיקיזמב עוגפל ידכ םיאלקח םיחטש םיססרמ םהב הרבדה ירמוח - סוסיר ירמוח
.רב
רקיעב םייונב ולא םירמוח .םינמושו תומימחפ ,םינובלח :םימזינגרואמ םרוקמש םירמוח - םיינגרוא םירמוח
.ןחרז םג תוליכמ ןיערגה תוצמוח .תירפוגו ןקנח ,ןמימ ,ןמחפמ
תוצמוח ,םיחלמ ,תודוסי :אמגודל .ןמימו ןמחפ לש תובוכרת םניאש עבטב םירמוחה ללכ - םיינגרואנא םירמוח
.םיסיסבו
.קלדו ץע ,קיטסלפ ,ריינ :ןוגכ תולקב הפירשל םינתינה םירמוח - םיקילד םירמוח
לש תורבטצה שי ןכלו םקרפל םילגוסמ םניא םיקרפמה .םדאה ידי לע םירצוימה םירמוח - םייטטניס םירמוח
.תיכוכז ,קיטסלפ :אמגודל .ולא םירמוח
םימב םיסמומה םירמוח :אמגודל .םירחא םירמוח לש םוחב הילעל םימרוגה םירמוח - םיינגוריפ םירמוח
.םימה תרוטרפמפטב הילעל םימרוגו
רורחש ךות ,רתוי םילק תודוסיל קרפתהל םיטונו םיביצי םניא םהיניערגש תודוסי - םייביטקאוידר םירמוח
היגרנא - אמג תנירקו םינורטקלא - אטיב תנירק .םינוטורפו םינורטיונ - אפלא תנירק :םינוש םיגוסמ הנירק
.ההובג המצועב
תורחת תרצונש הרקמב .תיגולוקא השינ התוא תא סופתל םילוכי םניא םינימ ינש יכ עבוקה קוח - סואג קוח
.רתוי קזחה ןימה ידי לע דחא ןימ קחדיי םהיניב
עונמל דעונש קוחה תנכהל הדעווה שארב דמעש עדונ םידלי אפור םש לע ארקנ ,1961 תנשמ קוח - ץיבונכ קוח
.ריווא םוהיזב םיעגפמ
.שמשה תנירק ינפמ ץראה רודכ לע ןגהל הדיקפתש(O3) ןוזוא תבכש תמייק הריפסוטרטסב - ןוזואב רוח
םינמימחפו ןקנח תוצומחת תטילפמ האצותכ וז הבכשב יוצמה ןוזואה זוכירב הדיריב תאטבתמ העיגפה
.הישעתמו םיבכרמ (CFC) םייראולפ-ורולכ
הכומנה הבכשה תא םיווהמ םיחישה .הז דצל הז םיחישו םיצע תואצמהב תנייפואמה חמוצ תרוצת - שרוח
.הנוילעה הבכשה תא םיווהמ םיצעהו
ליבגמה םרוגה לש ותעפשה .והשלכ ליבגמ םרוג םייק וב ןותנ לודיג תיבב םינימ לש תויסולכוא ןוגרא - רוגיח
קחרתנש לככו וילא םימאתומה םימזינגרוא ומייקתי ותברקבש ,ךכ .ונממ םיקחרתמש לככ תתחופו תכלוה
.התוחפ וילא םתמאתה תדימש םימזינגרוא אצמנ ונממ
וא ריוואב רתויב הכומנ תומכב םייוצמה םירמוח יזוכיר יוטיבל הדיחי .םיקלח ןוילבב דחא קלח -(ppbב"לח)
.תוסימתב
.םימבו ריוואב רמוח לש וזוכיר יוטיבל הדיחי ,םיקלח ןוילימב דחא קלח -(ppmמ"לח)
יקיקלח) שעג ירה ומכ םייעבט תורוקממ םיטלפנ םקלח םינוש םילדגב םילזונו םיקצומ לש תבורעת - םיקיקלח
יקיקלח םיליכמו הישעתבו יעונמ בכרב קלד תפירשמ ריוואל םיטלפנ םקלחו .םי ימ ססרו (לוח) לוח תופוס ,(חיפ
.תודבכ תוכתמו םיינגרוא םירמוח ,חיפ
םימב עוקשל םיטונ .ןורקימ 1 לעמ םרטוקש,םימב םיפחרמה םיקדייחו חיפ ,םי-לוח ירגרג - םיפחרמ םיקיקלח
.תועש דע תוקד ךות
םימב םיעקוש םניא .דחא ןורקיממ ןטק םרטוקש םיפיגנו םינטק חיפ יקיקלח - םיילדיאולוק םיקיקלח
.םתוריכעל םימרוגו
.םינשדל ףסומה רמוח .(תצומחת)(NO3-) טרטינ הצובקה תא הליכמה תוינצמח תלת ןקנח תבוכרת - הקנח
.(NO2-) טירטינ הצובקה תא הליכמה תינצמח וד ןקנח תבוכרת - תיקנח
חופתל ךכ בקעו םימ חופסל רשוכ תיסרחה ילרנימל .םיעלס םיביכרמה םילרנימ לש הצובקל ללוכ םש - תויסרח
.מ"מ 0.002 -מ ןטק םיקיקלחה רטוק ללכ ךרדב .םייגימצ תושעיהלו
ט
הב תמייקו רקו ךורא הרדנוטב ףרוחה .ץראה רודכ לש םיבטקל םיכומסה םירוזאל ינייפוא לודיג תיב - הרדנוט
.םייתנש-בר םיינגד ןה וב םיטלושה םיחמצה .לודיג לש הרצק הנוע קר
דעו ץולח תרבחמ .לודיג תיבב השק הערפה תובקעב םייח ילעבו םיחמצ תורבח תעפוה רדס - ינויסצקוס רוט
.אישה תרבחל
זוכיר .םימב םייוצמה םיינגרוא תלוספ ירמוח לע םיקרפמ םימזינגרואורקימ םילעופ וב ךילהת - יעבט רוהיט
.םימה תוכיא תרפתשמ ךכמ האצותכו דרוי םימב םימהזמה
.םיכפשהמ םיפחרמ םיקצומ לש םתקחרהל דעוימ .םיכפש ימ רוהיט ךילהתב ןושאר בלש - ינושאר לופיט
,םיחלמ :םימבש םימהזמהמ %95מ הלעמל ןיחלוקה יממ םיקחרומ לופיטה לש הז בלשב - ינושילש לופיט
.םיטטניס םירמוחו תוינגרוא ןקנח תובוכרת ,םיפחרמ םינמש ,תוצמוח
עוקיש ידי לע עצבתמ .ינושארה רוהיטה בלש רחאל םימב ראשנש ינגרוא רמוח תקחהל עדוימ - ינוינש לופיט
.םיקרפמ םימזינגרואורקימ ידי לע וקוריפ וא ינגרואה רמוחה
םדועב (יאקדנופ) רחא םזינגרוא לע וא ךותב ןוזינ (ליפט) דחא םזינגרוא םהבש ןילמוג יסחי לש גוס - םיליפט
.םייחב
.ינש םזניגרוא לכואו גרוה דחא םזינגרוא םהב ןילמוג יסחי לש גוס - הפירט
לש וז הבכשב קר . מ"ק -12כ לש הבוגל דעו המדאה ינפמ תערתשמה הריפסומטאה תבכש - הריפסופורט
.ריוואה גזמ ייוניש לכ םימייקתמ הבו .ץראה רודכ ינפ לע םייחה םימייקתמ הריפסומטאה
י
עיפשמ םימזינגרואהמ דחא לכ .םינוש םיניממ םימזינגרוא ןיב םימייקתמה םידדה םירשק - ןילמוג יסחי
.רחאהמ עפשומו
:אמגודל .םהיניב רשקהמ תלעות םיקיפמ םידדצה ינש םהב םימזינגרוא ןיב ןילמוג יסחי - תוידדה יסחי
.היצרופואוק-וטורפו הזויבמיס
.תמייוסמ הביבסב הזטניסוטופה יכילהתב םירצונה םירמוחה לכ ךס - ימלוג ינושאר רוציי
.תיאת המישנ יכילהתב םיכרצנה םירמוחה תומכ ןיבו ימלוגה ינושארה רוצייה ןב שרפהה - וטנ ינושאר רוציי
.ינושאר רוצי האר - יחמצ רוציי
תופירש ןיטקמ יחמצ רמוח קוליס :המגודל ,יטויב םרוג לש תוליעפמ האצותכ רצונה םוסחמ - םייגולויב םימוסחמ תריצי
.רעוימ רוזאב

 
. (ppm)דאמ םיכומנ םיזוכירב ,םימזינגרוא לש םמויקל םיצוחנה םירמוח וא תודוסי ,םילרנימ - טרוק תודוסי
יאנת םימייקתמ םהב ,הוושמה וקל םיכומסה םירוזאב םיאצמנ .לגנו'ג וא םשגה רעי םג ארקנ - יפורט רעי
הבוגל םיאשנתמ םיצעהו דאמ ףופצ רעיה .הבורמ םשג תומכ תדיריו (תונוע אלל) הנשה לכ ךרואל םימוד םילקא
.בר
כ
םויקה יאנת רשאכ םג םייוסמ לודיג תיבב םייקתהלו ךישמהל םיטרפ לש םרשוכ - (תוליבס) תודרשיה רשוכ
.הערל םינתשמ
.םייוסמ לודיג תיבב היחמ בחרמו םימ ,ןוזמ תניחבמ םייקתהל לוכיש יברימה םיטרפה רפסמ - האישנ רשוכ
תרישק םיעצבמ םג םקלחבו הזטניסוטופ םיעצבמה םיטוירקורפ םימזינגרואורקימ - (תוירטקבונאיצ) תוילוחכ
.ריוואהמ ישפוח ןקנח
תוירטקבונאיצ ,תוצא ,םיחמצ יאת לש םיטסלפורולכב זכורמה (טנמגיפ) ןעבצ -((Chlorophyllליפורולכ
רוצייל הזטניסוטופה ךילהתב שמשמה שמשה לש הנירקה תיגרנאמ קלח עלוב .תומייוסמ םיקדייח תוצובקו
.תוינגרוא תובוכרת
.הזטניסוטופה ךילהת עצבתמו ליפורולכה זכורמ וב ,םיחמצ יאתב ןורבא -((Chlorolplastטסלפורולכ
.םינוש םיגוסמ הייחמצ ידי לע הסוכמה לודיגה תיבב חטשה ללכ - חמוצ תוסכ
..הייערה חטש - הערמ רכ
ל
.ןמז ךרואל חטש תדיחיל םיעורה םייחה ילעב תומכב תויולתה הייער לש תונוש תומר - היערה-יצחל
חיפב ריווא םוהיז תקידבל דדמכ םישמשמה רוחש-רופא-ןבל ינווגב עבצ תומצוע לש תותשר - ןמלגניר חול
.םיקיקלחבו
תיחולה תא םימב םיעיקשמ .םימה לש תוריכעה תדימ תקידבל תושמשמה תויחול - (Secci) יקס תויחול
.ןיעהמ תיחולה תמלענ הב הדוקנב םימה קמוע תא םיקדובו ,ןבל הייצחבו רוחש הייצחב העובצה
.עקרקב םימה תומכ - עקרק תוחל
מ
לודג תונוכתה רשועש לככ .לודיג תיבב םימייקה םימזינגרואה לכ לש תויתשרותה תונוכתה ףסוא -יטנג רגאמ
.רתוי הובג לודיגה תיבב םימייקה םינימה לש תודימעה רשוכ ךכ ,רתוי
םיוצמה םינכרצה רתי לא ,םיחמצה - םינרציה ךרד ,שמשב התישארש היגרנאה תמרוז וב לולסמ - ןוזמ גראמ
.תמייוסמ תיגולוקא תכרעמב
.םינושה םינימב םיטרפה רפסמל םג אלא ,לודיגה תיבב םינימה רפסמל קר אל סחייתמה גשומ - םינימה ןווגימ
ףס תא ןוילעה לובגהו .העימשה ףס תא אטבמ ספאה - ןותחתה לובגה .לוקה תמצוע תדידמל רישכמ - לוק דמ
.10 יפ לוקה תרבגה השוריפ לביצד תפסוה לכ .ימתירגול םלוס והז .באכ תשוחתל םרוגה לוק ץחל - באכה
השחרתה היצטומהו הדימב .וב יונישל איבמו יתשרותה רמוחב יארקא חרואב שחרתמה ךילהת - היצטומ
.םיאצאצה לא השדחה הנוכתה תרבעומ ,תוטמגה תא םירצויה םיאתב
:אמגודל .םיינושאר םימהזמ םירמוח ןיב תימיכ הבוגתמ האצותכ ריוואב רצונה םהזמ רמוח - ינשמ םהזמ
.ןיזנבב בכר יעונמב קלד תפירש תעב רצונה ןוזוא ,תירפוג תוצומחת ,ןקנח תוצומחת
יטלפממ םיטלפנה חיפ יקיקלח :אמגודל .רצונ אוה וב רוקמהמ תורישי טלפנה םהזמ רמוח - ינושאר םהזמ
.תוינוכמ
עקרקל ,םייח םימזינגרואל הרפיסומטאהמ םירבוע םירמוח ובש ירוזחמ ךילהת - ימיכואיגויב םירמוח רוזחמ
.עבטב םימה רוזחמו ןקנחה רוזחמ :אמגודל .םימזינגרואה לא הרזחב םהמו םימלו
רוזאמ םימזינגרוא רבעמ ענומו םייפרגואיג םירוזא ינש ןיב דירפמה ,ימי וא ,יתשבי חטש - יפרגואיג םוסחמ
דצה לא שיבכה לש דחא דצמ םילחוז רבעמ םיענומה שיבכב םילולסמ ינש ןיב הדרפה ריק :אמגודל .ינשל דחא
.ינשה
 :ןוגכ םימזינגרוא לש תורבח ,המגודל םייטויבאהו םייטויב םימרוגה ןיב ןילמוגה יסחי - תיגולוקא תכרעמ
  תא םיביכרמ ןילמוג יסחי םהיניב םימייקמה םייטויבאה הביבסה יביכרמ םע דחי םיקדייחו םייח ילעב ,םיחמצ
.םגא ,שרוח ,רבדמ :תואמגוד .תיגולוקאה תכרעמה
.תויעבטה תוכרעמכ ןהילא סחייתהל לבוקמ .ןמז לש ךורא חווטל תומייקתמש תוכרעמ - תוקיתע תויגולוקא תוכרעמ
.הלש םויקה תא םירשפאמ (םייטויבאהו םייטויבה) הבש םיביכרמה ללכש תיגולוקא תכרעמ - אמייק-תב תכרעמ
.'וכו םייח ילעב ,חמוצ :ןוגכ תיגולוקאה תכרעמב יוצמה יטויב םרוג - יגולויב ביכרמ
 בצעמ םרוגו תכרעמה ןמ ילרגטניא קלח הווהמ הייערה ןהבש תויגולוקא תוכרעמ - היער-תועימטמ תוכרעמ
.תיעבטה תכרעמה לש
.ןמז לש ךורא חווטל תולהנתמה היער-תועימטמ תוכרעמ - תויתרוסמ היער תוכרעמ
.לודיגה תיבב םינימה תומש - םינימ ןווגמ
תקפה ךרוצל 'וכו תונוש תוכתמ ,ריינ ןוגכ הקצומ תלוספב םייוצמה םירמוח לוצינ - (Recycle) רוזחימ
.םישדח םירצומ .(תיבורא המישנ) תינריוואה המישנה יכילהתב ףתתשמה םיטוירקואא םיאתב ןורבא - ןוירדנוכוטימ
םימה רוקמ .שדחמ םתוא םיאלממו םירחא םימ ירגאמלו םירפיווקאל הנש ידמ םיפסונה םימ - רזוח יולימ
.תורוקמ ידי לע עקרקל םימ תרדחהב וא םימשגב אוה םיפסומה
.תואלקחב הייקשה יכרוצל רקיעב םהב שמתשהל ןתינו רוהיט ורבעש םיכפש ימ - םיבשומ םימ
תייקשהל םהב שמתשהל ןתינ ןיידע ךא ,רטילל ג"מ 400 לע הלוע םהב םיחלמה זוכירש םימ - םיחילמ םימ
.תוחילמל םידימעה םיחמצ
םיינגרוא םירמוח קוריפ יכילהתב עבטב ררחתשמ .תולקלוקמ םיציב לש ףירח חיר לעב זג - (H2S)ירפוג ןמימ
.ןצמחב היינע הביבסב םיקרפמ םימזינגרואורקימ ידי לע
םע עגמב ויהיש ילבמ םינש יפלא םירמשנ םהב םירוגאה םימהש םוהת ימ ירגאמ - (םינבואמ) םייליסופ םימ
.תינוציחה םתביבס
םיאצאצ דימעהלו םהיניב תוברתהל םילוכיה ,םהיתונוכתב םימודה םימזינגרוא תצובק -((Speciesןימ
.םיירופ
.ןותנ חטשב רתויב לודגה רפסמב םיאצמנה חמוצ ינימ - םיטלוש םינימ
םישיבג לע רבודמ בורל .םיינגרואנא םיכילהתב ללכ ךרדב רצונ ,רדגומ ימיכ בכרה לעב קצומ רמוח - םילרנימ
הלודג תומכב םישורד םקלח .םימזינגרואה תנזהב בושח קלח םיווהמ םילרנימה .ץרווקו לושיב חלמ :ןוגכ
.תשוחנו ץבא :ןוגכ טרוק תויומכב םקלחו ןחרז ,ןקנח :ןוגכ תיסחי
.'וכו ותוחתפתה ,ובצק תניחבמ ןוגכ ,ךילהתה תא רקבל הדעונש תכרעמב ךילהתל הבוגת - בושמ ינונגנמ
.םהמ םימהזמ תקחרהל לופיט ורבעש םיכפש ימ - ןיחלוק ימ
תא םייוהמ םיטויבאה הביבסה יביכרמ םע דחי ,םיקדייחהו םייחה-ילעב ,םיחמצה תרבח - תיגולוקא תכרעמ
לשב יזיפה בחרמה תא רידגהל ןתינ תיגולוקא תכרעמ לכב .םגא ,שרוח ,רבדמ :אמגודל .תיגולוקאה תכרעמה
.וב םימייקתמה םירוציה תאו םידחוימה ויאנת
.תכרעמה ינייפאמ לש יללכ יונישל המרגש הקזח הערפה הרבעש תיגולוקא תכרעמ - ףסל רבעמ תכרעמ
.'וכו לחנ ,ןיעמ :ןוגכ .תיעקרק לע המירזל םיכפוהו םירפיווקאמ םיצרופה םימ - םימ רוקמ
.'וכו הייקשה ,היתש :הרטמ לכל םיבוטו םימהזממ םייקנ םימ - םיריפש םימ
לע קלדה לש רתוי הליעי הפירש חיטבהל דעוימו ןיזנבב םיענומה בכר יעונמל רבוחמה ןקתמ - יטילטק ריממ
.(ריוואל ןקנח תוצומחתו ינצמח-דח ןמחפ ,םינמימחפ ) םימהזמה רועיש תא ןיטקהל תנמ
.םייעדמ םייוסינ לש האצותכ םיאצממ - םייריפמא םיאצממ
.יגולוקא לוהינ - קשממ
םיחמצ יקלח ,םייח-ילעב תושרפה קוריפמ םינוזינה תוירטיפו םיקדייח ןוגכ םימזינגרואורקימ - םיקרפמ
גראמב הבושח הילוח םיווהמ םיקרפמה .םיינגרואנא םירמוחל םינגרוא םירמוח םיכפוה .ותמש םימזינגרואו
.ןוזמה
.'וכו לחנ ,ןיעמ :ןוגכ .תיעקרק לע המירזל םיכפוהו םירפיווקאמ םיצרופה םימ - םימ רוקמ
תרזעב םיזתומ םינושארה םיחלוקה .םיינושאר םיחלוקב םייוצמה םיינגרוא םירמוח קוריפל הטיש - םיגברמ
.םיקרפמה םימזינגרואורקימהו ריוואה ,םיחלוקה ןיב עגמה תא הריבגמ וז הזתה .ץצח יחטשמ לע תורטממ
.'וכו ןצמח ,םימ ,ןוזמ :ןוגכ ותוברתה וא ולודיג ,ומויק ךרוצל םזינגרואל ץוחנה םרוג -((Resourceבאשמ
וניא םהב שומישהו ץראה רודכב הלודג תומכב םייוצמה ריוואו עקרק :ןוגכ םיבאשמ - םילכתמ יתלב םיבאשמ
.שומישל םייואר יתלבל םתוא ךפוה םינוש םימהזמ ידי לע םמוהיז ,תאז תמועל .םלודלדל םרוג
 :ןוגכ ,ותוברתה וא ולודיג ,ומויק ךרוצל םימזינגרואל םיצוחנה תכרעמב םימייקה םימרוג - םייעבט םיבאשמ
.ןצמחו םימ ,ןוזמ
.תלבגומ ץראה רודכב םתומכ רשא םחפ וא טפנ :ןוגכ היגרנאו םינוש םירמוח ,ןוזמ תורוקמ - םילכתמ םיבאשמ
.םלודלדל םורגל לולע םדאה ידי לע רבוגה םלוצינ
תומכ ןיב רשי סחי םייק יבויח בושמב .ךילהתה ךשמה לע עיפשמ םייוסמ ךילהת לש רצות ובש ןונגנמ - בושמ
.ךילהתה תמצועל רצותה תומכ ןיב ךופה סחי םייק ילילש בושמב .ךילהתה תמצועל רצותה
.והשלכ שומישל דוע םייואר םניאו םוהיז ורבעש םימ - םיכפש ימ
ליכמה לכימ ךרד רבעומ םהוזמ ריווא םרז .םהוזמ ריוואמ םיקיקלח תדרפהל הטיש - יטטסורטקלא עקשמ
םירעונמ תוחולה .םנעטמל דגונמה ןעטמ םיאשונה תוחולל םידמצנ םיקיקלחה .ילמשח ןעטמ םינועט תוחול
.םיקחרומו םיפסאנ םיקיקלחהו
ררחתשמה םוחה .תרקובמ הרוצב תלוספה תפירש ידי לע הקצומ תלוספמ היגרנא תקפהל םינקתמ - תופרשמ
.תיתיב הקסהלו למשח רוצייל ,הישעתל רוטיק תקפהל לצונמ הפירשה תעב
עבטב תויוצמה םוימדקו לקינ ,תרפוע ,תיפסכ :ןוגכ ההובג תימוטא הסמ תולעב רבעמ תוכתמ - תודבכ תוכתמ
תא ןכסמה רבד .םימלו ריוואל תיסחי םיהובג םיזוכירב ןתטילפל תמרוג תיתישעת תוליעפ .ןויליבל םיקלחב
.חמוצהו יחה
נ
.ומויק ךרוצל םזינגרואל םיצוחנה םיינגרואנא םילרנימ - םיטנאירטונ
.תידדהה םתוחכונמ םיקוזינ םניאו םינהנ םניא םיפתושה ינש םהב םימזינגרוא ןיב ןילמוג יסחי - םזילרטיונ
םימהזמה זוכירב היילע עונמל הרטמב תכרענ הדידמה .ריוואב םימהזמ זוכיר לש תפטוש הדידמ - ריווא רוטינ
.ןקתב םירתומה םיכרעל לעמ
.םיה ימ תוכיאב םיעגופה םימהזמ לש תיתומכ העיבק תורשפאמה תוימיכ תוקידב עוציב - םי-ימ רוטינ
תעב םיקיפמה םיקדייח תרזעב ,טרטרינו טירטינל עקרקב הינומא ןוצמח -((Nitrificationהיצקיפירטינ
.ינגרוא רמוחל ותכיפהו ינצמח-וד ןמחפ עוביקל תשמשמה היגרנאה תא ןוצמחה ךילהת
הקזח הזיחאתב םיאצמנ ולא םימ .םילבונ םיחמצש תעב עקרקב הייוצמה םימה תומכ - השימכ תדוקנ
.םלצנל םיחמצה תלוכיב ןיאו עקרקה יקיקלחל
,ונוזמ גוס ,יפרגופוטה ומוקימ תניחבמ לודיגה תיבב םייוסמ םזינגרוא ספות ותוא םוקמה - תיגולוקא השינ
.םינושה םיגולויבה ויכרצו (הליל ,םוי) ותנוזת יותיע
ס
םייתנש-בר םיבשע איה הטילשה חמוצה תרבח .הוושמה וק רוזאב םישבי םירוזאל ינייפוא לודיג תיב - הנאווס
.הזמ הז בר קחרמב םילדגה תרמצ-יבחר םיצעו םיהובג
הערפה תובקעב איש תרבחל ץולח תרבחמ ןמז ךרואל תוחתפתה לש ךילהת - (Succession) היסצקוס
.לודיגה תיבב םיינוציק םייונישל תמרוגה
תולוח ,ישעג רפא :אמגודל .ללכ םיחמצ וב ןיאש לודיג תיבב ותישארש היסצקוס ךילהת - תינושאר היסצקוס
.םידדונ
תיבל ינייפוא ךלהמ והז .םיבלש רפסמ לע החיספ בקע רהמ חתפתמה ינויסצקוס ךילהת - תינוינש היסצקוס
.הפירשמ עגפנש לודיג
הייוצמ וז הבכשב .ץראה רודכ ינפ לעמ מ"ק 32 דע16 ןיבש הבוגב הייוצמה הריפסומטאב הבכש - הריפסוטרס
.ץראה רודכ לא שמשהמ ההובג המצועב הלוגס-לע הנירק תרידח ינפע הניגמה ,ןוזואה זג תבכש
תמצוע תא ןיטקהלו שער גופסל ולא םיעצמא תרטמ .םיצע תעיטנ וא לוח תומרע ,ןגמ תוריק - יטסוקא ךוכיס
תומייק ןהב םילעפמבו םירעב תוישאר םיכרד ידיצב םימקומ ולא םיטסוקא םיככוס .םישנא םיפושח הל שערה
.תושעור תונוכמ
ובש םייוסמ לודיג תיבב םימייקתמה םימזינגרוא ינש ןיב (תירוטגילבוא) תיחרכה תוידדה יסחי - הזויבמיס
.הינרואה תירטפו ןרואה ץע ישרוש :תואמגוד .ינשה לש ומויקב יולת דחא םזינגרוא לש ומויק
.דרפנב םהזמ לכ תעפשהמ הלודג םימהזמ רפסמ לש תבלושמה םתעפשה - םזיגרניס
.םיקרחה תוגהנתה לע העפשה תועצמאב םיקיזמ תרבדהל םישמשמה ,םייעבט םבורב םירמוח - םילקימיכוימס
.םיקיזמ םיקרח לש תוגוודזיהה יכילהת תא םישבשמה ןימ ינומורפ :אמגודל
.הב הניחבמ םדאה ןזואש תיברימה לוקה תמצוע - באכ ףס
.הב הניחבמ םדאה ןזואש רתויב שלחה לוקה - העימש ףס
.םייוסמ רוקממ הנירק תבכרומ םהמ לג יכרוא לש ללוכה חווטה - הנירקה םורטקפס
ע
תויגולוקא תוכרעמ ןויפאל דדמ הווהמ .תמיוסמ הביבסב הזתניסוטופה יכילהתב םירצונה םירמוחה לכ ךס - ינושאר רוציי
.תיגולוקאה תכרעמל סיסבה אוהש יחמצ רמוח רציל תכרעמה לש הרשוכ תא אטבמו
.ג"קל תוירולקוליקב אטובמ .תלוספ דחא ג"ק לש ותפירשמ תררחתשמה םוחה תומכ - קסיהה ךרע
.ןותנ ןמזב םייוסמ ןימ לש היסולכוא לדוג תונתשה לש יפרג גוציי - לודיג םוקע
תוצומחת :ןוגכ הישעתב םיטלפנה םימהזמו דבכ לפרע לש ףוריצמ רצונ .לפרע + ןשעמ תבכרומה הלימ - לפשע
.חיפו ןשע יקיקלחו תירפוג
יהוז .בכר ילכ לש הבר העונת םיליכמהו תופיפצב םיסלכואמה םינוריע םירוזא ןייפאמה ךבוא - ימיכוטופ לפשע
תריציל תמרוג הבוגתה .שמשה תנירק תוחכונב ןקנח תוצומחתו םינמימחפ :ןוגכ םינושאר םימהזמ ןיב הבוגת
.עקרקה ינפ הבוגב ןוזוא :ןוגכ םיקזח םינצמחמ
פ
.ונממ ןוזינש ליפט םזינגרואל לודיג תיב שמשמה םזינגרוא -((Host יאקדנופ
.םינגרוא םירמוח תריציל דלשה תא םיווהמ .ןמימו ןמחפ לש תובוכרת - םינמימחפ
רוריק ירמוחכ םישמשמ .םדאה ידי לע ורצונש םיטטניס םירמוח - (CFC) םייראולפ-ורולכ םינמימחפ
תבכשב הייוצמה ןוזואה תבכשב העיגפל תמרוג הריפסומטאל םתטילפ .םיסיסרתב ףדוה זגכו רוריק תוכרעמב
.ןוזואב רוחה תעפות תמירגלו ,ותולדלדהל הריפסוטרטסה
הניא הפירשה םהב םיאנתב קלד תפירש ןמזב בכר יעונמב רצונה חירו עבצ רסח ,ליער זג- ינצמח דח ןמחפ
.המלש
שי ןימה ותוא לש םינוש םיטרפל ובש ,ןותנ לודיג תיבב םייוסמ ןימב םיטרפ לש רוזיפ םגד - יארקא רוזיפ
.הרבחב םזינגרואה ןיב תולת יא לע דמלמ יארקא רוזיפ לש םגד .הזל הז בורק אצמהל םיווש םייוכיס
הז םגד .םיטרפה ןיב עובק קחרמ רמשנ וב ןותנ לודיג תיבב םייוסמ ןיממ םיטרפ לש רוזיפ םגד - רדוסמ רוזיפ
.רבדמ יאנתב :אמגודל ,השק תינימ ךות תורחת יאנת בקע רצונ .עבטב רידנ
חטשב ףפוטצהל םימזינגרואה םיטונ וב ןותנ לודיג תיבב םייוסמ ןיממ םיטרפ לש רוזיפ םגד - ץבוקמ רוזיפ
.עלס לצב היחמצ :אמגודל .םישק םויק יאנת םימייק םהב לודיג יתבל ינייפוא .םייוסמ
סויזלצ תולעמ -1600כ תוהובג תורוטרפמטב שחרתמה הקצומ תלוספ לש יטיא קוריפ ךילהת - הזילוריפ
.חוכ תונחתבו הישעתב קלד רמוחכ םישמשמ הזילוריפה ירצות .ןצמח רדעה לש םיאנתב
םייוצמ הדימריפה סיסבב .תיגולוקא תכרעמב תויפורטה תומרה לש יתומכ יפרג רואית - תיגולוקא הדימריפ
.לעה יפרוט םייוצמ הדימריפה הצקבו םינרציה
.יסחיה יטגרנאה ךרעה גצומ תיפורט המר לכב - היגרנא תדימריפ
תורהנ ,םימי ,םיסוניקוא :םהב ץראה-רודכב םימ יפוג םיסלכאמה םיריעז םייח-ילעבו םיחמצ - ןוטקנלפ
.תימיה ןוזמה תרשרשב בושח הווהמ ןוטקנלפה .םימגאו
,םיצע םזג ,הישעת :ןוגכ םדאה תויוליעפב הרוקמש ,קצומ הריבצ בצמב םירייש לש רובצימ - הקצומ תלוספ
.םדאו םייח ילעב תושרפה ןכו לכוא ירייש ,היינב
יאמצע םויק םייקתהל לוכי םיפתושהמ דחא לכ .םייוסמ לודיג תיבב םיירשפא תוידדה יסחי - היצרפואוקוטורפ
םילוכי םיבחטה .םליצב םילדגה םיבחטו רעי יצע :אמגודל .ינשה םזינגרואה םע ןילמוג יסחי םייקל לוכיו
.עלס תחת םג םייקתהל
.םורקב םיפוטע םניא םינורבאה .טושפ תיסחי הנבמ לעב יאת-דח את - טוירקורפ
צ
.חטשהמ םיקחרומה םינימה תא םיפילחמה חמוצ ינימ - יפילח חמוצ
.הצועמ רמוח אלל יתנש-בר וא -דח חמוצ - ינובשע חמוצ
.םיצע וא םיחיש ,חיש ינב - הצועמ חמוצ
םימזינגרואורקימ ידי לע תכרצנה ןצמחה תומכ .((BOD תימיכויב ןצמח תכירצ :לש תובית ישאר - מ"חצ
.םהב יוצמה ינגרואה רמוחה לש וקוריפ ךרוצל ,סויזלצ תולעמ 20 לש הרוטרפמטב םימב םייחה םינוש
םירמוחה לכ לש ימיכ ןוצמח םיעצבמ וב ךילהת .((COD תימיכ ןצמח תכירצ :לש תובית ישאר - כ"חצ
.םזוכיר תעיבק ךרוצל םימב םייוצמה םיינגרואה
םירמוחמ םינוזינ .ינגרואנא םירמוחמ םינגרוא םירמוח רצייל לגוסמ וניאש םזינגרוא - (יפורטורטה) ןכרצ
.םירחא םימזינגרוא ורציש םיינגרוא
.ינוחמצ ארקנ .םיחמצמ ןוזינ - ינושאר ןכרצ
.ףרוט ארקנ .םייח-ילעבמ ןוזינ - ינוינש ןכרצ
.חפנ וא חטש תדיחיל תומב - תופיפצ
ק
.םיכפש יממ םיפחרמ םיקצומ לש ינושארה עוקישה םותב םילבקתמה םימ - םיינושאר םיחלוק
,תוירטקבונאיצ :ןוגכ םייח םימזינגרואמ בכרומה םיחיחצ-יצחו םיירבדמ םירוזא ןייפאמה ,עקרק םורק - ינגויב סל םורק
.םייגולויב עקרק ימורק רמאמל היינפה * .תויזזחו םיבחט ,תוירטפ ,םיקדייח
תוחלה םירמשנ םהב םירקובמ םיכילהת תועצמאב תינגרוא תלוספמ ןשד ירמוח תקפהל ךילהת - היצטצסופוק
.םימיאתמה הרוטרפמטהו
הינומא :ןקנח תוליכמה תוינגרואנא תובוכרתל (N2) יריפסומטא ןקנח לש ותכיפה ךילהת - ןקנח עוביק
.תוילוחכו םיקדייח לש תומייוסמ תוצובק ידי לע עצובמ .ןקנח תוצומחתו
.לודיגה תיבב םייוצמה ןוזמה יבאשמ לע תורחת בקע םיפרוט תויסולכוא לש הלדוג תוסיו ךילהת - םזינייק
תא םיקחוד רתוי םירגובה םילזוגה .ינשהמ דחא םוי לש שרפהב םיציבהמ םיעקוב יוצמה זבה ילזוג :אמגודל
.םתומל םימרוגו ןקהמ םיריעצה
.הלש תובצייתה תמייק וב תכרעמ לש איש בצמ - סקמילק
.ההובג היגרנא תמצועו ,יסחי רצק לג ךרוא תלעב תיטנגמורטקלא הנירק - (UV תנירק) הלוגס-לע הנירק
תמצועו תיסחי ךורא לג ךרוא תלעב תיטנגמורטקלא הנירק - (IR - המודא הרפניא תנירק) המודא תת הנירק
.הכומנ היגרנא
ר
םיכומסה םירוזא לא הז רוזאמ ריווא תעונת תמרגנ .ותביבסמ הובג ריוואה ץחל ובש רוזא - תירטמורב המר
.וילא
דע םישחרתמה היגרנאה ירבעמ לש םיבלשה רפסמ יפ לע עבקנה תיגולוקאה הדימריפב םוקימ - תיפורט המר
.םינוחמצ - תינוינש תיפורט המר .םינרצי - הנושאר תיפורט המר .המר התואל
.רתי תייער האר - הדבכ היער
.ההובג הייערה תמצוע וב רוזא -הקזח הייער
.תכרעמב יחמצ רמוח ראשנ היתובקעב םייח-ילעב לש הייער - רסח-תייער
.חמוצה באשמ לודלדל םרוגה הובג הייער ץחל לש ךילהת - רתי-תייער
ש
.היסולכוא התואב םיטרפ ןיב יטנג ןווגמ - תונוש
תכרעמב םילחה םייוניש .הנותנ תכרעמ לש היביכרמ ןיב םיעובק םיסחי םירמשנ וב בצמ - ימניד לקשמ יוויש
.שדח לקשמ יוויש לש ותגשהל דע םינושה םיביכרמב םייונישל םימרוג
.םיביכרמה ןיב םיעובק םיסחי םירמשנ וב בצמ - לקשמ יוויש
וא קלד תפירש תעב הריפסומטאל םיטלפנה םיקיזמ יתלב םיזגמ םיקיקלח תדרפהל הטיש - ןולקיצה תטיש
לע הלוע םרטוקש םיקיקלח .ןולקיצ ארקנה ךפשמ ךרד םרזומ םיקיקלח ליכמה ריוואה .םיתיישעת םיכילהתב
.ריוואל םיטלפנ םניאו םיפסאנ ןורקימ 5
:אמגודל .תובכשב םינימה ןוגרא רצונ ,יכנא ריצב הנתשמה ליבגמ םרוג לש תואצמיה בקע .יכנא רוגיח - בוכיש
הנוילעה הבכשב וליאו .םיבחטו םיכרש םימייק רעיה תיעקרקב .םינוש םינימ םימייק הבכש לכב םשג רעיב
.םיצעה תורמצ
ןהיניב הרוטרפמטה שרפהש ,תודרפנ תובכש ,םידמוע םימב םינוש םיקמועב םירצונ ובש בצמ - ימרת בוכיש
.יתועמשמ אוה
.הערפה ינפלש בצמל תכרעמה תא ריזחהל ידכב םיטקננה םיכילהת - םוקיש
יקובקב לש רזוח יולימ :אמגודל .םימעפ לש בר רפסמ םירצומ םתואב שומיש - (Re-use) רזוח שומיש
.תיכוכז
.הזטניסוטופ יכילהת םייקתהל םילוכי הבו שמש רוא עיגמ הילאש םימה תבכש - תיטופ הבכש
.םיכומס םירוזאמ ריווא תעונת תמייק הז רוזא לא .ותביבסמ ךומנ ריוואה ץחל ובש רוזא - ירטמורב עקש
ת
.םייקתהל םזינגרואה לוכי ובש םיטויבאו םיטויב הביבס יביכרמ לש םיכרע חווט - תוליבס םוחת
האצותכ רצונ .SO2 םה תוצומחתה בור .ןצמחל תירפוג ןיב הבוגתב תורצונה תובוכרת - תירפוג תוצומחת
.הישעתבו בכרב תרפוע ליכמה קלד תפירשמ
וא םיקרב תעפשהב רצונ קלח .ןצמחל יריפסומטא ןקנח ןיב הבוגת .NO2 NO רקיעב - ןקנח תוצומחת
.הישעתב וא עונמב קלד תריעב ןמזב יאוול רצותכ רצונ קלחו .שמשה תנירק תעפשהב
.םימ תיגרנא תרזעב תילמשח היגרנא תקפהל םינקתמ - תירטקלאורדיה הנחת
.תימוטא היגרנאו םחפ ,קלד :ןוגכ תונוש היגרנא תורוקממ למשח תקפהל םינקתמ - חוכ תנחת
תלבגומ תומכב אצמנה ףתושמ דחא באשמ תוחפל םילצנמה םיטרפ ןיב םייקה ןילמוג יסחי לש גוס - תורחת
.קוזינ םיפתושהמ דחא תוחפל .םימ ,ןוזמ :ןוגכ
,םינושה םיחמצה ינימ ידי לע חטשה יוסיכ תדיממ תלבקתמ .םייוסמ רוזאב םיחמצה תרוצ - חמוצ תרוצת
.דועו םהבוג
.ןותנ ןמז קרפב ,םימשונ ונאש ריוואל םינוש םימהזמ תטילפל רתומה יברימה זוכירה - ריווא םוהיז ןקת
תורוהל ןתינ הז ןקת לע םירבועו הדימב .ותטילפ םוקמב והשלכ םהזמל רתומה יברימה זוכירה - הטילפ ינקת
.ליגר קלדב םוקמב תירפוג לד קלדב שמתשהל למשח תרבחל אמגודל