תבשחוממ הביבסב הדימלו תעמשמ תויעב :אשונב ןויד
"תבשקותמ הביבסב הדימל הארוה" םורופה ךותמ חוקל
1/04/2000 - 3/04/2000 :ןוידה תפוקת


רוצח ילט : בתוכה םש
ינורטקלא ראוד תבותכ
talich@barak-online.net
הביתכ ךיראת (11:47:41) 1/04/2000

בשחמ תועצמאב הדימלו תעמשמ תויעב :אשונב ןויד
םלוכל םולש
תלקתנ ינאש ןוויכ .בשחמ תועצמאב הדימלו תעמשמ תויעב לש אשונב ןויד חותפל הצור ינא
תורוצל ,סרוקה תובקעב ,תפשחנ ינאש ןוויכמו תעמשמ תויעב הברהב תדמלמ ינא הב התיכב
הרומה תודדומתהל םורתל הלוכי וזכ הדימל םאה ההות ינא ,בשחמה תועצמאב תושדח הדימל
.תעמשמ לש תויעב םע

.דימלת לכל בשחמ תדמע םע התיכ ימצעל תראתמ ינא בשחמ תועצמאב הדימל לע תבשוח ינאשכ

רפסה תיבב תיטננימוד היהת בשחמ תועצמאב הדימלה רשאכ םאה :איה יתלאש
...םכתעד תא עומשל חמשא ?התיכב תעמשמה תויעב ,ועפשוי אל/ורימחי/ונתמתי


רוצח ילט : בתוכה םש
ינורטקלא ראוד תבותכ
הביתכ ךיראת (20:49:17) 1/04/2000
הבוגת
םולש םיטנדוטסה ראש לכו יפרל.

ןויד לש ןהו תוצובקב הדובע לש ןה תויצאוטיס ןה תעמשמ תויעבב תלקתנ ינא ןהב תויצאוטיס
,תואסיכו תונחלוש לע הטירחו רויצ) שוכר תתחשה לש תועפות םג ןנשי ,ןכ - ומכ .האילמב
.התיכה ךולכלו ('וכו םינגזמ תתחשה ,תואסיכ תקירז

םינויד ,עדימ שופיח לש הליעפ הדימל םאה ?הלא תויוגהנתה ינפמ ןיסח בשחמה םאה
?ןוכיתב םידימלת לש תעמשמה תויעב תא ןתמת 'וכו טנרטניאב

ןוזדוד יפר : בתוכה םש
rafid@mofet.macam98.ac.il ינורטקלא ראוד תבותכ
הביתכ ךיראת (21:41:06) 1/04/2000
בושקתה ןדיעב התיכ לוהינ :הבוגת

ילט יה

.הב לופיטל אלפ תחסונ ןיאו הכובס ןכא איה הז ןוידב הילא תסחייתמ תאש היעבה
התיכ לוהינמ גרוחש יכוניח ןיינע איה םידימלת לש ןסר תרסח תוגהנתהו דויצ תתחשה
.תבשחוממ
רקי דויצהש םושמ הז ןיינע ףירחהל הלולע התיכב םיבשחמ תוחכונ ,דחא דצמ
םיבשחמה ינש דצמ .רועישה ךלהמב םתוארל השקש םיקזנ תמירג רשפאמו ,בכרומ ,דאמ
יפ לע ,םידימלתהש םושמ םיקזנ תמירגל היצביטומה תתחפה לש ןוויכב עיפשהל םייושע
.םתיא דובעל בר ןוצרו ןיינע םילגמ ,בור
רפסה תיבב ליבומה תווצה לצא רתוי הלודג תונוכנ רוציל רומא תותיכה בושחמ ,ןכ לע רתי
.םיקזנה תא ענמיש הרקבו הרימש ךרעמ םייקל להנמה לצא רקיעבו
טנרובל היהי ונייהד ,תונגרואמ םיעדמה תודבעמש יפכ ןגרואי םיבשחמב רועישש דאמ יוצר
.רועישה ךלהמב ,דויצה לע חוקיפהו הרימשה ןוגרא לע יארחא היהיש םיבשחמ

לע ורפסיש הלאכ שי תובשקותמ תותיכב הארוהב וסנתהש הז סרוק יפתתשמ ןיבש הווקמ ינא
.תילעהש תויעבה םע תודדומתה ךרוצל םיטקונ םה ןהב םיכרדהו םנויסינ
ינשהמ דחא דמלנש תנמ לע הז בושח ןוידל ףרטצהל לוכיש ימ לכל ארוק ינא
יפר

יערמ םאזע : בתוכה םש
ינורטקלא ראוד תבותכ mari@cs.bgu.ac.il
הביתכ ךיראת 1/04/2000 (22:12:10)
אשונ: תועצהו תורדגה - בשחמ תועצמאב הדימלו תעמשמ תויעב :הבוגת:הבוגת
--------------------------------------------------------------------------------
םולש םורופה יפתתשמל
.התיכב תויעב הברהמ לבוס בשחמל הרומ יתויהבש םושמ הזה אשונה םע ההדזמ דואמ ינא
.םינשוימ םיבשחמ דחוימב עקתיהל םילולע דימת םיבשחמ םכל עודיכ
הברה רצוי הז רבד .הלאכ תויעב ןורתפ לע תוחפל תוקד 10 זבזבמ ,םיבשחמ רדחב יתויהב ,ינא
.התיכב שער
.השולש םיבשוי ,םילקלקתמ םיבשחמ רשאכ םימעפלו דחא בשחמ לע םיבשוי םידימלת ינש לכ
דע םהלש ףתושל םיכחמ םיבשויו בשחמב םיקלחתמש םידימלתש םושמ תויעב רצוי הז רבד
קלחש רטסמיסה ףוסב תיליגש בצמ אצי ךכ תעמשמ תויעב םימעפל םירצוי םייסי אוהש
.ללכב ודבע אל םידימלתהמ
.רבכעה לש רודכה תבינג םהילע ביבח היהש רבדהו דויצב ועגפ םידימלתהמ קלח :דויצב העיגפ
רהמ תולטמה םירמוג םינייטצמה םידימלתה ,םישלח לומ םינייטצמ םידימלת :תוינגורטה
.םיעקתנ םישלחה םידימלתהש דועב
.היעב לכל בל םישל יל השקש ךכ המלש התיכ לומ דמוע ינא הדבעמה ףוסב
יידימלת סינכהל ששוח דואמ ינאו internet הב סנכוהש םורעדמ לש השדח הדבעמ ירפס תיבב
.םשל

רוצח ילט : בתוכה םש
ינורטקלא ראוד תבותכ talich@barak-online.net
הביתכ ךיראת (00:55:26) 2/04/2000
תועצהו תורדגה - בשחמ תועצמאב הדימלו תעמשמ תויעב :הבוגת:הבוגת:הבוגת

םאזע יה
תורושקה תוינכט תויעב םע קסעתהל ךרטצת אלו דימלת לכל ןיקת בשחמ היהיו הדימב
הרומה לש תלוכיל םורתל לוכי אל בשחמ תועצמאב דומילש ךל הארנ ןיידע םאה ,בשחמל
.תעמשמ תויעב םע דדומתהל

םאזע : בתוכה םש
ינורטקלא ראוד תבותכ mari@cs.bgu.ac.il
הביתכ ךיראת (23:07:58) 2/04/2000
תועצהו תורדגה - בשחמ תועצמאב הדימלו תעמשמ תויעב :הבוגת:הבוגת:הבוגת:הבוגת


םולש ילט
דימת הרקי הז םא וליפאו .יחכונה בלשב אל תוחפל ,בשחמ דימלת 35 ל רשפאש ןימאמ אל ינא
."רדתסמ אל ילצא הרומ" דימלת ךל קעצי
םיעמשוממ דואמ ילצא ךא םירחא םירומל טויס םיווהמש םידימלת יל שי הינוריאה הברמל
ומכ ,היגולונכטה בטימ תא תלצנמש ,תממעשמ אל ,הנוכנ הארוה ידי לעש ןימאמ ינא
.תעמשמה תויעב ןורתפל םורתל הלוכי internet -ו הידמיטלומ


תאיל : בתוכה םש.
ינורטקלא ראוד תבותכ
הביתכ ךיראת (16:06:37) 2/04/2000
תועצהו תורדגה - בשחמ תועצמאב הדימלו תעמשמ תויעב :הבוגת:הבוגת:הבוגת

ארוקש ימ לכלו םאזעל םולש

םידימלתהש היעבב יתלקתנ אקווד ינא םיבשחמ תתיכב הדימלב ילש תישיא תוסנתהמ
םיקחשמ
לכ לש ךסמה תא םיאור דימת אל יכ ,היעב תרצונ זא ,םהלש תולטמה תא עצבל םוקמב בשחמב
םיענ אל בצמ טלחהב הז ,החנמ אל שממו תרטושל תכפוה ינא הלאה םיבצמבו םידימלתה
הצרממ) החנמל ךופהל היעב יל ןיא טלחהבו ,בשחמ לומ הדימלל תונורתי הברה שיש ןוכנ)
רועישה לוהינב םגו ,תוילועפת םג ,תורותפ אל תויעב ןיידע שי לבא ,הזמ תינהנ דאמ ינא ,ךפיהל
(ןימז ינכט שיא דימת ךירצ
... יל ויהי ןויסינה םע ילוא ,תובושת ןיא עגרכ יל ,תויעבה תא רותפל ךיא, ךרד לע בושחל ךירצ
. תוסנל ךישמהל החיטבמ ינא הרקמ לכב
תאיל

יריש : בתוכה םש
ינורטקלא ראוד תבותכ
הביתכ ךיראת (21:18:11) 2/04/2000
בשחמ תועצמאב הדימלו תעמשמ תויעב :אשונב ןויד :הבוגת

םירבחה לכ ןבומכו ןלהא ילט

.בשחמ דימלת לכלש החנהב ןכא ,תעמשמה תויעבל ןורתפ תווהל הלוכי בשחמ םע הדימל יתעדל
תויעבב לופיטב יעוצקמ דואמו ולש תויחנהב דקוממ דואמ תויהל בייח הרומה תאז םא
.ןגאלב היהי תרחא תורקל תולולעש תוינכט
.ןובשחב תאז תחקל םיבייחו םיט'צל חורבל םיבהוא םידימלתה ינויסנמ
םלוכל בוט םוי
יריש

יול רומ : בתוכה םש
ינורטקלא ראוד תבותכ
הביתכ ךיראת (23:11:06) 2/04/2000
בשחמ תועצמאב הדימלו תעמשמ תויעב :אשונב ןויד :הבוגת

םולש
תיניצר לבא ,הפיקע איה תעמשמ תויעב תתחפהל תבשקותמ הדימל לש המורתה יתעדל
,תידומיל המישמ ןונכת לע תוירחאה תא ריבעהל , רחא הארוה ילכ לכמ רתוי ,רשפאמ בושקיתה
,םידימלתה לש קופיסהו תוברועמה תא רפשל ךכבו - דימלתה לא , ,עוציבה תוכיאו ףקיה לע
עקרה רמוח ,תולאשה ,הלטמה תא הנובה אוה הרומה ,הליגר הדימלב .תעמשמ תויעב תיחפהלו
תונבל םידימלתל םינתונש תואמצעה אוה בושקתב הפיה רבדה .םידימלתה רובע עדימה ירגאמו
תא לבקל עדנ םירומה ,ונאש יאנתב קר שממתהל ןבומכ ולכוי הלא תונורתי .םמצעב עדיה תא
תא ךירעהל עדנו ,וכו הניחב ,ןוניש לש םירצותמ ירמגל םינוש םהש ףא לע, וזה הדימלה ירצות
תא ךירדהל ןבומכ ךירצ ינש דצמ ,ןכ ומכ .ולש " בשקותמה עסמ"ב דימלתה רבעש ךרדה
אשונה תגצה לש תויונמוימ ,שופיח לש תוליעי ,רמוח שופיח תויונמוימ ול עיצהלו דימלתה
.'וכו םיבשקותמ םילכבו םיכרדב
. התיכב תעמשמ תויעב תיחפהל חילצנ יאדו , וזה השקה המישמב חילצנ םא

דוד ןב לכימ : בתוכה םש.
ינורטקלא ראוד תבותכ
הביתכ ךיראת (23:40:59) 2/04/2000
בשחמ תועצמאב הדימלו תעמשמ תויעב :אשונב ןויד :הבוגת
בוט ברע יתריקי לט.
תעמשמ תייעב : רפסה תיבב תצעויכ יתדובעב דואמ יתוא קיסעמ ןוידל הלעמ תאש אשונה
ףתשל הלוכי התיכב תעמשמה לע עיפשת בשחמה תועצמאב הדובעה דציכ הלאשל .תותיכב
ךתוא
הבשקהו הבר תוסחייתה ןיא .םישעור יד םירועישה .בשחמ ירועישב תותיכב ונלצא השענב
תיתצובק היצקארטניא תריציו תוצובקב הדובעב ןיינעה תא םידבאמ םידימלתה . הרומל
הניחבמ םידימלתהמ דחא לכ לש תישיאה תוחתפתהב עגופ דואמ יתעדל הז רבד .הדימלב
םאה ,הביבסהמ תומלעתהו תומוקמ לע תובירמב הניחבמ ינא הפוצ ינא םהב םירקמב .תיתרבח
?ךתעד המ ???? תעמשמ תייעב וניא יתרכזהש המ לכ
דוד ןב לכימ

רוצח ילט : בתוכה םש - 5 הבוגת
ינורטקלא ראוד תבותכ talich@barak-online.net
הביתכ ךיראת (23:04:44) 3/04/2000
בשחמ תועצמאב הדימלו תעמשמ תויעב :אשונב ןויד :הבוגת:הבוגת

יה לכימ
ילצא תולוע ,םלוא .דימלתה לש רתוי הבר תואמצע תרשפאמ בשחמ תועצמאב הדימלש קפס ןיא
:תולאש יתש
תויעב םע םידימלתו תויביטקארפיה םע םידימלת וז תואמצע םע ודדומתי ךתעדל דציכ .א
?תוידומילה תולטמב עיקשהלו זכרתהל םהל םורגי הז םאה ?תוגהנתה
םיעירפמ תובר םימעפש ,הדימל תויוקל םע םידימלת וז תואמצע םע ודדומתי דציכ .ב
?םהלש םיישקל תיפיצפס תמאתומה הייחנה םילבקמ אל םהש ןוויכ התיכב
אשונב ךתעד תא עומשל חמשא

ילט