.1
.2
 .(1996 רבמצד) ןימינב לצרה?בשחמ תמיואמ הארוה
.3
.4


ךוניחב תמדקתמ היגולונכטל ןועבר
  ךוניחה דרשמב היגולונכטלו עדמל להנימה ףותישב

:ךותמ םירמאמ רחבמ
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/machshev/mcsvindx.htm

דוד ןח ,תירוד ןיבוט / תובשחוממ הדימל תוביבסב הדובעל יכוניח לגס חותיפ לדומ
יבהז תירונו יראקב הרואל ,ןהכ-םיובלא לטיבא / הדימל תביבסכ טנרטניא
שיביירט ההלב ,סוכרמ הרינ ,ןייטשדלוג ן'זלוא ר"ד / תבשקותמ הביבסב "ךוניחב םיבשחמ" סרוקה תארוה
(50 ןוילג) םיוברברול םהרבא :םוגרת / ספא תנש גאב
(50 ןוילג) ןרוא ליגיבא ר"ד / הדימל יכילהתב ינורכניס חיש יצורע לש םמוקמ
(50 ןוילג) טנלס ימע / הביתכה יכילהתב ינורטקלאה ראודה בוליש
(50 ןוילג) גומלא ימת ר"ד / הארוהה םלועב ילטיגידה טסקטה
(44 ןוילג) ץרווש .ל הדוהי / טקלטניאו היגולונכט
(44 ןוילג) גומלא ימת ר"ד / !ךינפל בושחמ ,תוריהז
(44 ןוילג) םתור םורבא ר"ד / םהיניב (ןיא)ש המו עדימה תוברת ,הארוה
(43 ןוילג) בגר ףסוי / טנרטניאהו סטרקוס
(42 ןוילג) גרבנזיא הדוהי ר"ד / ?קובקבל דשה תא ריזחהל - ךוניחב םיבשחמ
:"קובקבל דשה תא ריזחהל" רמאמל תובוגת
רמז רגה / ?קובקבל דשה תא ריזחהל ןתינ דציכו םאה - ךוניחב םיבשחמ
ןרוא ליגיבא ר"ד / ?קובקבב דש שי םנמאה - ךוניחב םיבשחמ
גרבנזיא הדוהי ר"ד / ןוידה םויסל תורעהו הבוגתל הבוגת
(41 ןוילג) ןיטור עשוהי ר"ד / הארוהה תכרעמל שדח רגתא ,םינווקמ עדימ ירגאמ
(40 ןוילג) גרבנזיא הדוהי ר"ד / תודהי דומילב עדימ ירגאמ
(40 ןוילג) רהז ןבא לאומש ר"ד / ?בוט הז המ ליבשב - cd
(39-40 ןוילג) תימע ןועדג ר"ד / תינעדימ הקיטמתמ
(39 ןוילג) רהז ןבא לאומש / םינויצ לש היצמרופסנרט
(39 ןוילג) גנילרפ היבוט / הירוטסיה יאה לא עסמה
(38 ןוילג) רהז ןבא לאומש / ןורכיזב עדימ תקירס
(38 ןויליג) םיוברברול םהרבא / "טנרטניא" ...ומשו לדגמו םלוע
(38 ןוילג) ןמיונ ילמו ןהכ הנומיר / םיבשחמ תרושקתו תורפס
(37 ןוילג) םרוט יחימע / םירומ יטלומ
(36 ןוילג) יבהז השמ / הארוהב םשומישו םיבשחוממ עדימ ירגאמ
(29 ןוילג) רהוז ןבא לאומש / הידמיטלומב בשחמ יקחשמ
 
  :למע תשר לש רתאה ףד ךותמ וחקלנ םיאבה םירמאמה
http://www.amalnet.k12.il/sites/hadshanut/shitotho/had_0013.htm

גומלא רמתו ןומולס יבג / ע"לס טקייורפ
טראב דראוודא 'פורפ / בשקותמה ירפס תיבה סופמקה תסיפת
רטנה ילרבב / עדימ ירגאמ תרזעב רקח תדימל
הינרופילק ,UCLA תטיסרבינוא / עדימ תוריתע תביבסב םיבשחוממ הביתכ יזכרמ
ןהכ טנא / (תורחת יקחשמ-תמוצ) ת"מוצ תטיש
רבור הני'גר / טנרטניאב תפתושמ הדימל לש םיטקייורפ םוזיל ןתינ דציכ
ק'ז ילרואו טנלס ימע / םיבשקותמ הדימל יזכרמ לע ססובמה בושקת לדומ
ראודב םידימלת םירבחמה רפס יתב ןיב םיקחורמ םיפתושמ םיטקייורפ
טנלס ימע / (KEYPALS) ינורטקלא
טנלס ימע / תבשקותמ הביבסב םיירפס תיב םיטקייורפ
תישילשה הנשה ,"2000 תורגב" טקייורפ
ידוסי לעהו ידוסיה ךוניחל םיילאוטריו רפס יתב
דוד ,ןרוא ליגיבא תוברתו היגולונכט ,עדמל ילאוטריו ןואיזומ - "ןיימעד"
בהל ילרואו רסודיימ
טנרטניאה תרזעב הדימללו הארוהל החנמה תיגוגדפה הסיפתה
יקסנ'צק םירמו טנלס ימע / שדחמ םידומילה ןוגראו בשחמה
גומלא רמתו ןומולס יבג / לוכי דחא בשחמ םג :םיידוסי רפס יתבב טנרטניא
סיופ לעי / ירפס תיבה רתאה תרזעב תיתורפס הקתפרה
םיבשחמה תדבעמב רשאמ התיכב םידימלת דמלל ףידע :רקחמ
םיובנריב הנח / דימתמה ס"היבב הדימלבו הארוהב טנרטניאה בוליש
ץראב ךוניחה תכרעמב טנרטניאה בוליש
ימע / ודעונ םא יתלב דחי םינש וכליה :בשחוממה טסקטהו ינורטקלאה ראודה
טנלס
/ תורפסב תודובע תביתכל בשחמב םישמתשמ םידימלת 'ןיכהל ףיכ היהש הדובע'
ןהכ הנומיר
רגנילדייש טנומגיז / ךוניחה תכרעמ דיתעו בשחמה :הרומה ינודא םולש
יאנק ילא / תבשקותמ הדימלל םילדומ
יפר ר"ד ,אלמש תנע / 12-18 יאליגב םידלי ברקב טנרטניאב שומישה ינייפאמ
רסודוימ דוד ר"ד ,סאימחנ
ןלפק ןתנוי / ביבא תינונס-טרוא :ילאוטריווה רפסה תיבב תוילאיר תויוטבלתה
ליגיבא ר"ד / הדימלה יכילהתב ינורכניס חיש יצורע לש םמוקמ :םירוביד לכה
ןרוא


 
 

ןוזדוד יפר 'רד
rafid@macam.ac.il

ישאר ףדל הרזח

7/11/2000 םויל ןכדועמ