התלקיט ( פורטפוליו) – הנחיות לסטודנט

רשימת נושאים

נוהל הבחירה בנושאים

המבוא לתלקיט

 העדויות

דרך הצגת העדות  )"כרטיס תיעוד"(

התבחינים  להערכה

נוהל ההערכה

 

[לעמוד הראשי] [יעדי ההתמחות] [המורה החונך] [מרכז ההתמחות] [הערכת המתמחה] [פורטפוליו]

 

 

 

 

 

 

 


התלקיט: קובץ הנחיות למתמחה

 

מתמחה יקר,

ההתמחות בהוראה הוא השלב המסיים את תהליך ההכשרה להוראה. סופו של שלב זה במתן רישוי להוראה והסמכה שלך  כמורה. בשונה ממעמדך כ"פרח הוראה" בשלוש השנים הראשונות של לימודיך, בשנת ההתמחות הינך מורה אוטונומי, פרופסיונאל הפועל באופן עצמאי ועל סמך ידע ומיומנויות מקצועיים.

 

חשיבה רפלקטיבית היא אחד מן המאפיינים הבסיסיים של עבודת המורה, ופיתוחה הוא רכיב חיוני במעבר ממעמד של "פרח הוראה" למעמד של מורה. התלקיט (פורטפוליו) הוא כלי עבודה המבוסס על שיקולי דעת עצמאיים של המורה. זאת, מן השלבים המוקדמים של איסוף הנתונים  וארגונם, דרך הניסיון לתת להם מובן מסתבר ולעגן אותם בתיאוריה, ועד לשלב של הסקת המסקנות וגזירת דרכי עבודה הנובעים מהן.

 

לתלקיט יתרון כפול: ככלי של הערכה מעצבת, הוא אמצעי העשוי לתמוך בתהליך של התפתחותך המקצועית בשנת ההתמחות. ככלי של הערכה מסכמת התלקיט עשוי לשקף בצורה מהימנה את מה שעשית בפועל בשנת ההתמחות.

 

בדפים שלפניך תמצא הנחיות מפורטות והצעות לעריכת התלקיט, העשויות לסייע לך. העזר בהן, ובמידת הצורך אל תהסס לבקש  עצה מקצועית מן המנחה של הסדנה.

 

שנת ההתמחות היא השנה הראשונה לעבודתך כמורה עצמאי : פרופסיונאל, הפועל על סמך ידע, מיומנות  ושיקולי דעת מקצועיים. בהצלחתך  - הצלחת כולנו.

 

בברכה,

 

מרכז ההתמחות במכללה

לראש המסמך

התלקיט

התלקיט  מוגדר באופן כוללני  ופשוט  כ"תיק עבודות המחזיק  אוסף מסמכים". התלקיט מאפשר:

            א. תיעוד של עבודת המורה, בדרך המשקפת את מורכבות ההוראה.

            ב. חשיפה של השיקולים ושל תהליך קבלת ההחלטות של המורה.

            ג. מתן ביטוי לרכיבים יחודיים בעבודת המורה.

 

יש להבחין בין שני סוגים של תלקיטים, בזיקה למטרותיהם השונות :

1. תלקיט לצרכי העבודה השוטפת (Working Portfolio), הכולל תיעוד מלא של תהליכי ההוראה. 

2. תלקיטו לצרכי תצוגה (Presentation Portfolio) , שבו נבחרות עדויות  מסוימות  בלבד מתוך מכלול  רחב של  פעולות.

 

התלקיט לצרכי תצוגה יגזר על ידך, המתמחה, מתוך התלקיט לצרכי העבודה השוטפת,  על פי שיקול דעתך  ובהתאם  להנחיות  המפורטות להלן. מטרתו הבסיסית של התלקיט היא לאפשר לך להדגים באמצעות  עדויות  שונות  את הידע והמיומנות שרכשת, את ההתפתחות שחלה בעבודתך ואת ההישגים המקצועיים שהשגת במהלך השנה. הבחירה תעשה על ידך,  כדי לומר אמירה  משמעותית  על יכולתך ועל מאפייני סגנונך המיוחדים.

 

המורכבות  והגיוון הרב המאפיינים את עבודתך, ביחס להיקף המצומצם  של התלקיט, יחייבו  אותך  לבחור בהיבטים מסויימים בלבד  מתוך עבודתך, אשר  אותם  ניתן יהיה לכלול בתלקיט כעדות. להלן רשימה של נושאים עיקריים, המקיפים את עבודת המורה, שמתוכם ניתן לך לבחור. יש להעיר, כי הנושאים הוגדרו במכוון באופן כוללני ורחב, ולא בניסוחאופרטיבי, כדי שיהיו ישימים למורים בתחומי דעת שונים ובחתך רחב של שכבות גיל.

 

 

 

לראש המסמך

 

רשימת נושאים

 

1. שליטה בתחום הדעת

המורה מכיר את מבנה הדעת של המקצוע ואת המערך המושגי שלו, ומסוגל לתת לכך ביטוי בתהליך ההוראה.

 

2. ידע של תהליכי הלמידה

המורה מסוגל לזמן לתלמידיו התנסויות התואמות את  ההתפתחות  הקוגנטיבית, הריגשית והחברתית שלהם, בהתייחס לשונות שבתוך אוכלוסיית התלמידים.

 

3. יכולת להניע את התלמידים

המורה שולט בדרכיהנעה מגוונות,  והוא מסוגל  להפעילן  כדי  להשיג מעורבות פעילה של התלמידים בתהליכי הלימוד, כיחידים וכקבוצה.

 

4. גיוון  שיטות הוראה

המורה מיומן בשיטות הוראה דיפרנציאליות, והוא מסוגל  לנצלן באופן התואם את השונות שבין תלמידיו כדי לעורר בהם תהליכי למידה.

 

5. ניהול יעיל של הכיתה

המורה יודע כיצד ניתן ליצור אקלים  כיתה חיובי. הוא יכול לעצב סביבה חברתית תומכת, המונעת הפרעות ובו בזמן מאפשרת יחסי גומלין ושיתוף פעולה בין התלמידים.

 

6. תכנון של יחידת הוראה

המורה מסוגל לתכנן יחידות מיתודיות רציפות, בהתבסס על ידע בתחום הדעת, שליטה במטרות ובהישגים המבוקשים, הכרה של התלמידים ויכולת לעשות שימוש מושכל באמצעים הזמינים לו.

 

 

 

 

7. הערכה של הלמידה

המורה מכיר שיטות הערכה שונות ומיומן בהפעלתן. עוקב באופן רצוף אחרי הישגי הלומדים, וזאת כדי לקדם את ההתפתחות הקוגנטיבית, הרגשית, הגופנית והחברתית של הלומדים.

 

8. אחריות אישית

המורה יודע להעריך את ההשפעה של מכלול פעולותיו על אחרים )תלמידים, הורים ועמיתים בסגל בית הספר(, והוא מסוגל לשאת במלוא האחריות לפעולות אלה.

 

9. שותפות ומעורבות

המורה מפתח יחסי גומלין פעילים ורצופים עם תלמידים, עמיתים, הורים ורשויות בקהילה, וזאת כדי לתמוך בהתפתחותו של התלמיד כלומד וכאדם.

 

לראש המסמך

נוהל הבחירה בנושאים

מתוך הרשימה של הנושאים שנימנו לעיל עליך לבחור  שלושה  נושאים, שבהם באה התפתחותך המקצועית והישגיך, לפי שיקול דעתך, לידי ביטוי מירבי. הינך רשאי לשנות את  הניסוח  של  הנושאים שבחרת באופן מנומק, כדי שיתאימו למאפיינים הספציפיים של עבודתך וסביבתה.

 

כמו כן הינך רשאי, לפי שיקול דעתך,  להמיר אחד מן הנושאים  שברשימה  ב"נושא אישי", אשר יש בו  כדי לתרום להצגת הידע, ההישגים או הכישורים המיוחדים לך. במסגרת הנושא האישי תוכל  לתת  ביטוי  לפעילויות אחרות שהינך  מעורב בהן והמיצגות  אותך במיטבך, ובכלל זה  גם  פעילויות אקסטרא-קוריקולאריות, חוץ כיתתיות וחוץ בית-ספריות. כך, למשל, עשוי התלקיט לכלול עדויות להשתתפותך הפעילה  בהשתלמויות  מקצועיות ובסדנאות  עבודה, או לקריאה עצמית  בספרות המקצועית ; תיעוד של פגישות עבודה עם העובדת הסוציאלית או עם היועצת החינוכית של בית הספר ביחס לתלמיד יחיד ; תכנון וביצוע של מסיבות  כיתתיות ; פעילות במסגרת שכבתית או בית ספרית ; פעילות לטובת הקהילה, ועוד.

מומלץ, כי הבחירה בנושא האישי תיעשה על ידך תוך התייעצות מוקדמת עם מנחה הסדנה.

המבוא לתלקיט

לראש המסמך

קודם הצגת  הנושאים  שנבחרו על ידך עליך לפרט  את הרקע  המקצועי שלך ולתאר את סביבת עבודתך. המבוא  יכלול :

1. מידע על ההכשרה וההתנסות  הקודמים שלך בהוראה )ביוגרפיה מקצועית(.

2. מאפיינים של אוכלוסית הלומדים בבית הספר.

3. מאפיינים של אוכלוסיית התלמידים בכיתה: גודל הכיתה או ההקבצה; הרכב הכיתה בחתך של  הישגים; מבנה הכיתה מבחינה חברתית; מאפיינים של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בקבוצה וכו'.

4. מידע רלבנטי נוסף על בית הספר ומקומך  בתוך המערכת הבית-ספרית.

לראש המסמך

העדויות

התלקיט, לפי הגדרתו לעיל, הוא  "תיק עבודות המחזיק אוסף מסמכים". מסמכים אלה יקראו להלן בשם "עדויות". הינך רשאי לכלול בכל אחד מן הנושאים שבחרת בהם  משתיים  ועד ארבע עדויות לכל היותר. נוסף לחומר כתוב מותר השימוש באמצעי מדיה שונים, כגון תצלומים, קלטות שמע או ווידאו.

 

להלן דוגמאות לסוגים שונים של עדויות :

~ חקר מקרה (Case Study) ;

~ מערך שיעור ;

~ תרשומת משיחה עם תלמיד, הורים או מורים עמיתים ;

~ תכתובת עם הורים ;

~ תרשומת מדיונים עם המורה החונך ;

~ עבודות של תלמידים, מוערות ונושאות הערכה מילולית או מספרית ;

~ שאלוני מבחן או מטלות חלופיות של דרכי הערכה ;

~ רישומים של משוב עצמי ;

~ חומרי למידה )דפי עבודה וכו'( ;

~ דו"ח מישיבות של צוותי מורים בהרכבים שונים ;

~ תיעוד של פעילות חוץ כיתתית ;

~ תיעוד של פעילות חוץ בית ספרית ;

~ רישומים מימי עיון או השתלמות ;

~ סיכומים של קריאה עצמית בחומר מחקרי ;

~ דפים מיומן העבודה של המורה.

 

בתהליך של הכנת התלקיט עליך לבחון  את הערך הייחודי של כל עדות, ולהשוות אותה לעדויות אחרות כתנאי להכללתה. העיקרון שינחה אותך  בבחירת העדויות הוא "הערך המוסף" שלהן, שעניינו בשאלה : "מה ידע עלי מעריך התלקיט  על  פי העדות המסויימת הזאת, שלא  יכול היה לדעת לולא צרפתי אותה ?"

 

לראש המסמך

דרך הצגת העדות  )"כרטיס תיעוד"(

כל פריט, מאלה  שתבחר  לכלול בתלקיט  כעדות,  יהיה  מלווה  ב"כרטיס תיעוד" מפורט שבו ירשם:

1. שם ותיאור הפריט.

2. הסבר מנומק, מדוע הוא נחשב בעיניך  כעדות חשובה.

3. ניתוח של הפעולה המתוארת בעדות במתכונת של "Reflection on Action".

 

ההסבר המנומק  והניתוח הכלולים בכרטיס התיעוד הם שהופכים את התלקיט  ליותר מאשר אסופה של מסמכים שונים. הם העושים את התלקיט למעין "תעודת זהות" מקצועית בעלת חותם אישי מובהק, ובהם מונח מרכז הכובד של התלקיט כולו. הסברים אלה יצביעו על עומק  החשיבה הרפלקטיבית שלך, היקפה ומידת  השיטתיות שבה, וזאת כהוכחה לדרגת ההתפתחות המקצועית שהושגה על ידך בשנת ההתמחות.

 

ההיקף של התלקיט

ההיקף הכולל של התלקיט, מלבד גוף העדויות  עצמן  אשר יצורפו אליו כנספח, יהיה לכל היותר שלושים עמודים מודפסים. מוצע, כי ההיקף  של  כל  כרטיס תיעוד יהיה של  1 - 2  עמודים  לכל  היותר, והיקפו של המבוא יהיה של  4 - 6 עמודים.

תלקיט, שהיקפו למעלה משלושים עמודים מודפסים, לא יתקבל להערכה.

 

כללי ההדפסה, העריכה והציטוט הביבליוגראפי

כללי ההדפסה, העריכה והציטוט הביבליוגראפי, הנהוגים במכללה ביחס להגשת  עבודה סמינריונית, תופסים  גם  ביחס לתלקיט.

 

מועד הגשת התלקיט

שני עותקים של התלקיט ימסרו למנחה הסדנה במכללה  לא יאוחר משבוע  לאחר תום שנת הלימודים במוסדות לחינוך.

 

הקוראים

את התלקיט יעריכו שני קוראים שונים, באופן בלתי תלוי :

קורא אחד יהיה מנחה סדנת ההתמחות.

הקורא  השני  יהיה  חבר בסגל ההוראה של המכללה לחינוך. זהותו של קורא זה תישאר חסויה.

 

 התבחינים  להערכה

התבחינים להערכת התלקיט הם :

א. הרלבנטיות של העדות שהובאה על ידך ביחס לנושא הנבחר.

ב. היכולת להצדיק את הבחירה בעדות על פי היקף וטיב המידע הכלול בכרטיס התיעוד.

ג. דרכי הביצוע של הפעולה המתוארת בעדות.

ד. השיטתיות והעומק של החשיבה הרפלקטיבית : היכולת לבחון את הפעולה שננקטה לאחר ביצועה, על בסיס של שיקולי דעת המעוגנים בתיאוריה ובמחקר.

לראש המסמך

נוהל ההערכה

א. הקורא יעריך בנפרד כל אחת  מן העדויות המוצגות בתלקיט  בסולם הערכה של חמש דרגות, הנע מ- 1 (נמוך) ועד ל- 5 (גבוה).

ב. הקורא יחשב את ממוצע הנקודות שצברת בכל אחד מן הנושאים ובסיכום  -  בתלקיט כולו, כגון "2.8" או "3.6".

ג. הקורא רשאי להוסיף לממוצע או לגרוע  ממנו עד  0.2 נקודה,  על סמך ההתרשמות הכוללת מן התלקיט ולפי שיקול דעתו המקצועי.

ד. בנוסף להערכה המספרית המסכמת, ימסור הקורא חוות דעת מילולית מפורטת על הרמה הכללית של עבודתך, כפי שהיא משתקפת מן התלקיט.

 

הקוראים יסיימו את בדיקת התלקיט והערכתו בתוך ארבעה שבועות מיום שנמסר לידם.

מנחה הסדנה ימסור לך, לא יאוחר משבועיים מתום הבדיקה,  עותק  אחד של התלקיט, העתקים  מן  ההערכות  המילוליות  ואת הציון  המשוקלל של שני הקוראים. הינך רשאי לערער על הציון בפני ועדת ערר, אשר הרכבה ודרכי עבודתה יקבעו על-ידי מרכז ההתמחות במכללה.

 

עותק שני של התלקיט ישמר במכללה, בעילום שם הכותב, וישמש לצורכי ההוראה והלימוד השוטפים.

 

לראש המסמך

 

[לעמוד הראשי] [יעדי ההתמחות] [המורה החונך] [מרכז ההתמחות] [הערכת המתמחה] [פורטפוליו]