רתאה תפם בשקותמה םורופה בולישה אשונב תויומלתשהו םיסרוק םירומה ירישכמ לש םנויסנמ הארוה ירמוח םירומה תרשכהו בוליש אשונב  ואדיו יטרסו םירפס ,תע יבתכ ,טנרטניאב םירתא ,םירמאמ הדובעה תינכותו ךילהת דועית ,םיחתפמ ,לנויצר ,תורטמ - רתאה לע רתאה לש ישארה ףדה

תואיצמו םיסותימ :ךיתועידי תא קודב

http://www.ldpride.net/quiz1.htm - רוקמה תבותכ .יקסנימזוק האל לש התצלמהב

(ADHD) תויביטקארפיה - בשק תויוקלו הדימל תויוקל

םינלצע םישנאל בוט ץורית אוה ADHD .1

סותימ
תואיצמ

יגולויב ולש סיסבהש בצמכ חכוה ADHD .2

סותימ
תואיצמ

םייטיא םידמול טושפ םה הדימל תויוקל םע םישנאה תיברמ .3

סותימ
תואיצמ

תונב רשאמ ADHD ילעבכ םינחבואמ םינב רתוי .4

סותימ
תואיצמ

הדיחיה הדימלה תוקל תמאב איה היצקלסיד .5

סותימ
תואיצמ

הקוסעתבו הרבחב ,םידומילב םייתועמשמ םיישק םיווח ADHD .6

סותימ
תואיצמ

תיבב תירוה תעמשמ רדעה ידי לע םרגנ ADHD .7

סותימ
תואיצמ

םייתרבח םיגהונ םיטלוק אל הדימל תויוקל םע םישנא הברה .8

סותימ
תואיצמ

ההובג הלכשהב חילצהל םילוכי אל הדימל תויוקל םע םישנא .9

סותימ
תואיצמ

דבלב תודליל ינויפאה בצמ אוה ADHD .10

סותימ
תואיצמ