רתאה תפם בשקותמה םורופה בולישה אשונב תויומלתשהו םיסרוק םירומה ירישכמ לש םנויסנמ הארוה ירמוח םירומה תרשכהו בוליש אשונב ואדיו יטרסו םירפס ,תע יבתכ ,טנרטניאב םירתא ,םירמאמ הדובעה תינכותו ךילהת דועית ,םיחתפמ ,לנויצר ,תורטמ - רתאה לע רתאה לש ישארה ףדה
______________________:םש

מתח קו בין הזוגות
 1     2     3    4     5    6    7    8    9   10

 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 

   

  

    

   
 
 
 

 

   


   


 
 

 

  

   

  
 

 

    

   

   


 

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

       

   

  
 
   


כתוב את המספרים הזוגיים
 •   ____ , ____ , ____ , ____ , ____

 • כתוב את המספרים האי זוגיים
 • .
 • ____ , ____ , ____ , ____ , ____

  1.     ספור את הבלונים וסמן זוגי או אי זוגי
  זוגי

  אי זוגי

  זוגי

  אי זוגי

  זוגי

  אי זוגי

  זוגי

  אי זוגי

  זוגי

  אי זוגי

  זוגי

  אי זוגי

  זוגי

  אי זוגי

  זוגי

  אי זוגי

  זוגי

  אי זוגי

  זוגי

  אי זוגי


   
   
   
   

  מסדר

  _____________:שם   
  לפני 
   
  אחרי 
   
  לפני 
   
  אחרי 
  ____
  11
  ____
   
  ____
  13
  ____
  ____
  14
  ____
   
  ____
  15
  ____
  ____
  19
  ____
   
  ____
  17
  ____ 
  ____
  16
  ____
   
  ____
  12
  ____ 
  ____
  10
  ____
   
  ____
  18
  ____


  .מנה אחורנית מ - 20 והשלם את החסר


   _20_, ____,  18_, ____, ____, ____, _14_,

   ____, ____,____, ____, _9__, ____, ____,

   _6__, ____,____, ____, ____, ____, _0__

  כל הזכויות שמורות מרגלית גולדפרב