רתאה תפם בשקותמה םורופה בולישה אשונב תויומלתשהו םיסרוק םירומה ירישכמ לש םנויסנמ הארוה ירמוח םירומה תרשכהו בוליש אשונב  ואדיו יטרסו םירפס ,תע יבתכ ,טנרטניאב םירתא ,םירמאמ הדובעה תינכותו ךילהת דועית ,םיחתפמ ,לנויצר ,תורטמ - רתאה לע רתאה לש ישארה ףדה
 

  דומינו 
 
 

                                                                                         ________________  :שם
 
 

                                                                       תרגיל מתאים לכול דומינו  כתוב

     2  +  6  =  8

__   + __  = __
 

__  +    __ = __


__  +  __ = __
 


__ + __  = __


__  + __  =__ 

__  +  __ = __
 

__  +  __ = __

__  +  __ = __

__  +  __ = __

__  +  __ = __

 

__  +  __ = __

כל הזכויות שמורות מרגלית גולדפרב