תויעיבר קחשמל תויסיטרכ

דחוימ ךוניח ,'ג הנש - ןזח הוודא
 
 
.םילילמת דבעמ תועצמאב תויעיבר קחשמל תויסיטרכ הניכה ןזח הוודא
דירוהל ןתינ .6 דע 2-מ םירפסמל תורשע ךותמ תויסיטרכ שולש המגודב
.הלוכ הדובעב ןייעלו ץבוקה תא

 
תויסיטרכל תואמגוד