"POWER POINT" תגצמ לש יטתסא בוציעל םיטביה
סוכרמ הרינ

:תגצמ בוציעל תויחנה המכ ןלהל

:עקר

.תגצמה תרדס לכל קלחו דיחא עקר יוצר
.בתכה תאירק לע השקמ ,םיעבצ לש יתגרדה עקר אל יוצר
.ךפהלו ריהב עבצב בותכל שי – ההכ עקר רחבנ םא

:עבצו ןונגס ,בתכ

.םינוש םילדגב ,ןבומכ ,דחא ןפוג גוסל םינמאנ ראשיהל לדתשהל שי
.השגדהב שמתשהל יוצר ,תרתוכ תביתכב
,אירק היהיש בתכה בוציעל סחייתהל שי WORD ART – ב הביתכב
.בותכה תאירק לע השקי אל עיפומש לצהש בל םישל בושח
.עקרה יבג לע םג אירק היהיש ,תויתואה לש יולימה עבצל בל םישל יוצר
עבצהש יוצר ,תויתואה עבצל םיפלחתמ םיעבצו םינווגב םישמתשמ םא
.ימינפ היהי ריהבה


! לדבהל בל ומישרשפא .תויתואה תא רגסמל שי ,ינשל דחאה םיבורק םינווגב בתכהו עקרהשכ
.האבה אמגודה יפ לע ,בורק וא דגונמ עבצב

:טקייבוא/הנומת בוליש

םיאתהלו טקייבוא/ הנומתה לש םיעבצל בל םישל שי טקייבוא וא הנומת בולישב
.םאתהב עקרהו בתכה ינווג תא
.עקר לע םתוא םקמל וליפאו טקייבוא/הנומתה תא רגסמל יוצר םימיוסמ םירקמב

!!! דואמ בושח

.ןוילע וק וא ןותחת וקב ,בותכה טסקטה םע הנומתה תא דיחא הבוגב םקמל


:תיללצו עקר

.בתכה לש תיללצה עבצו יבוע ,ןונגיס ,עקרל בל םישל שי

.בותכה תאירקבש ישוקה תא תומיגדמה תואמגוד ןלהל

תגצמב םיילאוזיו םיטקפא

.המגדה וא האצרה לש עקרב וא האצרה ךלהמב הגצהל הדעונ תגצמה
תמושת תא דקמל אל תנמ לע םיטקפאב תוברהל אל דואמ בושח ,בושח
.האצרהה לש עקרב תויהל הל רשפאל ,אלא תגצמב קר בלה


:תעדה תא םהילע תתל יוצרש םיטביה המכ שי

יוצר ןכ לעו םילילמת דבעמ הנניא תגצמה ,הביתכב תוברהל אל
.האצרהב הפ לעב חתפנ םתואש ,חתפמ יטפשמ קר םושרל
.םירבדל סחייתהל אלא .תגצמב בותכש תא אירקהל םוקמ ןיא

:םיטקפאה יבגל

."פילק"ל תגצמה תא ךפוה .הגצהה תא בנוג ,םיטקפא יוביר .1
.לאמשל ןימימ אוה םג סנכי בותכהש יוצר ןכ לע ,לאמשל ןימימ תבתכנ תירבעה .2
.הלעמלמ סנכי בותכהש גואדל רשפא ,לשמל תינפי ,הרז הפשב םיבתוכ ונא םא .3
ןה תרחא רבסהה תלחתה םרט ועיפויש ךכ ןמזתל שי השחמה יעצמאו תונומת .4
.האצרהל אלו תגצמב השענל בלה תמושת תא דקמל תולולע
ןתינ ,"תוקיר" ונל תוארנ תויפוקשה ראשו תונומת תגצמהמ קלחב קר ונל שי םא .5
:אמגודל ,יפרג טנמלא ףיסוהל:אמגודל ,תויסדנה תורוצ לש ,רתוי "ילרטינ" והשמ וא
EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד