םילוב םובלא
stampהדובע תויחנה ball


,תוצובקל ךינפלש םילובה תא ןיימ .1
.ךנוימ תא קמנו הצובק לכל םש ןת   
רתתסמה ירוטסיהה רופיסה תא רפסו הצובקב רחב .2
.תרחבש הצובקב םילובה ירוחאמ   
.לוב לש ודיקפת והמ בותכ .3
?תמדוקה האמב הילגנאב אצוה ןושארה לובה יכ תעדיה .4
,ותאצמה ינפל לובה דיקפת תא ואלימ ,ךתעדל םיעצמא וליא   
.קמנ ?םירחאה םיעצמאה לע תונורתי שי לובל םאה   
.ךיניעב תרייטצמ איהש יפכ האושה תא למסמה לוב רייצ .5
.(ונתבותכ יפל) םילובה תירלגל לובה תא חלש   


וילע רבסהל ךתוא הריבעמ (ילארשי) לוב לע הציחל


stamp4 stamp3 stamp2 stamp1

stamp7 stamp6 stamp5
stamp11 stamp10 stamp9 stamp8
stamp15 stamp14 stamp13 stamp12

stamp18 talyan17 stamp16


stamp21 stamp20 stamp19stamp22 stamp24 stamp23
stamp28
stamp27 stamp26Line


write
ochayo@macam.ac.il
home
ףד
ישאר