"םידבאתמ ונייה רומוה אלל"
,ילש טרוטקודה לע ססובמה רפס
,תויונחב גישהל ןתינ
ןופלט םשו די תאצוהב וא
026443230

רפסה לע תובתכ

book
             tv
 English
 pdf
Wire
Remember
Wire

Cotert

Cotert

Jew Star

תימוחת-בר תינכת
תבשחוממ הביבסב
,םילוב :תועצמאב
,האושב םידלי ירויצ
םילילמתו תונומת
survivors

WIRE


Hebrew problemsDr. Chaya Ostrower, Computerized Writing, Editing and Producing Tova Perlmutter, scientific writing and editing(התומלשב תמייקה תינכתמ אמגוד יפד)

:םיאשונ השיש םע דמולה תא השיגפמ תינכתה


ןיילתה  gif
ןברוקה  gif
דצהמ דמועה  gif
םלועה תומוא ידיסח  gif
םילוב םובלא  gif
םילוב תירלג  gif


: דמולה אצמי םינושה םיאשונב gif

תודועת ,םילוב :םיינושאר םיירוטסיה תורוקמ .1
.םימוליצו םידלי ירויצ ,םיריש ,תוירוטסיה   
םירקחמ ,םילוב :םיינשמ םיירוטסיה תורוקמ .2
.םינושה הדיחיה יאשונב םיירוטסיה   
םינוש םיפוגלו תודסומל תבשחוממ תורשקתה .3
,םשו די ןוגכ ,אשונב םיקסועה   
ןויד תוצובק ,ןוטגנישווב האושה ןואיזומ   
.'וכו טנרטניאב   
.הבשחמלו ןוידל םיאשונ ;הדובע תויחנה .4
חולשל ןתינ שדחה לובה תא) לוב תריציל ףד .5
.(טנרטניאב וז הארוה תדיחי לש םילובה תיירלגל   


Help הלעפה תוארוה


book gif   הרומל ךירדמ


milon   םיחנומ ןולימLINE


ןיילתה

,גרבנרינ יקוח ,תונעזגל אל
,השובכה ןילופ ,חלודבה ליל םורגופ
,םיליגר םישנא ,ןוצרמ םיניילת
ןמז לגרס ,םידליל ןיילתה סחי

ןברוקה

זוכירה תונחמ םלוע
,םירפסמ םידלי,האושב םידלי,תואטג
,קא'צרוק שונאי,האושב םייחה שודיק
,האושב תידוהי תודגנתה,הדמשה תונחמ
תונחמבו תואטגב המיחל

דצהמ דמועה

,גאה תנמא ,"סיאול טנס הינאה"
,קתוש םלועהו םימותי
,הצצפוה אל ץיוושוא
רביד אל שיאו

םלועה תומוא ידיסח

,הלאכ םג ויה ,םלוע תומוא ידיסחל די
גרבנלו לואר ,קרמנד

םילוב םובלא

םילוב תיירלג

האושה אשונב םילוב םירייצמ םלועה ידלי

לארשימ םידלי
"הלוחה קמע" ףתושמה רפסה תיב ידימלת
םולב רפכ ץוביקב

new תליא - ןיבר ש"ע רפסה תיבמ 'אי ידימלת

ידוסי ס"יב ,הדירולפ ,ימאיממ םידימלת
ב"טח ,יסר'ג וינמ םידימלת
ב"טח ,אטיל ,הנליומ םידימלת
קא'צרוק לש םידליה ירויצ
ןורכיז ילוב
2001 יאמ שדוח רתאכ רחבנ רתאה
י"ע

logo


1998 רבמטפס שדוח רתאכ רחבנ רתאה
ימלועה הטנגמ י"ע
crosspoint anti-racismexcellence
Your site has been chosen as a site ranking high in the above criteria.


underco היינבב דימת הז רתא


!יל ובתכ - תוצלמהו ,תורעה ,תובוגתל

write
ochayo@macam.ac.il


800X600 לש ךסמ תייצולוזרב הייפצל ץלוממ הז רתא


line

**** םירצוי תויוכז ****

דומילה תדיחי לע תויוכזה לכ
הביבסב תימוחת-ןיב תינכת-תרחא הארוה האושה"
,"םילילמתו תונומת ,םילוב תועצמאב תבשחוממ
.רטומלרפ הבוטלו רבורטסוא היחל תורומש
.םירצוי תויוכז קוח יפ-לע תנגומ הדמולה
.הנממ והשלכ קלח וא הדמולה תא תונשל ןיא
.הדמולה תא קיתעהל וא/ו לפכשל ןיא
.הדמולב ירחסמ שומיש לכ תושעל רסאנ
.ןכרצל ןתינש ןוישרה יפל אוה הדמולב שומישה
00101124200497 םושיר 'סמ .זרימב םשרנ