םיחנומ ןולימויהש ,תויצאנ עצבמ תובצוע - ןפורגצאזנייא
תא וויל ןהו ,הרטשמה תועורזמ רקיעב תובכרומ
תא רהט"ל הרטמב המחלמב ינמרגה אבצה תוחוכ
."םיניוע םיטנמלאמ חטשה

םידוהיה לש חולישו ףוסיא ,הפיטח - היצקא
.תוומה תונחמל תואטגהמו םירעה יזכרממ

תמחלמב השובכה ןילופ זכרמ חטש - ןמאנרבוג לרנג
ודוקיפב ינמרג ןונגנמ ידי-לע להונש ,היינשה םלועה
.קנארפ סנאה ר"ד לש

.ישילשה ךיירב הנידמה לש תיטילופה הרטשמה - ופאטסג

הרטשמה שאר ידי-לע הסנוכש הדיעו - הזנאו תדיעו
ןילרב לש רוורפ ,הזנאווב 1942 ראוניב ךירדייה תיאשחה
עוציב ןיינעב תונושה תועורזה ןיב תולועפ םאתל ידכ
."םידוהיה תלאש לש יפוסה ןורתפה"
לש םיגיצנו הלשממה ידרשמ לש םיל"כנמ הב ופתתשה
.םיינמרגה הרטשמהו תויאבצה תויושרה

ולבקתנש דוסי יקוח ינש - גרבנרינ יקוח
תיצאנה הגלפמה לש הדיעווב הנידמ יקוחכ
.1935 רבמטפסב
חרזאה תויוכז םידוהיהמ וללשנ םיקוחה יפל
"יראה עזגה"מ גוז-ינב תאשל םהילע רסאנו
."םירא" םע ןימ-יסחי םייקלו

רבח (םזילאיצוס-לנויצאנ לש רוציק) - יצאנ
.תיטסילאיצוס-לנויצאנה הגלפמה

ןיב תונחמבו תואטגב םידוהיה ןוימ - היצקלס
הלא ןיבו הדובעל תינמז םירישככ וגווסש הלא
.םיזגה יאתל תורישי וחלושש

ישיאה רמשמה ,הליחתב (SS- .ס.ס)- רעס תוגולפ
הטילאה רתוי רחואמ ;הגלפמה תרמצ לשו רלטיה לש
תונחמ לע ,הרטשמה תוחוכ לע השלחש תיתגלפמה
.הינמרג לש תילכלכהו תיאבצה המצועה לעו זוכירה
התייה איהו ,ךירדייהו רלמיה ודמע השארב
.םידוהיה לש הדמשהה עוציב לע תדקפומ

(םידוהיה תלאש לש יפוס ןורתפ) - יפוס ןורתפ
.םידוהי לש (ילטוט) טלחומ חצרל האווסה-יוניכ


Holocaust glossary   1

Holocaust Glossary   2

Holocaust Trivia   3
ףד
ישאר