תיטרואית תרגסמ

תובישח לע ,תוירקחמו תויטרואית תוחנה ךותמ אצי רקחמה
.הקע יבצמב ,אלממ אוהש תונושה תויצקנופהו רומוהה
תא קלחמה (1996 ,1984) ויז יפל התשענ תוירוגטקה תיינב
:תוירקיע תוצובק שמחל רומוהה לש תויצקנופה
:םיגוס ינש תללוכה ,רומוהה לש תינפקותה היצקנופה .1
תונוילע תשגרה ךותמ רומוה .א   
לוכסת ךותמ רומוה .ב   
רומוהה לש תינימה היצקנופה .2
רומוהה לש תיתרבחה היצקנופה .3
:םיגוס ינש תללוכה ,הנגה ןונגנמכ רומוהה לש היצקנופה .4
רוחש רומוה .א   
ימצע רומוה .ב   
רומוהה לש תילאוטקלטניאה היצקנופה .5

:אצמנ ,ןכותה חותינ ךרענש רחאל
.ינימה רומוהה לש היצקנופל ףסונ ,יגולוטקס רומוה לש גוס .א   
.הנגה ןונגנמכ רומוהה לש היצקנופל ףסונ ,לכוא לע רומוה לש גוס .ב   
."האושב קוחצהו רומוהה לע םינייאורמה תועד" קרפ ףסונ ןכ ומכ
ומיאתה אל ,האושב רומוהה תובישח תא תועיבמה ולא תועד
.ל"נה תוירוגטקהמ תחא ףאל


היפרגוילביב

.ביבא-לת תטיסרבינוא ,סוריפפ .תוישיאו רומוה .(1996) .א ,ויז


continue
אבה ףדל
ישארה ףדל הרזחback