תונוילע תשגרהמ ינפקות רומוה


,וסנכנ םהש הפיא םוקמ לכלו השראול וסנכנ םינמרגהשכ..."
םידוהיה' ,'ןיאריה ה'צייוד דנוא ,סואר ןעדוי' םירמוא ויה םה
"...ידוהיה תורבקה תיבל םיעיגמ םה הככו ,'המינפ םינמרגהו הצוחה
קוחרמ םייתניב .תבכרב םש היה ידוהי .תבכר העסנ..."
.םידוהי שפחמ ,לכתסמו .סא.סאהמ דחא אבש האור אוה
.השעש המ השע ,המש רתתסהו שומיש תיבל סנכנ רהמ אוה זא
.שומיש תיבב קפוד אוה ךכ-רחא .קדב ,קדב ,קדב ינמרגהו
,תלדה תא חותפל הצור םעפ דוע אוה זא .הנוע אל אוה זא
אוה זא .סא.סא :וילא קעוצ אוה זא .םיחתופ אל .קינסא.סאה
"...דבל לכאת ארחה תא ,אוה םוגרתה .ןיילעה סא קערד רעד :רמוא


continue
אבה ףדל
ישארה ףדל הרזחback