:תורפס תריקס

תוירואיתב קסוע ןושאר קלחה :םיירקיע םיקלח ינשל תקלחנ
:ורקסנ .ידוהי רומוה ללוכ ,קוחצהו רומוהה לש תויזכרמה
.םייטנוולר םירמאמו רקחמ ירפס
אבש יפכ ,האושב קוחצהו רומוהה אשונב קסוע ינשה קלחה
;םינוש עבמ יעצמאבו תודוזיפאב ,םידגיהב יוטיב ידיל
םייטסירומוה םיעפומו םיטרבק ,םייריטאסו םייטסירומוה םיריש
,רקחמ ירפס :ורקסנ .האושב ורצונש תויטסירוטקירק תוריציו
.האושב הרישו תונמא ירפס ,תויגולונורכ ,םינמוי ,תויודע
.םינייאורמהמ קלח ידי-לע ובתכנש תונורכיזו רקחמ ירפס ורקסנ ןכ


continue
אבה ףדל
ישארה ףדל הרזחback