יתרבח רומוה


זא דוביאל ךלה דדוב ,הצובקב תויהל בושח היה לכ תישאר..."
םע דחי ,הלימ וקרז הפ זא ,הקימאניד וזיא התייה םג יאדוב
"...קוחצל לוכי אל דבל םדא הז םג היה זא ,תידדהה הרזעה
וטיגב היה הז םא בושח אל הזו םישנא םע תייהש עגרה ותואב..."
,םע יח התא דימת ירה טקשה לש עגרב ,ץיוושואב וא הנחמב וא
רומוה שוח ול שיש ימ זאו יח התא ,דבל אל התא ,םישנא ןיב התא
רומוה וא רוחש רומוה הז םא ,רומוהב אטבתי המש םג אוה זא
,דחא הרובח לכב שי דימת היה ,היה תעמוש תא ,ונשי הז ,ליגר
אוהש סופיטה שי דימת שי ,אל וא המחלמב הז םא ,בצמ לכב
ונקחצ .שפיטהו םכחהו ,בוצע רתוי אוהש סופיטהו חמש רתוי
חטב ,הלאש הזיא ,םיקחוצ םלוכש ומכ ,חטב ,ינשה לע דחא
,םויה ומכ ,ךיא דועו תרמוא תאז ,חטב ,םישנא הז ,וקחצש
"...םירחא םירבד ויה זא לבא


continue
אבה ףדל
ישארה ףדל הרזחback