ינימ רומוה


דאמ טעמ יטוראה טנמלאה תוחפ הברה לבא ,תוסג תוחידב םג ויה..."
אל טעמכ דבל םישנה לצא םירבג םע הנחמב היה אוה עיפומ היה
םהל היה אל ,םיבער דאמ ויהש םישנא ,הרצקב הז תא רמול
ויהש הלא ,תאז לכב בושח רתוי היה לכוא יכ ,שארב הקיטורא
תובבותסמ ןכ םג םהיניב ויה ,הלאכ ויה הנחמ לכבו ,םיעבש
תרבדמ אל רבכ ינא הנחמ לכב היה הז קפס ןיא תוסג תוחידב
םג לבא ,היה זוחא האמ הז המשש ,ץיוושוא ומכ הזכ הנחמ לע
"...םירחא זוכיר תונחמב
םרג ותוא יתעמששכ הזה רישה הפוקת התואב 17.5 תב יתייה..."
יתכנוח ינא תיבה ןמ תויוסגל הליגר יתייה אל יכ ,תרומרמצל יל
"...תויוסג ןומה םע ונשגפנ הנחמב ללכב ,בוט תיבב הבוט הדליכ


continue
אבה ףדל
ישארה ףדל הרזחback