ימצע רומוה


ונחנאש המ לע ,ונמצע לע שממ ונמצע לע רומוה הברה היה..."
,ןכ ,החידב ונישע ,היצאוטיס לכמ טעמכ תרמוא תאז םישוע
ינא דיגא ינא םא ,יארת ?תרחא תויחל רשפא ךיא ,אל המל
ויהש יעדתש ,התמ תאש ינפל יתומת תא ,תומא ינא ,תומא
אלש ןוויכמ ,םהלש ןמזה ינפל הז ללגב ותמש םישנא הברה
"...םיחרכומ ונייה ,םמצע לע קוחצל ועדי
,ונשאייתה אל ןפוא לכב ,תורעשה תא ונל ורזגשכ ץיוושואב..."
"...תורעש םג ויהי ,היהי שארה םא :ונרמא
הרוצב ךכ-לכ אל ,הככ םתוא יתחקל ינאש הנושארה םעפה..."
היה הז ץיוושואב תורעשה תא ונל ורזגשכ ,ךכ לכ תלבוקמ
ךכ-לכ ךלה לכה ונאצי הז ירחאו תחלקמל ונסנכנ ארונ והשמ
ךכ-לכו ,םירבדה לש תועמשמה תא ונבה ךכ-לכ אלש ,רהמ
ודירוהש ירחאו בושחל וליפא הינש התייה אלש תוריהמב
,ןמזמ ןתוא יתרכהש ילש תורבח יתיאר םואתפו תורעשה תא
,תעדוי אל ינא ,קוחצל יתלחתה זאו ןתוא תוהזל היה רשפא-יא
קוחצל יתלחתה ינא זאו תוכורא תורעש ירחא וכב הברה וכב
היה אל דוע הז :יתרמא ?תקחוצ תא המ שארה לע תלפנ ולאשו
הרפסמ ,יתרמא ךכ ,ןכ ,ילש םייחב היה אל דוע ,םניח הרפסמ ,יל
ולכתסה םה ,תרכוז ינא םויה דעו ,ילש םייחב היה אל דוע םניח
יתייה ,ךתוא רפיס ימ :לואשל יתלחתה .יתעגתשהש ובשח ,ילע
אל השימ תא ,יתרמא ץראל-ץוחב ילש רפסה היה השימ ,הליגר
"...ולצא לבקתהל יתלוכי אל וליאכ ללכב יתיאר
,תומהבל ומכ היה הז תובכרל ונתוא וסחדש הזה בצמה לכ..."
םלוכ ,ץיוושואל ונאב קרשכ ,תבכרב ארונ והשמ היה הז
גרוסמ היה ןולחה היה רשפא יא והשמ תוארל ,ןולחל וצר
הרבח זא םיאצמנש הפיא תוארל יתיצר ינא םג ןטק ןולח
הצור ינא :יתרמא תוארל ךכ-לכ הצור תא המ :הלאש
ינא ,סיטרכ יל ןיאש ינפמ ןסיטרכה תא תוארל טושפ
"...הלעי אוהש יתמ תוארל הצור

קרונות הבהמות בה הסיעו את קורבנות השואה


continue
אבה ףדל
ישארה ףדל הרזחback