יגולוטקס רומוה


43 ץרמב 13 היה הז הנחמל ונסנכנש עגרמ תעדוי תא..."
ץחרתהל .תויטרפל תורשפא םוש התייה אל ,45 יאמב 2 דע
ונבשי .הרוש התייה זא ,הרבחב םיכרצה תא תושעל ,הרבחב
,יתרמא ,יתקחצ תצק םג ינא ,המש ונרביד ,ונרפיסו המש
לכה , הנירטל ב היה ,ואנקריבב ,ץיוושואב ונלש הפק תיבה
"...לכה ,תופלחה ,היצמרופניא יפוליח ,תוליכר ,םש להנתה

latrine
ץיוושואב הנירטלה


.הז לע ובשיו תוטומ הז לעו רוב הזכ היה .םלוכל היה שומיש תיבה..."
רוטנגא סעכוט וידר ?הז המ R.T.A. - ,םש ונתנ הזל
. תימואלניב הלמ הז רוטנגא .תושדחה תא עדוויהל רשפא םשש
הרושב םיבשוי .השובה תייה אל וז R.T.A. ,ןכ .תונכוס הז היצנגא
וארק םג תינלופב .הזה שומישה תיבב לכה .תוחידב םירפסמו ,תחא
"...הרמא תחא השיא ,הלאי'זדייבופ ינאפ הנדיי - J.P.P. תרחא הזל

continue
אבה ףדל
ישארה ףדל הרזחback