:םיאצממ

תויצקנופה לכ תא אלימ האושב רומוההש רמול ןתינ
רומוהה לש היצקנופה תא אלימ אוה רקיעב ךא ,רומוהה לש
.ימצע רומוה היה דחוימב חוורש רומוהה גוס .הנגה ןונגנמכ


תויטסירומוהה תודוזיפאהו םידגיהה תוחיכש
םירפסמבו םיזוחאב ,תויצקנופהמ תחא לכב
םירפסמב םיזוחאב תויצקנופ
252
60
הנגה ןונגנמ כ"הס
118
47
ימצע רומוה
63
25
רוחש רומוה
41
16
הנגה ןונגנמ
30
12
לכוא לע רומוה
66
16
תינפקות היצקנופ כ"הס
38
57
תונוילע ךותמ רומוה
19
29
לוכסת ךותמ רומוה
9
14
ינפקות רומוה
48
12
תינימ היצקנופ כ"הס
25
52
ינימ רומוה
23
48
יגולוטקס רומוה
27
6
תיתרבח היצקנופ כ"הס
24
6
תילאוטקלטניא היצקנופ כ"הס
417
100
כ"הס

אב רומוהב שומישה ,תודוזיפא רואיתו םידגיהל ףסונב
,םייטסירומוה םיריש :םינוש עבמ יעצמאב יוטיב ידיל
.םינוש םיעפומו םייריטאס םיטרבק ,תורוטקירק ירויצ

continue
אבה ףדל
ישארה ףדל הרזחback