רומוהה תובישח


,םוצע דיקפת היה הז הריטאסהו רומוהה לש דיקפתה..."
,ימינפה ונקבאמ לש ילרגטניאה קלחה היה הז יתעד יפל
קוחצל םילגוסמ ונייה דועש ,תישונאה ונתומד לע ,ישפנה
דחא היה רומוה .םירחא םירבד לע וא הלאכ םירבד לע
תינחור הדימעו .תינחורה הדימעב םיילרגטניאה םיביכרמה
.הרצקב הז תא רמול םא ,םייחל ןוצרל יאנתה היה הז
,ידארופס היה הזש המכ דע ,טעמ היה הזש המכ דע
"...!דואמ בושח .דואמ בושח היה הז ,ינטנופס היה הזש המכ דע

םייוכיס רתוי הברה ונל היה םירבדהמ וקחצש הלא..."
,רתוי תולקב הז תא וחקלש ןוויכמ ,םייחב ראשיהל
רתוי הברה םהל באוכ היה םינפב ילוא ,תולקב אל
בשוח ינאו ,רתוי רבגתהל ועדי םה לבא ,וכבש הלאמ
,דאמ הברה קחוצ יתייהש התייה ילש תוימיטפואהש
"...הכוב יתייה םג קחוצ יתייה

continue
אבה ףדל
ישארה ףדל הרזחback