ייתודוא
רבורטסוא היח ר"ד
ochayo@macam.ac.il


without humor
The books based on my Ph.D.
Springer               book cover
published by Springer
          published by Yad Vashem


"םידבאתמ ונייה רומוה אלל"

,ילש טרוטקודה תדובע לע ססובמה רפס
,תויונחב גישהל ןתינ
תילגנאבו תירבעב ,תינמרגב

ילש רפסה לע הריקס

ילש רפסה לע יתיא ןויאררפסה לע תובתכ
garbuz
book
             tv


ostrower

:הלכשה
:אשונב טארוטקוד ישילש ראות
,"האושב הנגה ןונגנמכ רומוהה"
.ביבא-לת תטיסרבינוא
ריצקתל

:אשונב הזית ינש ראות
,"התיכב העירפמ תוגהנתה בוציע"
.ביבא-לת תטיסרבינוא

:ב םסרופש אלמה רמאמל
יניינעל תע בתכ ,(1982) תעד תווח
. 21-28 ,15 ,ךוניחב ץועייו היגולוכיספ

סנכב האצרהה םוכיסל
"רעונו םידלי ברקב תומילאה תייעב םע תודדומתה יכרד"


םילוצלצה ןיב רתאב ל"נכ

"תעדל ךירצ דימלתל ריעהל םג"
2013 יאמ ישפוח רועיש


,היגולונימירקו היגולוכיספב ןושאר ראות
.ןליא-רב תטיסרבינוא


:הדובע
.ךוניחל ס"היב ,לרב תיב תללכמ

:תדמלמו הצרמ

,הבישחו הדימל ,תיכוניח :היגולוכיספ  by
תיתריצי הבישח חותפ ,תיתוחתפתה     

רומוהה לש היגולוכיספה  by

תיגוגדפ הכרדה  me

םייניב תביטח ירומל 'זאטס תייחנה  bullt
הנוילע הביטחו     

םיאמדקאל הארוהה תרות  bullt

:הללכמב הדובעה ינפל
דחוימה ךוניחב םייניב תביטח תלהנמ  bullt
ליגרה ךוניחב םייניב תוביטח תלהנמ  bullt
דחוימה ךוניחב תצעוי  bullt
ע"נדג תכירדמ  bullt
ע"נדג תכירדמ :יאבצ תוריש  bullt
רקוב הדשב ע"דגה סיסבב     

:ןיינע ימוחת
,רומוהה רקח ,האושה רקח
,םירתא תיינב ,תיסאלק הקיסומ
םע ידוקיר
רסודלוג ןליא לצא הגוי רגנייא
(ךשמהב תונומת)

םיימואלניב םיסרגנוקב תואצרה


2015
תוגהנתהה יעדמו היגולוכיספל היסא סרגנוק bullt  
.ןפי ,הקסוא


2013
טסקטנוקו טסקט רומוהל ימואלניב סנכ   bullt
הלרק ,םורדנבירט תטיסרבינוא ,ודוה

2012
.וגקיש ,רומוה תועצמאב לופיטל 25-ה סנכה  bullt
aath
2011
.ןוטסוב ,רומוהל 23-ה ימואלניבה סנכה    bullt

2010
.גנוק גנוה ,רומוהל 22-ה ימואלניבה סנכה    bullt

        2009
.תודהיה יעדמל 15-ה ימואלניבה סרגנוקה    bullt
.םילשורי תטיסרבינוא        

2006
.תימושיי היגולוכיספל ימואלניב סרגנוק    bullt
.ןווי ,הנותא        
.םירומ ירומל ימואלניב ילאוטריוו סרגנוק    bullt
.ביבא-לת ,תפומ ןוכמ       

2005
.תודהיה יעדמל 14-ה ימואלניבה סרגנוקה    bullt
.םילשורי תטיסרבינוא        
ירחא הנש םישיש - הקיתאו קוח עדמ    bullt
.הפיח תטיסרבינוא .היינשה םלועה תמחלמ        

2004
,קובול תטיסרבינוא .ןורכיזו הירוטסיה     bullt
.ב"הרא ,ססקט         
.םילשורי ,םשו די .םיאבה תורודל האושה תארוה    bullt

2003
.דנלטוקס ,ורבנידא .רומוה    bullt

2002
.םילשורי ,םשו די .האושה ילוצינ תשרומ   bullt

2001
.תודהיה יעדמל 13-ה ימואלניבה סרגנוקה    bullt
.םילשורי תטיסרבינוא        


:ילש םירתאל םירושיק

תירבעב          

האושב הנגה ןונגנמכ רומוהה
,הנגה ןונגנמכ רומוהב שומיש
ןילופל תועסמל הכרדה תכרע
הדימללו הארוהל ןילבתה רומוה
הדימללו הארוהל ןילבתה רומוה ירושיאבו םתשקב יפל ולוזב
םילילמתו תונומת םילוב תועצמאב האושה תארוה
הלעמו ב"טח ידימלתל
ידוסיה ס"היב ידימלתל ל"נכ
האוש ירתאל םירושיק


תילגנאב          

Humor as a defense mechanism in the Holocaust
What is Humor?

Teaching the Holocaust through Stamps

Teaching the Holocaust through stamps (for kids)

Holocaust Links
about menewheb רמאמ
(2013) רושעה תנש ,םזיטוא םירבדמ :ךותמ
ירוח-קאוד לגיסו בקעי ילחר האל :תכירעב

?הפ קיחצמ והשמ םאה-םזיטוא
רומוהה רקחו תורושקת היצינגוק ןיב רוביחרפסב קרפ

."ץיוושואב (תוצייצמ/תוננרמ) תורמזמ אל םירופיצה"
: אוה תידרפסב רפסה םש
Los pajaros no cantan en Auschwitz

בוטיבא ןורי :ךרוע
avitov

"תויחל לדח הרהמ דע - קוחצל לדחש ימו"new
רפסב קרפ

למרכ תאצוהב (2012) "תוניצר יא לש התובישח"
רבוס היראו ויז רנבא :םיכרוע

תוניצר יא לש התובישח

תוניצר יא לש התובישח
hong kong

.גנוק גנוה ,רומוהל 22-ה ימואלניבה סנכה

me india conference

ודוהב סנכ


Japan 
Japan 2015


Aum

רומ תידוהי המליצ .הגוי ירועישמ םימוליצ
hand standing Ustrasana  hanging
vijrasana hanging supta virasana
head stand on chair head stand on chair head stand on chair
hanging roop hanging roop 
head stand back bend
Supta Virasana backbend
upavishta upavishta
roop  hanging
ushtrasana
Pincha Mayurasana
Sarvangasana
head stand back bend
rope hand stand rope hand stand
sirsasana sirsasana
Pincha Mayurasana with chair
 

Handstand on blochs-trialHand stand on blochs-end
םיקולב לע םיידי תדימע
hi.gif (2K)

Valid HTML 4.01!