:רקחמה ילכ

.חותפ יצח יפרגונתא ןויאר לש הרוצב וכרענ תונויארה .יפרגויב ןויאר
:אבה ןפואב ומייקתה תונויארה .ובתכותו וטלקוה תונויארה לכ
.םידיחי האוש ילוצינ םע ןויאר .א   
.האושה ילוצינ םהינש ,גוז ינב םע ףתושמ ןויאר .ב   
,(5- 3) האושה ילוצינ םירבח תוצובק םע ףתושמ ןויאר .ג   
.הנחמה ותואבו וטיגה ותואב ויהש     

:התייה תונויארה לכב יתלאשש תיזכרמה הלאשה
?"האושב רומוה לע רפסל וא ראתל ה/לוכי ה/תא םאה"
?"האושה תפוקתב ךייחל וא קוחצל ךל םרגש רבד לכ"כ רדגוה "רומוה"


continue
אבה ףדל
ישארה ףדל הרזחback