smile


הקיטילופ

ול םירמוא .םוניהגל עיגמו קרב דוהא תמ דחא םוי
לכתסמ אוה .שנועה תא ומצעל רוחבל לוכי אוהש
.םילחג לע ךלוה סרפ תא האורו
ןמש לש תבחמב דירש יסוי תא האורו דוע לכתסמ
תא ןייזמ יביב תא האורו דוע לכתסמ .חתור תיז
:םירמושל קרב רמוא .רפיש הידואלק
:ול רמואו ןטשה אב ".יביב לש ומכ שנוע הצור ינא"
..."הידואלק לש שנועה הז ,יביב לש שנועה אל הז לבא ,רדסב"

האר הלעמל עיגהשכ .םימשל הלע אוה רטפנ יול דודשכ
רמאו תלדה לע קפד אוה ."ןדע ןג" בותכ הילעש תלד ולומ
וייחב םיבושח םירבד הברה השע אוהו ,יול דוד אוהש
:תלדה לש ינשה דצהמ ול ורמא .סנכיהל ול עיגמ ןכלו
?יול דוד תמאב התאש עדנ ךיא לבא רדסב"
תלדל תחתמ ריבעהו הריצי בתכ אוה עיגה טרצומשכ
.ולש הזש ונעדיש המיהדמ ךכ לכ התיה איהו
הפי שממ רויצ רייצ אוה םיימשל הלע ךוג-ןאושכ
."אוה הזש ונעדי ךכו
:יול דוד םהל רמא
הזש םכל האריש והשמ תושעל לוכי ינא םג ,רדסב"
"?םתרכזהש ולאה םישנאה םה ימ לבא ,ינא
:םינפבמ ול ונע
."סנכהל לוכי התא ,דוד רדסב הז"

:קועצל ליחתהו יביב לש ותיב לומ דמענ דחא רוחב
"!טוידיא הלשממה שאר טוידיא הלשממה שאר"
הנעטב ותוא ורצעו יביב לש שארה ירמוש ואב
:רוחבה םהל רמא .לארשי תלשממ שאר תא בילעה אוהש
"...ןדרי תלשממ שארל יתנווכתה ינא ,םואתפ המ"
םיעדוי ונחנא ,הבוט ונל השעת" :שארה ירמוש ול ונע
."טוידיא הלשממ שאר הזיא ךומכ קוידב

.הנוע הפי .לצלצמ יערד תחפשמ תיבב ןופלטה
"?הירא םע רבדל רשפא ,םולש" :לוק עמשנ ינשה דצהמ
".והישעמ אלכב אוה" ,הפי הנוע ,"תרעטצמ"
:לאוש לוק ותוא .בוש לצלצמ ןופלטהו תוקד שמח תורבוע אל
".והישעמב אוה" ,הפי הנוע ,"אל" "?הירא םע רבדל רשפא ,םולש"
.תישילשב לצלצמ ןופלטהו תוקד שמח דוע תורבוע
"?הירא םע רבדל רשפא ,םולש"
"!!!ו-ה-י-ש-ע-מ-ב אוה ?תירבע ןיבמ אל התא ,דיגת" :תנבצעתמ הפי
..." עומשל ףיכ הזכ הז לבא ,ןיבמ אקווד ינא" :לוקה הנוע

.םיאניתשלפה םג !ןורש תא הצור לארשי םע
םימלוח םיאקירמאהו םיפוריאה
.ןורש תא בהוא םלועה לכ .ןורש לע ןמזה לכ
....ןבומכ ןוטס ןורש תא

"?ךכ תעונתל לבקתהל ידכ תושעל ךירצ ינא המ ,החילס"
".עדרפצו םיברע העבש גורהת"
"?עדרפצ המל"
..." תלבקתה"

לאושו קתממ הל ןתונו ולש הריכזמל אב יכדרמ קיציא
"?תינימ הדרטה הז"
!"אל" :ול תרמוא
:לאושו הלסלס םע הל אב ךכ רחא םוי
?"תינימ הדרטה הז"
!"אל" :ול תרמוא
:לאושו םיקתממ רדחה תא הל אלממ ךכ רחא םוי
?"תינימ הדרטה הז"
!"אל" :ול תרמוא
:הל תרמואו הלש הרבחל הריכזמה תכלוה
"!תרכוס לבקא ינא יתוא ןייזי אוהש דע"

יגיהנמל ארוק אוה זא םיצעוי ךירצ אוהש טילחמ םיהולא
.וילא ואוביש םלועה
:םיהולא ותוא לאוש .ןוטנילק ליב עיגמ ןושאר
:ןוטנילק ול הנוע "?ןימאמ התא המב"
."םיקקזנב הכימתבו דלי לכל הווש ךוניחב ןימאמ ינא"
.ונימיל אסיכב ותוא בישוהו םיהולא חמש
.םיהולא לאש "?ןימאמ התא המב" .הלדנמ ןולסנ סנכנ כ"חא
".תיעזגה הילפאה תקספהבו םימעה ןיב ןויוושב ןימאמ ינא"
.ולאמשל אסיכב ותוא בישוהו םיהולא חמש
.םיהולא לאש "?ןימאמ התא המב" .סטייג ליב לש ורות עיגה
:דימ הנעו עגרל בשח אל סטייג ליב
..."ילש אסיכה לע בשוי התאש ןימאמ ינא"

םילשורי - א"ת שיבכמ ותשיאל רשקתמ יול דוד
,תרעסנה השיאה ול תרמוא "דוד ,שיבכב םש רהזת"
הזיא ,םילשורי - א"ת שיבכמ דחוימ קזבמ היזיוולטב םירדשמ"
!".העונתה דגנ םש עסונ ףרוטמ
"!הלאכ תואמ ןאכ שי" יול דוד תושגרתהב הנע "!?דחא ףרוטמ"

.הילרטסואב דיצל אצי יול דוד
?"דיצה ךילע רבע ךיא" :ותוא ולאש רזח רשאכ
,םירמנ ינש יתדצ ,!אלפנ היה" :החמשב הנע יול דוד
..."םיטושנוד 20 הזיאו תוירא 3
???"םיטשנוד לזאזעל הז המ" :ותוא ולאש
םירוחש םירוצי ולא ,םיטושנוד" :הנע יול דוד
:םיקעוצו ,םהידיב םיפנפנמ םיצפוק ,םיילגר 2 לע
don't shoot, don't shoot


יתאו ינדל הדות


continue
ישארה ףדל הרזחback