!קיחצמ היה אל האושל רושקה רבד םוש.םלבס לע וא תונברוקה לע םיקחוצ אל ונא האושב רומוהה רקחב
ןזוהש קלח ,םהייחמ קלח היה קוחצהש םיריכמ טושפ ונא
לש םיטקפסאה לכב רומוה ואצמ םה .םלבס ידי-לע חפוטו
.שבושמה םמויק
,השקה םבצמב וקחצ םמצעב רלטיה לש ויתונברוק רשאכ
וחתפ םה ,םתעד תויפש לע רומשל ידכ ושע םיברש ומכ
.תאז רוקחל םירחאל תלדה תא


continue
אבה ףדל