ילאוטקלטניא רומוה


תיריטאס תרוקבו קוחצ הברה לש ךרדב תאז ושע םידוהיה..."
הלאכ תודוסי הברה הליכמ שידיאה תפשו ,םמצע ןיבל םניב
"...םתועמשמ תא ועדי םידוהיהש םייוטיבב
ךותב לבא ,וטיגל ץוחמ רבעש םארט היה , םארט היה אל וטיגב..."
םע םארט ומכ ןימ ונגרא םה ,רלהו ןוק םידוהי ינש ויה וטיגה
,הקרלהנוק הזל וארק םיסוס םע ןורק ומכ הארנ הז ,םיסוס
םיניכ ןומה ויה השראו וטיגב .רלהו ןוק ויה םילעבהש הז ללגב
תא גישהל דואמ השק היהו סופיטמ ותמ םישנא תמניכהמו
.סופיטמ ותמ ןומהו תאזה הלחמה דגנ ןוסיחל הזה בויסנה
יקסבצרק ןאי ,ירוטסיה ןמור לש רפוס ,עודי דואמ ינלופ רפוס שי
chata za wsias תינלופב הז ,"רפכה ירוחאמ התקב" ןמור בתכש
לקשמה לע ,וטיגה לש םיבשותה ושע המ "רפכל רבעמ תיב" הז
תינלופב עמשנ הז chata se wsoy הזכ ןורק לכל וארק הזה
,ןטק ירפכ תיב הז ,איה תועמשמה לבא רבד ותוא טעמכ
"...הניכ םע התקב הזו
םישנאה םה ימ ,אמיא :לאוש דליהו ,דליל לכוא תנתונ אמיא..."
,סא ,סא :תרמוא אמיאה זא םלועב עורג יכה ימ ,םיעורג יכה
:רמוא היה לכוא הזיא והשימל ןתנ והשימש םעפ לכ דניק ןיימ
"...(שידיאב ,ילש דלי לכאת ,לכאת) דניק ןיימ סע ,סע


continue
אבה ףדל
ישארה ףדל הרזחback