לוכסת תשגרהמ ינפקות רומוה


הנחמב רתויב הלודגה האנקלו רתויב לודגה קוחצל אשונה..."
יתדמל (ץיוושואמ הלוצינ איה םג ,ותשא) הנממו (ץיוושוא)
,ארחה תא םיליבומש ודנמוק "ודנמוקסייש"ה היה ,םג הז תא
שומיש יתב ויה אל המש ירה ,האוצה תא ,יוטיב לע החילס
ויה ךכ רחאו תורובל םילשלשמ םיכלוה ויה הלא זוקינ םע
,םירטמוליק הז תא םיאיבמו הז תא םיפסוא ודנמוקסיישה םיאב
.םיקחוצ ונייה ונחנאו ,הזה רבדה תא ורגאש םוקמ םש היה
םירישעל םיבשחנ ויה םה לבא םיחירסמ ארונ ויה םה לכ םדוק
בהז ינישו בהזו םימולהי ןומה ואצמו וטטיח םש םה יכ רתויב
רשפא הז הנה ,ודנמוקהמ ואבש הלא הזב ןמזה לכ וטטיח םהו
יכה םימולהיה תא םיקרוז ויה ,קוחצלו תוכבל ,קוחצלו תוכבל
יכ םיידיה םע םילבוט ויה ודמוקסיישה ,ארחה ךותל םירקי
"...םחל-לכוא תנמ תונקלו הז תא רוכמל היה רשפא הז ליבשב


continue
אבה ףדל
ישארה ףדל הרזחback