לכוא לע רומוה


לכש ולאכ ויה זא הנגה ןונגנמ ןהל ונבש ,תוצובק ינימ לכ ויה..."
םויב תוטימה לע ראשיהל םיכירצ ויה םיטפצר לע ורביד ןמזה
המכו חמק המכ ,רכוס המכ ,תועידי וריבעה תוטימה ךרד ןושאר
היה אל םואתפו תומישר םימעפ הברה הרסמ ידי-לע תחא הז
םא ,הל הרק המ ולאש ףתתשהל התצר אל איהו חור בצמ הל
"...הגועה הל הפרשנש יל המדנ :יתרמא תעדוי ינא
:יתרמא זא ,םיבוצע דואמ ונייה ,ונל קיפסמ היה אל לכואה..."
איה דימ זא תלדגמ תיכוכז גישהל ונלוכי ול ,תחא ךרד שי
"...תלדגמ תיכוכז םיגישמ הפיא ונלש תונמה תא הלידגמ התייה


את רואה שמתקיימת כאן תחרות על קליפות תפוחי אדמה בין הגברת לבין העכברים והעורבים כך זה ממש היה, אני ציירתי רק מה שראיתי
ןיזרט וטיג ,ילקסל ךירא ידי לע ריוצ


continue
אבה ףדל
ישארה ףדל הרזחback