:תיעוצקמ הקיתא


.רקחמה תרטמ הרבסוה םינייאורמל .1
.ומסרפתיו ובתכותי ,וטלקוי תונויארהש רמאנ םינייאורמל .2
.רקחמב ףתתשהל ומיכסה םינייאורמה לכ .3
ךתודעש ןיינועמ ה/תא םש הזיאב" :ולאשנ םינייאורמה לכ .4
,דבלב יטרפ םשב ,אלמה יתימאה ךמשב :רקחמב עיפות   
."והשלכ רחא יוניכב וא יודב םשב   
.םמשב עיפות םתודעש ושקיב םינייאורמה לכ


continue
אבה ףדל
ישארה ףדל הרזחback