יפוי ומכ אוה רומוה


םלועב אלו םדאה לש וחומב תאצמנה הנוכת אוה רומוהה
,ינוציחה םלועב םייוריג לש הנוכת וניא רומוה .יתואיצמה
.רתוי תובר רומוה תובוגתל םיאיבמה םייוריג לש םמויק תורמל
אוהו היצומא תונשל לוכי אוהש יפ לע ףא ,היצומא וניא רומוה
.םימיוסמ םיילנויצומא םיבצמב שחרתמ
:ךכ ותוא רידגנ ןיינעה ךרוצל .תמכסומ תחא הרדגה ןיא רומוהל
:מ בכרומ רומוהה
תיתבשחמ היווח איהש הנינש
תילאנויצומא היווח איהש תוזילע
תיגולויזיפ היווח אוהש קוחצ
םיווח ונא רשאכ קר ךא ,דרפנב םהמ דחא לכ תא תווחל ןתינ
.רומוה לאכ הזל םיסחייתמ ונא ףתושמב םתוא
םיילאנויצומאה םיטקילפנוקה םע דדומתמ טרפה ,רומוהב שומישב
טקפסאה תשגדה ידי-לע ,תוינוציחה וא תוימינפה תוקעה םעו
.stress - הקעה וא ,טקילפנוקה לש ינוריאה וא עשעשמה
.תמא וא ,תימצע-הייפצ לש טנמלא רומוהב ברועמ דימת
הווח היה םדאה םהב םיבצמב שחרתמ רומוהה ,דיורפ תעדל
.דחפ וא תובצע ומכ םיילילש תושגר ילמרונ ןפואב
תקפסמ ,הלא םיבצמב רומוה לש םינוש םיטנמלא תסיפת
ענמיהל ול תרשפאמו ,בצמה לע הנוש טבמ תדוקנ םדאל
.םיילילשה תושגרה תא תווחלמ
.רתויב הובגה הנגהה ןונגנמ לאכ ,רומוהה לא סחייתה דיורפ
רתויב לודגה לדבהה ילוא איה ,רומוהבש תואירבה ,ותעדל
.רחא הנגה ןונגנמ לכ ןיבל וניב


continue
אבה ףדל
ישארה ףדל הרזחback