הנגה ןונגנמכ רומוהה


,ונישע רבד לכמ .םידבאתמ ונלוכ ונייה רומוה ילב יארת..."
.דיגהל השק ..."לש םירבדמ ונקחצ ,קוחצ ונישע םיוסמ ןבומב
וליפא םדא-ינב ראשיהל ונל רזע הזש הז םצעב תנעוט ינאש המ
.םיעורג יכה םיאנתב יתייה ינאש דיגהל הצור אל ינאו .םישק םיאנתב
םישנאלש ,הזכ רבד תויהל לוכי ללכבש יבשחת לא לבא..."
יתלב הז ,הריטאס וא רומוה היהי אל הלאכ תויצאוטיסב
.תוננוגתה לש קשנ ןימ הזיא הז ,ירשפא
תסחיימ ינא המל יתוא ולאשו גרבליפשל יתוא ונייאר רשאכ..."
לכ וא לזמ וא תד דיגאש ובשח ילוא םה ,םייחב יתראשנש
הרוצב לכה תא יתחקלש ,רומוהה לע יתרמאו ,םירבד ינימ
,'ןטק דיקפת תקחשמ הפ ינא ,יל הרוק אל הז' הרוצב ,הקיחצמ
אל יתבשח קר ,רבד םוש יתבשח אלו םיסינ לע יתבשח אל ,ןכ
ינאש המ היצרופורפה הזש יתבשח וליאכ ,תוניצרב הז תא תחקל
םיבצמה תא יתלוכיש ,יל רזע הזש הזל תסחייתמ ינאו ,תנתונ
הרוק הז .הזחמ וליאכ הז .םייקסטורג רותב תוארל םישיבמה
קוחצהש תבשוח ינאש יתרמא .םינקחשה דחא ינאו הזחמב
אלא םייח ונחנאש המ הרוצב הז תא תחקל אלש רומוההו
.יל רזעש המ הז ,רחא והשמ ,תרחא הרוצ והשמל שיבלהל
רשפאש שפתנ אל הז .הזה ןמזה לכ דרוסבא היה הז יכ
"...ונתאמ ושע םהש המ םישנאמ תושעל
,קוחצל המ לע םיביטומ המדאל תחתמ ושפיח וטיגב..."
"...ויה אלשכ םג


continue
אבה ףדל
ישארה ףדל הרזחback