הנגה ינונגנמ


דומעל ידכ ,ומצעל לגסמ טרפהש םיכרד םה הנגה ינונגנמ
תושגר וא תובשחמ ,םיטקילפנוק ,תודרח ,םימויא ינפב
.םייתרכה-תת תוננוגתה יעצמא םה .לובסל לוכי אל אוהש
,םיעדומ יתלבה תושגרלו תובשחמל תורשפאמ תונגהה
."תשופחתב" ,הרישי יתלב ךרדב קר םיאטובמ תויהל
תכרעמב הנגהה ינונגנמב שומישל עדומ וניא םדאה
.ולש תיתוגהנתהה
,ידמ בר לבסבו חתמב תויחלו דימתהל םילוכי ונא ןיא
םילגרתמו םילגתסמ ונא ןמז תפוקת ירחא ,ךכיפל .בר ןמז
.תויחלו ךישמהל לכונש ידכ ,רתויב עורגה םג ,בצמ לכל
רזוחו יטננימוד שומישל לאודיבידניאה לש ותייטנ
ןונגס הניה ,םימיוסמ הנגה ינונגנמב ,ןמז ךרואל
.תישיאה ותודדומתה
:ומכ תולשב תונגהש ,םירקוחה ןיב תיללכ המכסה תמייק
דוקפת םע תורושק םזיאורטלא ו היצמילבוס ,רומוה
. ינגותפ רשאמ רתוי יביטפדא


continue
אבה ףדל
ישארה ףדל הרזחback