:תוירקיע תונקסמ

:םיטקפסא המכב תוארל ןתינ הז רקחמ לש ודוחיי תא
.הכ דע רקחנ אל ךכיפלו ובאט היה האושב רומוהה אשונ .1
אשונ לע םילאשנ האושה ילוצינש הנושאר םעפ וז   
."האושב רומוה"ה   
אוהש םושמ ,ךמסמ לאכ ףסאנש רמוחה לא סחייתהל ןתינ .2
.םינייאורמה - האושה ילוצינ לש ,יטנתוא ימצע יוטיב לש רצות   
םיחתפמ םתוא םיכרדה תנבה תא רישעמ הז רקחמ .3
.רתויב םירבגומ הקע יבצמ םע דדומתהל ידכ ,םישנא   
,האושה ומכ רתויב םירבגומ הקעו ץחל יבצמב םג .א   
,תודדומתהל יעצמאכו הקע תיחפמכ רומוהה שמיש     
.םתודע יפ-לע ,םינייאורמה האושה ילוצינ לצא     
,םויא לש ינוציק בצמב ואצמנש םינייאורמ לצא .ב   
.קוחצל תולקב וכפה ןוצר תועיבשו החמש     
אקווד םעפ אל וקחצ ,םינייאורמה האושה ילוצינ .ג   
המיא יאלמ םיעוריאלו היצאוטיסל םיפתוש ויהשכ     
.תוומהו לבסה ינפ לומ ודמעשכו     
,תרקחנה הייסולכואה לצא אלימ האושב רומוהה .ד   
אלימ אוה רקיעב ךא ,רומוהה לש תויצקנופה לכ תא     
ימצע רומוה תועצמאב ,הנגה ןונגנמ לש היצקנופה תא     
.הקע יבצמב ידוהיה םעה לש וינייפאממ ,רוחש רומוהו   
ינפל רומוה שוח ילעב ויה ,םינייאורמה - האושה ילוצינ .4
.םתודע יפ-לע ,םויה דע רומוהה שוח תא ודביא אלו האושה   
הנחמ וא/ו וטיג - םוקמל רושק היה אל רומוהב שומישה .5
.רומוה שוח לעב ךתויה תדבועל אלא - הדמשה/זוכיר   
ןפואב תועווזה לדוג תא תיחפה אל רומוהב שומישה .6
רשפיאו יביטקייבוס ןפואב ןתוא תיחפה אוה .יביטקייבוא   
.האושה ילוצינ ווחש תויארונה תויווחה םע דדומתהל   
אב רומוהב שומישה ,תודוזיפא רואיתו םידגיהל ףסונב .7
,םייטסירומוה םיריש :םינוש עבמ יעצמאב יוטיב ידיל   
.תורוטקירק ירויצו ,םינוש םיעפומו םייריטאס םיטרבק   


continue
אבה ףדל
ישארה ףדל הרזחback