רוחש רומוה


,ןכ ונתאמ אצת הבהל הזיא וארתו ולכאת הרבח רמוא יתייהו..."
ונחנא םא ?המל ונתאמ אצת הבהל הזיא וארתו ולכאת ןכ
ונחנא ,הבהל ונל שי יכ ףרשיהל םינאמלזומל רוזענ םינמש
"...?הניבמ תא ,רוזענ
בותכ המשו הפי דואמ הרמיא התייה ואנקריבב..."
לקשמ ותואב היה זא 'יירפ טכאמ טייעברא'
הבוראה ךרד שפוחל אצנש ,'יירד םוירוטמרקב'
םוירוטמרקב ,תררחשמ הדובע .3 רפסמ
"...תינמרגב םיזורח רצוי הז ,3 רפסמ

כן שמה היו הרבה בדיחות אחת הבדיחות הייתה כניסה דרך השער היא יציאה דרך הארובה
ואב ףסוי ידי לע ריוצ
(םישנא לש תויומדב אוה הפרשמהמ אצויה ןשעה)

,םשוב םע ןובס לכוא םהמ דחאו השראווב םידוהי ינש םישגפנ..."
ןובס לכוא התא םואתפ המ ,השיומ :ינשה ידוהיה ותוא לאוש
,ןובסל יתוא וכפהי רבכ םא :רמוא אוהה זא ?חיר םע הזכ
"...ינחיר היהא ינאש תוחפל
,43 תנש ףוס לע ,בושאלפ לע תרבדמ ינא..."
.רבעשל תורבקה תיב לש חטשב הנחמה תא ונב
םשגב דקפמב ונדמעשכ יכ ,העווז לש םירבד הברה המש ויה
.םצע הזיא האצי םעפ אל זא ,םמחתהל ידכ ,םיילגרב ונקפדו
רבק לע ונעדי אל 'ךלש דוד הז ,ךלש אבס הז ,המ' :ורמא זא
"...רוחש רומוה ןימ היה םג הז .םיכרוד ונחנא ימ לש
םינמרגה לצא הדובעמ שגרדל ינכש רזח הלילב םעפ..."
"...'יזוז תנויווג יה' ילא קעצ 'בוט ברע' םוקמב


continue
אבה ףדל
ישארה ףדל הרזחback