smile


םימתכמ


הבינמ איה התוא םינתונ ימל הנשמ אל .החוטב העקשה איה הבהאה . 1
.םיפי תוריפ      
.םלועל ליחתי אל - הלועפב ליחתהל ומיאתי םיאנתה לכש דע הכחמש םדא . 2
.ותוא םיכירעמש שיגרהל אוה םדאה לש יסיסבה ךרוצה . 3
.ונעמל תלמע םא הברהב הלודג יונפ ןמזמ האנהה . 4
.יתימא סכנ איה הניקת תואירב . 5
.בלה םע תולודגה תא , שארה םע טילחהל רשפא תונטקה תוטלחהה תא . 6
.ותוא חיוורתש יאדכ - ךפסכ תא זבזבתש ינפל . 7
.ופיצ םהש הממ רתוי טעמ םישנאל ןת -םיקסעב החלצהה דוס . 8
.ןמז דוע גישהל ירשפא יתלב ךא ףסכ דוע גישהל השק . 9
.הווהה יביוא םה רחמה ןמ דחפהו לומתאה לע רעצה . 10
.םישעמה תא בורל םירכוז ךא "הנווכה רקיעה" םירמוא םישנא . 11
.ךב םג קבדת הפיט ,ותוא קינעתשכ -םשוב ומכ אוה רשוא . 12
.ונממ האציש םדאל רזוח אל -המשנל המוד ןומאה . 13
המ לע םירמוש ונאש ומכ וניפמ אצויש המ לע םירמוש ונייהו יאוולה . 14
.וילא סנכנש      
.םיכרד תשרפל םותס יובמ ךופהל םדא לש וחוכב . 15
.דיתעל גואדל ןפוא םושב לכונ אל רבעה לע בירנ הווהב םא . 16
.ןהב בוטו הפי ךכ לכש המ הזו ףוס םג ןהל ןיאו הצק ןהל ןיאש םיכרד ןנשי . 17
.םירחא לש םתושפיט לע ךמצע תא שינעהל ,ושוריפ ,זגרתהל . 18
,םדאכ םדא שפחת םא ךא ךאלמכ םדא ןיא יכ ךאלמכ םדא שפחת לא . 19
.ךאלמ אצמת ילוא      
- תולבויל גאודה ,םיצע עטונ - םינשל גאודה ,םיטיח ערוז - הנשל גאודה . 20
.םידלי ךנחמ      
הז אלא ,ולש עפשהמו ,ולש םיפדועהמ ןתונש הז וניא - בוט םדא . 21
.ול שיש טעמה תא ךתיא קלחמש
.םכיניבש רדגה תא סורהת לא ךא ,ומיע עעורתהו ךנכש תא בוהא . 22
.חכוש אל דחא ףא - העוט ינאש ,רכוז אל דחא ףא - קדוצ ינאש . 23
.םיווש יתלבב הווש לופיט ומכ הווש יתלב רבד ךל ןיא . 24
.ונדמלש המ לכ ונחכשש רחאל ונל רתונש המ אוה ךוניחה . 25
.ליעות םלועל תודידיה לבא ,קיזת רשא שי - הבהאה . 26
.ךתוא הפיקמ איה - תואיצמל ךבג הנפת לא םלועל . 27
.קדוצה תא דאמ טעמ ךא , קדצה תא דאמ ונא םיבהוא . 28
.טועפ רבד םניא םיטועפ םירבדב םג תונימאו רשוי . 29
.תוגרדמב תולעל םיבייח - תילעמ ןיא החלצהל ךרדב . 30
.השע אלש ןמיס - העט אלש ימו , העוט אל השוע אלש ימ . 31
.םידדצה ינשל הבוט איה רשאכ םייקתהל הלוכי הבוט הקסיע . 32
.ץמאמ אלל עיגמה ךרע לעב רבד ןיא . 33
ליעפת אל םא הרקת אל תומדקתה םוש ,םיינפואל םימוד םייחה . 34
.תושוודה תא      
.םיחנזומ םירבד שי לבא , םיפוחד םירבד ןיא . 35
.םייחה אל הז קינקיפו ,קינקיפ אל םה םייחה . 36
.ותושרב ונחנא, ונתושרב ןמזה רשאמ רתוי . 37
התייה אל חילצהל הטלחההש -דבלב דחא רבד חיכומ ןולשיכה . 38
.ידמל השוחנ      
.ןמויקמ םימלעתמ םא םג םייקתהל תולדח ןניא תודבוע . 39
.םייקו רירש = רמאנ אלו בתכנ ,םייק אל = בתכנ אלו רמאנ . 40
.ולש הלימה יוושל קוידב הווש םדא . 41
.תומלשמ רתוי הבושח תובידנ םימיוסמ םירקמב . 42
.ךיתוחוקלב הפי וגהני םה , ךידבועב הפי גהנת םא . 43
.בשוי אלש חוכיו םע ןושיל בכשת לא . 44
.היגרנאו ןמז לש זובזב םה םיימצע םימחר . 45
.םדבאל רתויב הבוטה ךרדה איה םירבח םע תיפסכ תוברועמ . 46
.רבעל ךופהי רחמה םג םייתרחמ . 47
.ףסכה הז ללכ ךרדב - ףסכה אל ,ןורקיעה הז - ךל רמוא והשימשכ . 48
תעדל םג ךירצ ,םירודכה לכ תא ספות דימתש הז תויהל יאדכ אל . 49
.קרוזה תויהל      
.העונצ הסנכה ילעב םישנאמ רתוי םירשואמ םירישע םישנא דימת אל . 50
.ותדובע תא עצבל תוסנל איה םדא ךירעהל הנוכנה ךרדה . 51
.דלי לש ויניע ךרד םייחה יאלפ תא תווחל איה רתויב האלפנה השגרהה . 52
.לומתאמ ראשנש המ טושפ איה תודעסמב "םויה תצלמה" ללכ ךרדב . 53
םינוכיס תחקל אלש ןמיס , תונולשיכ אלל ורבע ךייח םא . 54
.םיימיספ םישנאמ רתוי םייח םיימיטפוא םישנא . 55
םחוכל םיקוקז םינקזהו ,םינקזה לש םייחה תמכחל םיקוקז םיריעצ . 56
.םיריעצה לש      
.םדאה תלוגס איה תומלשל הפיאשה ,םיהולאה תלוגס איה תומלשה . 57
הטרח שי תובורק םיתיעל ךא ,רתי תובידנ לע הטרח ןיא ללכ ךרדב . 58
.תקפסמ תובידנ רסוח לע      
.בהז הווש ךא ףסכ הלוע וניא ךויח . 59
.רהמ רתוי רבוע ןמזה םינקדזמש לככ . 60
.ינושאר םשור תושעל הינש תונמדזה ךל היהת אל םלועל . 61
.םירבח ךל ויהי אל ןמז ךל היהישכ ,םירבחל ןמז וישכע ךל ןיא םא . 62
ונקדזה אלא ,ונקדזהש ינפמ קחשל םיקיספמ םניא םדא ינב . 63
.קחשל וקיספהש ןוויכ      
.ךלתש רחאל ךכל גאדנ ונא ,ךמצע לע הברה רבדת לא . 64
.קותשל יתוא םידמלמ וישכע - רבדל יתוא ודמיל ןטק יתייהשכ . 65
.למשח תקספה ללגב לטבתמ וניאש דיחיה טרופסה איה הבהאה . 66
תייה םא תוצצ ויה אלש תויעב דחיב רותפל ןויסינ הז ,ןיאושינ . 67
.קוור ראשנ      
.ול שיש המ לכ איהש ןכתי ,הווקתה תא והשימ ענמת לא םלועל . 68
.התדמתה חכב אלא התליפנ חכב אל עלסב תבצוח םימ תפיט . 69
.ךתמכסה אלל תוחנ שיגרהל ךל םורגל לכוי אל שיא . 70
.חישקהמ קזח שימגה . 71


רדלא היראל הדותדועו


לודג ןוכיסב םיכורכ םילודג םיגשיהו תולודג תובהאש ןובשחב חק   redball.gif (1K)
רועישה תא דיספת לא - דיספמ התאשכ   redball.gif (1K)
תנגוה הרוצב םתוא רובשל לכותש ידכ םיקוחה תא דמל   redball.gif (1K)
הבוט תורבחל עירפהל ןטק ךוסכסל ןתית לא   redball.gif (1K)
רתויב הבוטה הבושתה םימעפל איה הקיתשהש רוכז   redball.gif (1K)
תוריהמב בושח ךא טאל רבד   redball.gif (1K)continue

ישארה ףדל הרזחback