:רקחמה תרטמ

.האושה תפוקתב םדיקפתו ,קוחצהו רומוהה יגוס תא ןיבהלו רוקחל


:רקחמה תולאש

? האושב םידוהיה ושמתשה רומוהה יגוסמ גוס הזיאב .1
,םידוהיה ברקב אלימ רומוההש תויצקנופה ויה המ .2
? האושה תפוקתב   


continue
אבה ףדל
ישארה ףדל הרזחback