ינפקות רומוה


רבע והשכיא ,הכנ תצק היהש דחא רוחב היה םש יתיא..."
תא המש ןיכמ היה אוה זא ,בושאלפב יאמב היצקלסה תא
.ונחחוש הככו ,(תושרבמ רוציל רעיש תנכהל ףירצב) תורעשה
(בושאלפ הנחמ דקפמ) טג ןומא תא המחלמה ירחא סופתא ינא םא'
ןטרס תחא לגרל :הככ ול קירזא ינא .וב לפטא ינא הפיא זא
אירבא ןטרסה םע לגרב לפטא .תפחש תצק היינשה לגרלו
.'ותוא רומגאש דע הככו לגרה התואל תפחשה תא ריבעאו ותוא
"...תוחידבה ויה ולא ,הככ


continue
אבה ףדל
ישארה ףדל הרזחback