המחלמה
םידוהיה דגנ
yemachshmo


tank


burn
תפירש
תסנכ-יתב
swastika
הנושה סחיה
םידוהיל

no
םיווש ונלוכ
dot

next home back