םילוב םובלא
stamp

הדובע תויחנה ball

הצובק לכל םש ןתו תוצובקל םילובה תא ןיימ ball
ךל םירפסמש רופיסה תא רפסו תחא םילוב תצובקב רחב ball
וז הצובקב םילובה   
ךיניעב תרייטצמ איהש יפכ האושה תא למסמה לוב רייצ ball


וילע רבסהל ךתוא הריבעמ ילארשי לוב לע הציחל


stamp3 stamp14 stamp13


stamp21 stamp20 stamp19
next back