םילובה תיירלג


האושה אשונב םילוב םירייצמ לארשי ידלי


הדובע תויחנה reball

ךיניעב האושה תא ראתמה לוב רייצ
טנרטניאב םילובה תיירלגל ותוא חלשו   
ריש בותכ וא רופיס רפס ,רויצ רייצ
האושה לע תדמל המ ראתיש   
תישעש המ תישע עודמו המ ךירבחל רבסהnext back